Kľúčovú úlohu v personálnom manažmente hrá v súčasnosti motivácia.

Základnú každodennú motiváciu na prácu a výkony v zamestnaní tvoria klasické faktory ako finančné ohodnotenie, pracovné prostredie, tím spolupracovníkov či pocit sebarealizácie. Ak sa však všetky tieto základné predpoklady naplnia, čo je potom rozhodujúci faktor motivácie?

Možno to porovnať so športom, kde každý má už špičkový výstroj, dostupné najnovšie poznatky a porovnateľnú fyzickú kondíciu. Ako ďalší príklad môže poslúžiť aj škola, v ktorej sa študentovi niektorý predmet páči a darí sa mu v ňom, zatiaľ čo iný odmieta.

Dôležité je presvedčenie o vlastných schopnostiach víťaziť, prípadne predstava človeka ako odborníka na matematiku, jazyky alebo telesnú výchovu. Na dosiahnutie pracovného úspechu je teda najdôležitejšie presvedčiť členov tímu o schopnosti dosiahnuť úspech a stále ich usmerňovať, aby napĺňali túto predstavu.

Do toho spadá stratégia riešenia konfliktov, schopnosť prijímať neúspechy, správne chápať proces zmeny i postupného vývoja a odovzdávať pozitívnu motiváciu ďalej. Účinným nástrojom je tu tréningový program odohrávajúci sa vo voľnej prírode označovaný ako Outdoor Training Manager (OTM – Manažér outdoorového tréningu).

Outdoor Training Manager

Ide o motivačný program, ktorý prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti obohacuje účastníkov o komunikačné zručnosti, posilňuje ich sebadôveru, rozvíja tvorivosť a vedie ich k spolupráci pri prekonávaní prekážok a plnení úloh. Zámerom je aj odbúranie obrazov typu „to nedokážem, to ja neviem, toho nie som schopný či nezaslúžim si to“.

Počas zážitkového programu OTM vstúpi účastník do pripraveného priestoru úloh, hier a predstáv. Striedavo bude v ohrození prekonávať lanové premostenia, liezť na skalu, snažiť sa s celou skupinou prebrodiť rieku. Môže sa stať, že práve tento víkend prepadnú Zem mimozemšťania a ľudia budú celú noc hľadať cestu do bezpečia. Alebo sa z účastníkov tréningu stanú inžinieri, ktorí dostali dôležitú úlohu a príliš veľa času nemajú.

Účastník bude niekedy potrebovať podať ruku alebo naopak pomôcť inému v núdzi. Často sa bude musieť rozhodnúť a pritom nebude ani vedieť, kde má vlastnú skupinu. Väčšinou je potrebné pozbierať všetky sily, aby človek takýto program zvládol. Podstatné je pripraviť si nepremokavú obuv a teplé oblečenie. Nakoniec aj tak účastník možno zistí, že všetko, čo skutočne potrebuje, má stále so sebou. Program vedie skupina lektorov, ktorí postupne usmerňujú účastníkov, aby ich prejav bol prirodzený. Prostredníctvom posilnenia pozitívnych vlastností a odhalenia slabých miest vytvárajú tím na efektívnych a perspektívnych základoch.

Odbornosť, vlastná skúsenosť a otvorený prístup lektora, ktorý pomáha dotvárať obraz úspešného tímu, je dôležitý moment. Program OTM formou intenzívneho zážitku obohatí každého účastníka o skúsenosť, čím posilní jeho motiváciu.

Je veľmi dôležité presvedčiť členov tímu o schopnosti dosiahnuť úspech. Skúsenosť je kritérium úspechu

Z niektorých teoretických metód vyplýva, že stačí, aby si všetci nad stôl napísali zázračnú formulku „som výnimočný“ alebo „dokážem všetko, čo si zaumienim“, alebo „tímová spolupráca vedie k úspechu“ a v každej voľnej chvíli si ju opakovali. Lebo len vlastnou skúsenosťou môže človek pochopiť zmysel týchto slov. Potom dokáže pochopiť fungovanie tímu ako celku, môže vytvárať nové prepojenia alebo nájsť efektívne riešenia problémov. Z toho pramení aj schopnosť improvizovať a nečakané problémy chápať ako výzvu.

Z každého zážitku sa dá niečo vyťažiť. Ak človek má možnosť pochopiť, čo sa dialo a prečo, vždy ho to obohatí. Pri zážitkových programoch je preto najdôležitejšie nájsť spoločnú reč a každú negatívnu aj pozitívnu situáciu rozobrať v skupine. Ak je to potrebné, aj s pomocou lektora. V podstate ide o pochopenie pravidiel fungovania efektívneho tímu na vlastnej skúsenosti a ich pretvorenie na pozitívny obraz vlastnej pozície v úspešnom tíme.

Cieľom OTM je obohatiť každého účastníka o nové zručnosti, rozvinúť spoluprácu a skupinovú dynamiku (team building), posilniť efektivitu pracovného procesu či lojalitu k firme a zabaviť sa, oddýchnuť si a zregenerovať sa formou netradičného zážitku. Tieto štyri aspekty program vyvážene spája do piateho elementu, ktorým je synergický efekt tímu.

Tréning v prírode

Umiestnenie programu OTM do prírodného prostredia má svoje opodstatnenie a veľký význam. Takýto prístup poskytuje možnosť prerušiť stereotyp časového stresu a umožňuje aktívnu regeneráciu. Navyše, úlohy vo voľnej prírode predstavujú pre účastníkov hmatateľné prekážky, či už prirodzené alebo pripravené. Pri ich riešení dochádza k uvedomeniu si funkcie tímu a vzájomnej spolupráce. Pozitívnym odkazom je aj zistenie, že vonkajšie podmienky, akokoľvek sú nepriaznivé, môžu účastníci svojimi schopnosťami prekonať.

Program však môže mať aj negatívne stránky. Účastníci možno budú behať po lese či dokonca brodiť sa v rieke. Môžu zistiť, že ich tím má aj slabé stránky. No bez uvedomenia si reálneho stavu nedokáže nikto budovať perspektívny a silný tím. To by znamenalo, ako keby staviteľ chcel stavať dom na podmočenej pôde a z obavy, aby nezistil, že nevýhodne investoval, zatvára oči. Lenže keby začal stavať, dom by sa mohol veľmi ľahko zrútiť. Ak si však prizná, že jeho pozemok nie je „nič extra“, azda príde aj na efektívny spôsob, ako pôdu vysušiť a izolovať a dom postaviť na pevných základoch.

Negatívne môže byť aj to, že každý účastník sa prirodzene prejaví. Takže ak si niekto zakladá na svojich mimoriadnych schopnostiach, bude mať možnosť ich demonštrovať. Takáto priama konfrontácia sa však nemusí vždy dobre skončiť. Keďže programy OTM sú určené pre pracovné kolektívy, ponúkajú možnosť, aby každý spoznal sám seba, ale aj svojho kolegu takého, aký je, aby prejavil vzájomnú spolupatričnosť a v hraničnej situácií posilnil kolektívneho ducha. Členovia tímu potom môžu spoločnými silami zvládnuť to, čo by jednotlivec už dávno vzdal.

Vzdelávací program formou zážitku

Zážitok môže človek nájsť aj v internete, musí ho však prežiť, aby ho pochopil. Na motiváciu sú preto vhodné fyzické aktivity, tvorivé programy rozvíjajúce kreativitu, cvičenia verbálnej aj neverbálnej komunikácie a ďalšie nástroje zážitkového vzdelávania. Cieľom takéhoto programu je analyzovať súčastný stav tímu, nájsť pozitívne i negatívne stránky v skupine, naladiť účastníkov tak, aby boli ochotní prijať túto skutočnosť, poskytnúť im alternatívu a priestor na prispôsobenie. Niekoho zaujme výzva lanového premostenia, iný sa prejaví empaticky pri programe neverbálnej komunikácie a ďalší preukáže obetavosť pri náročnej nočnej hre či spoločnom horolezeckom výstupe.

Autor je riaditeľ agentúry Quinta Essentia, s.r.o., Bratislava.

Foto – Miro Nôta