Firemná kultúra a firemné hodnoty sú termíny, o ktorých si väčšina ľudí myslí, že ich dôverne pozná. Dennodenná prax však ukazuje, že to tak nie je.

V polovici 90. rokov minulého storočia začali aj niektoré spoločnosti s výlučne slovenským kapitálom definovať svoje poslanie. Chceli tým jednoducho a výstižne charakterizovať význam existencie firmy a jej prínos pre zákazníkov.

Poslanie spoločnosti začali používať ako súčasť svojej komunikácie voči zákazníkom. Firemné poslania vidno na výstavách a veľtrhoch, sú zvýrazňované vo firemných profiloch a tie najkratšie a najvýstižnejšie sa dostali aj na firemné logá.

Časom a, prirodzene, pod vplyvom zahraničných spoločností, ktoré na Slovensko prinášali definície prvkov firemnej kultúry, si aj manažéri a majitelia slovenských spoločností uvedomili, že ich firmy nejakú kultúru majú.

Spôsob fungovania, organizácia práce v spoločnosti, systém uznávaných hodnôt, ale aj forma prejavu a komunikácie – von alebo dovnútra, to všetko sú prvky firemnej kultúry. Treba ich rozpoznávať ako niečo, čo spoločnosť charakterizuje, robí ju jedinečnou a zaujímavou nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov. Jedným zo základných prvkov firemnej kultúry sú firemné hodnoty.

Niečo neznáme

Firemná kultúra je veľká neznáma

Firemné hodnoty sú súborom základných spôsobov správania, komunikácie a postojov voči kolegom a zákazníkom. Priamo ovplyvňujú definovanie pracovných postupov a schopnosť efektívneho a úspešného fungovania spoločnosti. Firemné hodnoty majú skutočný význam iba vtedy, ak sa s nimi stotožní čo možno najviac zamestnancov.

Bolo by zaujímavé opýtať sa zamestnancov spoločností, či poznajú hodnoty firiem, v ktorých pracujú. Väčšina by to nevedela. Firemné hodnoty pritom majú slúžiť ako základné normy správania, prístupu k práci a k ľuďom.

Príkladom by v tomto smere mal byť hlavne manažment spoločnosti. Nedávno som sa zúčastnil na rebrandingu nadnárodného podniku. Súčasťou procesu bolo aj nové redefinovanie firemných hodnôt. Tím vybratých ľudí z našej firmy pôvodné firemné hodnoty rozobral až na ich podstatu a naspäť ich pretlmočil v slovenčine tak, aby zodpovedali ich základnej podobe a pritom oslovovali čo najširší okruh zamestnancov.

Hodnoty v praxi

Definícia firemných hodnôt by mala byť jednoduchá a zrozumiteľná. Na základné charakterizovanie firemných hodnôt stačí aj niekoľko slov. Uvediem príklad z našej spoločnosti.

Odhodlanosť, inovatívnosť, otvorenosť. Za týmito troma slovami sa ukrýva ich ďalšie rozvinutie vo vzťahu k vlastnej osobe, k spoločnosti a zákazníkom. Takáto definícia potom zahŕňa ucelený súbor postojov a správania v týchto troch rovinách.

No žiadne firemné hodnoty nemajú význam, pokiaľ sa s nimi nestotožnia zamestnanci. Jednoducho povedané, firemné hodnoty treba žiť. Je potrebné uviesť a vysvetľovať ich všetkým zamestnancom.

Vhodné príležitosti sa vždy nájdu. Manažéri by sa mali následne presvedčiť, či zamestnanci hodnotám rozumejú a chápu ich význam pre svoju prácu.

Aj novoprijímaní zamestnanci by mali byť informovaní o firemných hodnotách a ich význame pre spoločnosť už počas prvých dní na novom mieste. Dokonca, už konfrontácia uchádzačov o prácu s firemnými hodnotami by mohla ušetriť mnohé vzájomné sklamania po nástupe do zamestnania.

Definovať a udržiavať firemné hodnoty nie je povinnosť. Pre spoločnosť, v ktorej o nich každý vie a je s nimi stotožnený, však môžu byť konkurenčnou výhodou. Výhodou v zmysle pozitívneho spôsobu myslenia, vzťahu k firme a k zákazníkom. Firmy, ktoré to dokážu, vytvárajú predpoklady na dlhodobejšie partnerstvo so zákazníkmi.

Autor je obchodný riaditeľ spoločnosti Logica.

Foto - Profimedia.cz