Právny základ ochrany práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb v súčasnosti predstavuje Ústava SR, Obč. zákonník a zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.  

Ústava SR ako základný zákon štátu, zaručuje nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, ako aj  právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Obč. zákonník v ust. § 12 stanovuje zákaz vyhotoviť alebo použiť obrazové záznamy, ktoré sa smú vyhotoviť alebo použiť len s privolením dotknutej fyzickej osoby.

Platným zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. bolo do našej legislatívy prevzaté Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Čo sníma kamera

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerových záznamov na osobné alebo domáce účely však už nie je výslovne v Nariadení upravené, neznamená to však, aby takéto spracúvanie nebolo možné.

Tu je potrebné rozlišovať či kamerový systém v tomto konkrétnom prípade monitoruje iba priestory vlastníka nehnuteľnosti za účelom ochrany jeho majetku a jeho osôb alebo sníma aj priestor prístupný verejnosti.
Ak kamerový systém suseda zachytáva iba priestory resp. pozemok iba samotného vlastníka nehnuteľnosti, potom sa na tento kamerový systém nevzťahuje cit. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; dôvod je jednoduchý a to ten, že nespracúva osobné údaje v zmysle zákona, lebo monitoruje priestory výlučne osobnej alebo domácej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona o ochrane osobných).

Uvádzate, že sused kamerovým systémom sníma aj verejné priestranstvo a susedné domy, čo je z hľadiska ochrany vlastného majetku suseda neprípustné a nezákonné.

Ak sa občania sa obrátili na obec so sťažnosťou na suseda, ide len o čiastočné riešenie, keďže obec nie je príslušným orgánom ako na kontrolu kamerového systému suseda. Sused naviac nie je povinný obci záznamy z kamerového systému sprístupniť.

Kompetentný úrad

Riešenie problému ponúka zákon o ochrane osobných údajov v ust. § 90 a nasl., z ktorých vyplýva, že možnosťou je obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s návrhom na začatie konania. Návrh na začatie konania, ktorého vzor nájdete na stránke Úradu, musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Pred podaním návrhu na Úrad na ochranu osobných údajov odporúčame, aby ste dotyčného suseda vyzvali k oznámeniu, či jeho kamerový systém zaznamenáva aj verejné priestranstvo, a teda či spracúva osobné údaje.  
Ak nedostanete žiadnu odpoveď resp. odpoveď nebude dostačujúca z hľadiska ochrany vašich osobných údajov, môžete podať návrh na Úrad podľa vyššie spomenutého vzoru.

Kontrolovaná osoba (sused) bude povinný strpieť výkon kontroly, poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly, v určenej lehote poskytnúť kontrolnému orgánu originál alebo kópiu dokladov, iných písomností, vyjadrenia a informácie, osobné údaje spracúvané na pamäťových médiách vrátane technických nosičov osobných údajov, výpisy a zdrojové kódy programov, ak ich vlastní alebo má k dispozícii, a ďalšie materiály alebo podklady potrebné na výkon kontroly a v odôvodnených prípadoch umožniť odoberať originály alebo kópie aj mimo priestorov kontrolovanej osoby.

Záznamy z kamery

K druhej časti otázky, či obec môže žiadať záznamy z kamerového systému vášho suseda konštatujeme, že obec nie je podľa cit. zákona príslušným orgánom na spracúvanie osobných údajov z hľadiska prístupnosti ku kamerovému systému suseda a to aj v prípade nezákonného monitorovania verejného priestranstva, ako ani na samotné jeho riešenie.

Pre použitie kamerového záznamu v trestnom konaní platí podľa všeobecných zásad Trestného poriadku, že v trestnom konaní môžu byť použité zásadne iba dôkazy získané v súlade so zákonom. Aj napriek tomu však nemožno vylúčiť, aby bol v trestnom konaní použitý ako dôkaz aj záznam, ktorý bol vyhotovený súkromnou osobou bez súhlasu osôb, ktorých sa vyhotovenie predmetného záznamu týka.

V tomto prípade je dôležité upozorniť, že aby takýto dôkaz mohol byť použitý na účely trestného konania musí byť splnené, aby zásah do súkromia bol odvoditeľný záujmom na strane toho, kto záznam zadovážil a následne použil. Musí byť teda splnená podmienka proporcionality, avšak nemožno ignorovať to, akým spôsobom bol nezákonný záznam získaný.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Kamera domu sníma ulicu. Môže?
Kamera domu sníma ulicu. Môže?
Kamera domu sníma ulicu. Môže?

Kamera domu sníma ulicu. Môže?