Právna úprava povinného zverejňovania zmlúv je zakomponovaná v ustanoveniach § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Osoby povinné podľa tohto zákona sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to v rozsahu rozhodovacej činnosti.

Povinné a nepovinné zmluvy 

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba a ktorej aplikácia v praxi má dopad na finančné prostriedky, s ktorými hospodária orgány verejnej správy alebo samosprávy vrátane neštátnych účelových fondov. Alebo sa povinne zverejňovaná zmluva týka nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku (samosprávneho kraja), majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ). 

V zákone je v § 5a ods. 5 citovaného zákona uvedený taxatívny negatívny výpočet zmlúv, ktoré sa povinne nezverejňujú. Obsahuje celkom 19 prípadov, kedy nie je potrebné zmluvu povinne zverejňovať. 

Sídlo a lehoty zverejňovania

Vo všeobecnosti platí, že povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v registri, ktorý v elektronickej podobe vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv. 

Ak je obec alebo VÚC osobou povinnou zverejniť zmluvu, zverejňuje sa zmluva na webovom sídle povinnej osoby. Ak povinná osoba nemá webové sídlo, zmluvu možno zverejniť na webovom sídle zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.

Povinne zverejňovanú zmluvu je potrebné zverejniť bezodkladne po jej uzavretí. Ak je zmluvu potrebné zverejniť v centrálnom registri zmlúv, povinná osoba zašle zmluvu bezodkladne na zverejnenie úradu vlády, ktorý zodpovedá za súlad zverejneného znenia zmluvy so zaslaným znením. V prípade zverejňovania na webovom sídle má povinná osoba povinnosť zverejniť zmluvu bezodkladne po jej uzavretí.

Vo vami popisovanom  prípade má obec povinnosť zverejniť zmluvu o poskytovaní právnych služieb na webovej stránke bez zbytočného odkladu po podpísaní zmluvy. Napríklad, ak je zmluva uzavretá 27.02.2019, zverejnená 28.02.2019, potom účinnosť môže nadobudnúť deň nasledujúci po dni zverejnenia, teda od 01.03.2019.

Povinnosť zverejňovať zmluvu má nadväznosť na právnu úpravu zmlúv v Občianskom zákonníku ako základnom kódexe civilného práva. Podľa § 47a Občianskeho zákonníka ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr ako jeden deň po zverejnení.

Dôležitý je posledný odsek citovaného zákonného ustanovenia. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila podľa platnej legislatívy, nastupuje fikcia zákona, že k uzavretiu zmluvy vôbec nedošlo. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Kedy a kde zverejniť zmluvy v centrálnom registri
Kedy a kde zverejniť zmluvy v centrálnom registri
Kedy a kde zverejniť zmluvy v centrálnom registri
Kedy a kde zverejniť zmluvy v centrálnom registri