Ak autor vytvorí autorské dielo a toto dielo následne umožní užívať inému subjektu, nemusí z odmeny za poskytnutie licencie na používanie jeho autorského diela platiť odvody. Pri vytváraní autorských diel a ich následnom speňažovaní prichádzajú do úvahy dve rôzne formy odmeny:

 • odmena za vytvorenie autorského diela - platí sa daň z príjmu aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • odmena za udelenie licencie na používanie autorského diela - platí sa daň z príjmu, odmena však nepodlieha odvodom do sociálnej ani zdravotnej poisťovne.

Čo sa rozumie autorským dielom

Príjmy z poskytnutia licencie môže dosahovať každý, kto sa považuje za autora v zmysle autorského zákona. Podľa § 49a Zákona o dani z príjmov sa však musí zaregistrovať na daňovom úrade. Kto už DIČ má ako živnostník či prenajímateľ nehnuteľnosti, nemusí sa registrovať znovu, uvádza podnikateľský poradca Peter Furmaník na svojom blogu Ľudskou rečou.

To, koho možno označiť za autora, vyplýva z autorského zákona, konkrétne z definície autorského diela. Autorom je ten, ktorý vytvorí autorské dielo. Dielom sa v zmysle autorského zákona rozumie:

 • slovesné dielo a počítačový program,
 • ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
 • divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie,
 • hudobné dielo s textom alebo bez textu,
 • audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
 • maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
 • fotografické dielo,
 • architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,
 • dielo úžitkového umenia,
 • kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.

Pri súčasných trendoch v obchodných vzťahoch pôjde predovšetkým o počítačové programy, prípadne hudobné dielo alebo film. Treba upozorniť, že medzi autorské diela nie sú zaradené logá, ochranné známky, vynálezy alebo iné technické riešenia. Tie sa považujú za predmety priemyselného vlastníctva, resp. duševného vlastníctva a napriek tomu, že aj vo vzťahu k nim je možné uzatvárať licenčné zmluvy, príjem z týchto zmlúv je predmetom odvodov.

Ako zákonnú výnimku využiť

Už vytvorené autorské dielo je možné poskytnúť iným záujemcom na používanie na základe licenčnej zmluvy. Príjem z takejto zmluvy nie je predmetom odvodov.

Zákonnú výnimku však je možné využiť aj vtedy, ak si u autora záujemca dielo priamo objednáva, teda autor autorské dielo vytvorí na objednávku a súčasne sa objednávateľovi udeľuje licencia na používanie autorského diela. V takto uzavretej zmluve však musí byť jednoznačne rozlíšené, akú odmenu si strany dohodli za vytvorenie diela a akú odmenu za udelenie licencie. Odmena teda musí byť rozdelená na dve časti riadne pomenované.

Dobré zmluvy z TRENDmarketu

Získajte advokátskou kanceláriou overené vzory zmlúv:

To, v akom pomere budú jednotlivé zložky odmeny, nie je zákonom určené, je to výlučne na zmluvných stranách. Vyhnúť sa treba tomu, aby bola odmena dohodnutá ako jedna celková. Potom nie je možné určiť časť pripadajúcu na vytvorenie diela (zdaňovaná a zodvodňovaná odmena) a časť pripadajúcu za udelenie licencie (zdaňovaná odmena, ale oslobodená od odvodov).

Tiež sa treba vyvarovať toho, aby v záujme oslobodenia od dane bola uzatvorená „na oko“ licenčná zmluva s jednopoložkovou odmenou, teda názov bude naznačovať, že sa udeľuje iba licencia, avšak z obsahu zmluvy bude vyplývať, že predmetom je aj samotné vytvorenie diela. V práve totiž platí pravidlo, že dôležitý je obsah, nie názov. Išlo by potom o iný zmluvný typ, odlišný od licenčnej zmluvy, a bolo by nutné zaplatiť odvody.

Licenčnú zmluvu môže uzavrieť autor ako fyzická osoba aj so spoločnosťou s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom. Spoločnosť tak vyplatí odmenu za poskytnutie licencie vlastnému spoločníkovi, čím sa z finančných prostriedkov spoločnosti stanú finančné prostriedky fyzickej osoby - spoločníka firmy. Ten z nich musí odviesť daň z príjmu ako fyzická osoba. Spoločnosť si však môže vyplatenú odmenu zahrnúť do daňových výdavkov a súčasne autor ako fyzická osoba si od odmeny môže odpočítať paušálne výdavky.

Spracované podľa podkladov advokátskej kancelárie Nechala & Co.