Problematika správneho postupu zamestnávateľa pri výkone zrážok zo mzdy zamestnanca je upravená v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení. Tento zákon má legislatívnu skratku Exekučný poriadok.

Zamestnávateľ ako platiteľ mzdy je po doručení exekučného príkazu na vykonanie exekúcie povinný vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca. Výpočet zrážanej čiastky vyžaduje individuálny prístup, nakoľko sa zohľadňuje viacero parametrov na strane zamestnanca.

Už nasledujúci výplatný termín

Exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie vykonával zo mzdy povinného zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Zamestnanec ako povinný v exekučnom konaní stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok. Odpoveďou na jednu z položených otázok je, že zamestnanec pocíti vykonané zrážky bezprostredne nasledujúci výplatný termín po doručení exekučného príkazu zamestnávateľovi.

Zrážky len z čistej mzdy

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy v brutto výške sa odpočíta preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Do čistej mzdy sa započítavajú aj odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Do netto mzdy sa nezapočítavajú  prídavky na deti a diéty pri pracovných cestách.

Na životné minimum sa nesiaha

Podľa § 70 Exekučného poriadku povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma, pričom spôsoby jej výpočtu ustanovuje nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Následne od čistej mzdy dlžníka platiteľ mzdy odpočíta sumu, ktorá sa dlžníkovi nezráža (tzv. základnú sumu), ktorá predstavuje 100 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Životné minimum je od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019 pre plnoletú fyzickú osobu vyčíslené vo výške 205,07 €. Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len 1/3.

Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny čistej mzdy a zvyšná tretina zostáva dlžníkovi. Tretinový systém sa uplatňuje len do sumy 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci. Nad uvedenú sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení, t. j. bez využitia tretinového systému.
Klasifikácia pohľadávok na prednostné a neprednostné je zakomponovaná do znenia ustanovení § 71 Exekučného poriadku.

Príklad výpočtu

Pri výpočte zrážok zo mzdy je potrebné zohľadniť, či zamestnanec má manželku a vyživované deti. Pre zjednodušenie výpočtu v riešenom prípade je zamestnanec bezdetný (tak bola položená aj otázka) a nebude mať manžela/manželku.

Pri výpočte zrážok zo mzdy sa nevychádza z brutto mzdy (520 €), ale z netto mzdy po odpočítaní tzv. zákonných zrážok (daň z príjmov zo závislej činnosti + poistné na sociálne a zdravotné poistenie). V závislosti od počtu pracovných dní odpracovaných zamestnancom v danom mesiaci a počtu čerpaných dní dovolenky čistá mzda zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou v roku 2019 predstavuje sumu prevyšujúcu 420 €.

Ak bude výpočet zrážok zo mzdy vychádzať z konštantnej čistej mzdy zamestnanca 425 €, po odpočítaní životného minima 205,07 € vyjde suma 219,93 €. Za predpokladu, že ide o neprednostnú pohľadávku, jedna tretina je 73,31 €. Pri pohľadávke vo výške 1 112,22 € bude zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca 16 mesiacov. Tento výpočet je zjednodušený ako pracovná pomôcka a výška zrazenej sumy v jednotlivých mesiacoch môže oscilovať.

A pri zrážkach zo mzdy prevyšujúcich časový horizont jedného roka abstrahuje od každoročného zvýšenia minimálnej mzdy. Pri zvýšení minimálnej mzdy bude zamestnávateľ vykonávať vyššiu zrážku zo mzdy na vymoženie pohľadávky. Exekúcia pohľadávky bude akcelerovať a doba vymáhania pohľadávky a výkonu zrážok zo mzdy sa skráti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Kedy a v akej výške zrážať exekúciu
Kedy a v akej výške zrážať exekúciu
Kedy a v akej výške zrážať exekúciu
Kedy a v akej výške zrážať exekúciu