Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.

Kedy si môže podnikateľ uplatniť paušál
Paušálne výdavky sa uplatňujú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pre zdaňovacie obdobie 2017 je výška paušálnych výdavkov obmedzená sumou 20 000 eur.

V prípade, ak daňovník s príjmami zo živnosti má v zdaňovacom období aj iné druhy príjmov z podnikania respektíve z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže sa rozhodnúť len pre jeden spôsob uplatnenia daňových výdavkov. To znamená, že pri všetkých týchto príjmoch (§ 6 ods. 1 a 2) uplatní výdavky jednotným spôsobom, buď preukázateľné výdavky alebo výdavky percentom z úhrnu týchto príjmov.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov od 1. 1. 2017 sa suma maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je živnostník povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a tiež o zásobách a o pohľadávkach.

Okrem paušálnych výdavkov si môže podnikateľ naďalej uplatniť aj zaplatené poistné a príspevky do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré je povinný platiť daňovník v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a ktoré neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Všetky príjmy zo živnosti sa spočítajú, vypočítajú sa paušálne výdavky a k nim zaplatené odvody.

Inak by postupoval ten podnikateľ, ktorý prechádza z jednoduchého účtovania na paušál. Musel by zvýšiť základ dane o zostatky vytvorených rezerv v zdaňovacom období, v ktorom k tejto zmene došlo. Prechod z jedného spôsobu preukazovania výdavkov na druhý nie je potrebné nahlasovať ani správcovi dane, ani zdravotnej, ani Sociálnej poisťovni. Základ dane podnikateľ upraví priamo v daňovom priznaní.