Aktuálna právna úprava v Slovenskej republike nikde presne nedefinuje, kto môže byť schôdzou vlastníkov bytov zvolený za zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Sú definované iba povinnosti tejto osoby, nikde ale nie je definované, že táto osoba musí mať akýkoľvek právny vzťah voči predmetným nehnuteľnostiam.

Zástupca vlastníkov musí byť v zmysle § 8a ods. 5 Zákona  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zvolený schôdzou vlastníkom bytov. Jeho úlohou je informovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu bytového domu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. 

Ďalej je zástupca vlastníkov povinný uplatňovať návrhy a požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome voči správcovi nehnuteľnosti. Zástupca vlastníkov však nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc o veciach o ktorých môžu rozhodnúť v zmysle § 14 Zákona o bytoch a nebytových priestoroch len vlastníci bytov, napríklad o výške príspevku do fondu prevádzky údržby a opráv, o zmluve o úvere a jej dodatkoch, o vstavbe a nadstavbe a podobne.

Z vyššie uvedeného teda vplýva, že stav, ktorý ste opísali je v súlade s právnym poriadkom. Je ale na mieste zvažovať, či by na tejto pozícií nemal byť niekto z vlastníkov bytov, pretože ten má pochopiteľne väčší záujem a aktívnejší prístup k riešeniu problémov ako niekto, koho sa situácia, ktorú má zástupca vlastníkov riešiť, netýka.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Koho zvoliť za zástupcu vlastníkov bytov
Koho zvoliť za zástupcu vlastníkov bytov
Koho zvoliť za zástupcu vlastníkov bytov
Koho zvoliť za zástupcu vlastníkov bytov