Ibaže by ste firmu zrušili, predali alebo inak zlikvidovali. Kým firmu založíte za 2, 3 týždne, jej likvidácia môže trvať aj niekoľko mesiacov. 

Výnimky zo zákona

V chystanej novele zákona o dani z príjmov existujú výnimky z platenia daňovej licencie. Neplatí ju firma, ktorá sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorú bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014 za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu.

Ak teda spoločnosť vstupuje do konkurzu alebo likvidácie napríklad k 5. máju 2014, nemusí licenciu zaplatiť za zdaňovacie obdobie, ktoré končí najneskôr 4. mája 2014.

V prípade kratšieho zdaňovacieho obdobia (napríklad pri prechode z kalendárneho na hospodársky rok, do dňa vstupu do likvidácie alebo konkurzu) sa výška licencie znižuje úmerne podľa počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia.

Likvidácia

Likvidácia sa zapíše do Obchodného registra do 5 dní. Tým pádom by už spoločnosť nemusela platiť licenciu. Z likvidácie je možné spoločnosť v prípade potreby "vybrať" a podnikať s ňou ďalej.
"Likvidácia podľa súčasného zákona trvá minimálne 9 mesiacov.

Doba likvidácie závisí aj od toho či dokáže spoločnosť dať do kopy účtovné podklady v stanovených lehotách a získa súhlasy od príslušných inštitúcií - daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a mesta, v ktorom má sídlo. Súhlasy z likvidáciou získa len vtedy, ak voči týmto inštitúciám nemá dlhy. A v stanovenej zákonnej lehote sa nemôžu prihlásiť žiadni veritelia. Inak proces likvidácie môže trvať neobmedzene dlho. Sú spoločnosti, ktoré sú v likvidácii aj dlhšie ako 10 rokov," popisuje dlhý proces likvidácie eseročky konateľ spoločnosti Online Invest Ondrej Schmotzer.

Konkurz

Ak je likvidácia vzhľadom na dlhy nepriechodná, je možné na spoločnosť vyhlásiť konkurz. Konkurz môže vyhlásiť spoločnosť sama na seba, respektíve to môžu urobiť jej veritelia.
"Konkurz je z pohľadu administrácie najnáročnejšie riešenie, keďže súdom stanovený konkurzný správca musí dať dokopy súpis majetku a pohľadávok a následne veriteľský výbor, prípadne súd rozhodne o speňažení majetku a vyplatení pomernej časti veriteľom podľa ich statusu - zabezpečení versus nezabezpečení veritelia. Celý proces opäť trvá niekoľko rokov," hovorí o konkurze O. Schmotzer.

V prípade konkurzu je tu ešte možnosť zrušenia spoločnosti "ex offo výmaz" ak súd príde  k názoru, že spoločnosť nemá majetok potrebný ani len na úhradu trov samotného konkurzu.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Aby sa podnikatelia vyhli komplikovanej likvidácii, v minulosti dávali podnet na súd, aby im eseročku vymazal z Obchodného registra. Spoločnosť však nemohla mať majetok a dlhy. Súd musí pred rozhodnutím o zrušení firmy zverejniť na 3 mesiace v Obchodnom vestníku oznámenie, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Podľa schválenej novely Obchodného zákonníka sa táto lehota od 1. decembra predĺžila na 6 mesiacov. Okrem toho, súd nemá zákonný termín, dokedy musí spoločnosť zrušiť. To znamená pre "spiacu" eseročku komplikácie a platenie daňovej licencie pravdepodobne za počet mesiacov do výmazu spoločnosti na registrovom súde.

Predaj eseročky

Najjednoduchšie je spoločnosť predať.  "Prevod obchodného podielu Obchodný register zapíše do 5 pracovných dní. Samozrejme, je potrebné si z daňového úradu vyžiadať súhlas správcu dane s prevodom pre pôvodného aj nového majiteľa," hovorí O. Schmotzer. 

Problém môže mať nadobúdateľ. "Ak chce mať nadobúdateľ istotu, že spoločnosť nemá skryté chyby, je potrebné vykonať právny a účtovný audit doterajšej činnosti spoločnosti, čo vyjde niekoľko stoviek eur. A vzhľadom na slovenskú legislatívu ani to nezaručí spoločnosť bez dlhov."

Zlúčenie, rozdelenie spoločnosti

Ak má jeden majiteľ viac spoločností a niektorú už nepotrebuje, môže tieto spoločnosti zlúčiť.
Tu zápis do registra tiež trvá 5 dní. Spoločnosť, do ktorej sa zanikajúca spoločnosť zlučuje však potom preberá všetky záväzky zanikajúcej spoločnosti.

Rozdelenie spoločnosti je postup, podľa ktorého jedna spoločnosť môže zaniknúť a pritom vzniknú z nej aspoň dve nové spoločnosti. Táto zmena nie je jednoduchá, pretože rozdeliť sa musí aj majetok, musí sa tiež uzatvoriť účtovníctvo zanikajúcej spoločnosti. Vzniknuté spoločnosti ručia zo zákona za záväzky zaniknutej spoločnosti. Ak by bola spoločnosť vymazaná napríklad v auguste 2014, zaplatila by licenciu pomerne za 8 mesiacov.

Kto daňovú licenciu neplatí

  • eseročka za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla, teda nová spoločnosť v prvom roku podnikania
  • eseročka s chránenou dielňou
  • firma, ktorá sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorú bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014

Kto ju bude musieť zaplatiť

  • aj spiaca spoločnosť
  • aj daňovník, ktorý je právnym nástupcom firmy zrušenej bez likvidácie
  • firma zamestnávajúca najmenej 20 % zdravotne postihnutých zo všetkých zamestnancov platí polovičnú licenciu