Na základe vami opísaného skutkového stavu vychádzame z predpokladu, že minikamery snímajú výlučne súkromné priestory chodby bytového domu. Monitorovanie súkromných priestorov je rámcovo regulované Ústavou Slovenskej republiky a špecificky v Občianskom zákonníku v § 12 a nasl. o ochrane osobnosti. 

Monitorovanie chodby, aj keď ide o spoločný priestor, je zásahom do vášho súkromia, pretože sníma vašu podobizeň v priestoroch, ktoré nie sú všeobecne prístupné verejnosti. Vašu podobizeň, obrazové snímky a zvukové záznamy možno v súkromných priestoroch vyhotoviť alebo použiť len s vašim súhlasom. Tento súhlas nemožno nahradiť súhlasom správcu bytového domu. 

Súhlas je nevyhnutný

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožňuje rozhodovať o veciach týkajúcich sa spoločných priestorov nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov. Právna teória zatiaľ nezaujala jasné stanovisko k tomu, či v prípade inštalácie kamier v spoločných priestoroch by postačoval súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov alebo či by prevážil Občiansky zákonník, podľa ktorého musí s vyhotovovaním záznamov súhlasiť každý. Podľa nášho názoru právo na ochranu súkromia v tomto prípade prevažuje nad právom na ochranu majetku podľa zákona o vlastníctve bytov.

Ak teda minikamery naozaj nahrávajú Váš pohyb po chodbe bytového domu bez vášho súhlasu, prevádzkovateľ kamerového systému podľa nášho názoru porušuje zákon.

Zásah do ochrany osobnosti

Odporúčame vám kontaktovať iniciatívneho suseda ako aj správcu bytového domu s upozornením, že s monitorovaním nesúhlasíte a žiadate odstránenie minikamier. Ak prevádzkovateľ minikamier (v tomto prípade zrejme váš sused) bez zbytočného odkladu tieto zariadenia neodstráni, môžete sa na súde domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do vášho práva na ochranu osobnosti, teda aby spoločné priestory prestali byť monitorované minikamerami. 

Zároveň môžete žiadať odstránenie následkov týchto zásahov a primerané zadosťučinenie. V extrémnych prípadoch, najmä ak bola v značnej miere znížená vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti, by ste mohli žiadať aj o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Ako odstrašiť zlodejov

V praxi býva dôvodom inštalácie kamier v spoločných bytových priestoroch ochrana majetku obyvateľov bytov. Ak je to tak aj vo vašom prípade, možno situáciu riešiť aj tak, že minikamery ostanú nainštalované, nebudú však vyhotovovať žiadne záznamy, ale budú slúžiť len na „odstrašenie“ prípadných zlodejov. Týmto spôsobom by mohli minikamery splniť zamýšľaný účel bez zasahovania do vášho súkromia.

Autorka pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Minikamery v bytovom dome bez súhlasu?
 
Minikamery v bytovom dome bez súhlasu?
 
Minikamery v bytovom dome bez súhlasu?
 
Minikamery v bytovom dome bez súhlasu?