Poslanci 16. júna prelomili veto prezidenta a opätovne schválili novelu sociálneho poistenia, ktorá minimálne penzie zavádza.

Schválením minimálneho dôchodku vláda sleduje to, aby bol dôchodkový príjem na takej úrovni, aby penzista nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať.

„O nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy a tých, ktorí majú naň nárok, bude informovať,“ informoval hovorca sociálky Peter Višváder.

Tým dôchodcom, ktorým sa vypláca dôchodok 1. júla a ktorí by na základe údajov Sociálnej poisťovne mohli splniť podmienky na minimálny dôchodok, poisťovňa najneskôr do 31. augusta pošle výzvu, aby preukázali napríklad doby poistenia, ktoré dosiahli v zahraničí, alebo výšku dôchodku vyplácaného z cudziny.

Po doručení vyplnenej výzvy a preukázaní rozhodujúcich skutočností Sociálna poisťovňa do 60 dní rozhodne o nároku a výške minimálneho dôchodku. Dôchodky sa zvýšia spätne od 1. júla, pričom doplatok dostane penzista spolu s prvou výplatou dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok.

Problém nastane v tých prípadoch, ak dôchodca dostáva dávku v hmotnej núdzi. Dôchodca by sa mal pripraviť na to, že ak mu Sociálka spätne prizná minimálny dôchodok, bude musieť vyplatené sociálne dávky štátu vrátiť. Na mechanizme ešte ministerstvo práce pracuje.

Komu pridajú a koľko

Nárok na vyšší dôchodok bude mať ten, kto platil minimálne 30 rokov dôchodkové poistenie a dovŕšil dôchodkový vek. Mesačná suma minimálneho dôchodku pre rok 2015 je 269,50 eura. Ide o 1,36-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru (198,09 eura). Za každý ďalší rok dôchodkového poistenia sa minimálna penzia zvýši o dve percentá životného minima. Od 40 rokov dôchodkového poistenia sa penzia zvýši o 3 percentá.

To znamená, že dôchodca, ktorému sociálka započíta 35 rokov dôchodkového poistenia, dostane na penzii minimálne 289,30 eura, po štyridsiatich rokoch to bude 311,10 eura. Na 340,80 eura bude mať nárok ten penzista, ktorý bude mať v poisťovni započítaných 45 rokov.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa bude započítavať od roku 1993 len to obdobie, v ktorom penzista získal mzdový bod najmenej 0,241 eura. To znamená, že jeho hrubý príjme za rok bol 0,241-násobkom priemernej mzdy v tom roku. V tomto roku by musel mať penzista mesačný príjem okolo 220 eur a na budúci rok 225 eur.

Pred rokom 1993 osobný mzdový bod existoval, započítajú sa preto všetky získané obdobia dôchodkového poistenia.

Ak ste pracovali napríklad v štátoch EÚ, započíta sa to tiež do nároku na minimálnu penziu.

Vyrovnávací príspevok

V novele poslanci schválili vyrovnávací príplatok, ktorým chce štát dorovnať rozdiel medzi českým a slovenským starobným dôchodkom a sumou fiktívneho starobného dôchodku, na ktorý by mali občania nárok, ak by sa spoločný štát nerozdelil.

Vyrovnávací príplatok dostanú osoby poberajúce dôchodok zo Slovenska a Česka, ak získali najmenej 25 československých rokov dôchodkového poistenia pred 1. januárom 1993 a získali od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 aspoň jeden rok dôchodkového poistenia podľa slovenských právnych predpisov. Zrkadlovú právnu úpravu prijala Česká republika už pred dvomi rokmi.

Menej pre sporiteľov

Opozícia iniciovala podanie na Ústavný súd.  Chce na ňom napadnúť ustanovenia, na základe ktorých sa minimálny dôchodok kráti tým dôchodcom, ktorí si sporili v druhom dôchodkovom pilieri. Pokladá to za diskriminačné.

Minimálna penzia sa bude sporiteľom znižovať v takom pomere, v akom v jednotlivých rokoch išli ich dôchodkové odvody na ich osobné účty v druhom pilieri voči celkovým starobným dôchodkovým odvodom. Do dôchodkového príjmu sa pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok nebudú započítavať doživotné penzie z druhého piliera.

Minimálny dôchodok je podľa analytika Inšitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS Radovana Ďuranu umelý prvok v systéme, ktorý znižuje adresnosť použitia verejných financií. „Kým doteraz vďaka systému hmotnej núdze bolo možné nepriznať dávku človeku, ktorý mal síce nízky pracovný príjem počas života ale vysoké príjmy z vlastníctva majetku, dnes to už možné nebude.“