Zákon o dani z príjmov v znení platnom od 1. januára 2011 priniesol viacero významných zmien, ktorých výsledkom bude, že ľudia pri aktuálnom podávaní daňových priznaní za minulý rok zaplatia vyššie dane alebo budú musieť podať priznanie, aj keď tak doteraz robiť nemuseli.

Najdôležitejšie zmeny a údaje k vyplneniu daňového priznania za rok 2011:

 • daňové priznanie si nemusí podať daňovník, ak mal vlani príjmy len zo Slovenska, ktoré neprekročili 1 779,65 €  a neuplatňuje si daňový bonus na dieťa
 • nezdaniteľná suma na daňovníka za rok 2011 je 3 559,30 € (oproti roku 2010 poklesla zo 4 025,70 €), počíta sa ako 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru 2011
 • na nezdaniteľnú sumu prvýkrát nemajú nárok všetci daňovníci, ale vzťahuje sa len k aktívnym príjmom definovaným v § 5 (zamestnanci) a § 6, odseku 1 a 2 (podnikatelia, SZČO)
 • ľudia s nižšími príjmami majú naďalej nárok na tzv. zamestnaneckú prémiu
 • daňový bonus na dieťa si môžu uplatniť len daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy vlani dosiahli aspoň 1 902 € (šesťnásobok minimálnej mzdy k 1. 1. 2011)
 • kto chce požiadať o odklad termínu pre podanie priznania, stačí, ak to urobí písomne v lehote pre podanie priznania na príslušnom daňovom úrade. V oznámení o odklade treba uviesť mesiac, do ktorého priznanie daňovník podá (najneskôr to môže byť jún), ak mal príjmy aj zo zahraničia, priznanie môže podať aj v septembri
 • príležitostné príjmy za sporadický predaj poľnohospodárskych výrobkov, z predaja hnuteľného majetku, predaja zahraničných podielových listov, ale aj príjmy z prenájmu sú oslobodené od zdanenia do výšky spolu najviac 500 €
 • za rok 2011si už ľudia nemôžu zdaňované príjmy znížiť o platby na tzv. dobrovoľné dlhodobé sporenie (známe ako III. pilier) a životné poistenie
 • daňovníci už nemôžu vo všeobecnosti žiadať späť vrátenie zrazenej dane, napr. z bankových vkladov (výnimkou je spätný predaj – redemácia slovenských podielových listov)

1) Nezdaniteľné sumy

Počet nezdaniteľných súm (odpočítateľných položiek) sa od minulého roka znížil a obmedzil sa aj nárok na uplatnenie tých zachovaných. Nezdaniteľnú sumu si môžu na seba odrátať už len daňovníci, ktorí poberali vlani takzvané aktívne príjmy. Tie definuje zákon o dani z príjmov v znení platnom od 1. 1. 2011 v § 5 (zamestnanci) a § 6, odseku 1 (príjmy z podnikania) a 2 (príjmy SZČO)

Aj vtedy nemajú nárok na nezdaniteľnú sumu všetci. Výnimkou sú príjmy autorov za príspevky do pravidelne vydávaných novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie.

Nezdaniteľnú sumu si nemôžu napríklad tiež uplatniť ľudia, ktorí mali počas roka 2011 len príjmy z prenájmu, kapitálové či ostatné príjmy.

Naďalej je možné si vtedy odrátať aj nezdaniteľnú sumu na nepracujúcu manželku či manžela. Podobne ako v posledných rokoch, aj pre rok 2011 platí, že s nárastom príjmov nezdaniteľná suma klesá.

Za vlaňajšok viac nie je možné odrátať si od zdaniteľných príjmov odpočítateľnú položku na dlhodobé sporenie v tzv. treťom pilieri a životné poistenie.

I. nezdaniteľná suma na daňovníka:

a) 3 559,30 € = nezdaniteľná suma za rok 2011, počíta sa ako 19,2-násobok životného minima platného k začiatku minulého roka. Odpočítateľnú položku v plnej výške si môže uplatniť daňovník, ktorého základ dane (čo je zjednodušene súhrn hrubých miezd mínus zaplatené odvody) je rovný alebo nižší ako 18 538 €, čo zodpovedá 100-násobku životného minima)

b) ak je základ dane vyšší ako 18 538 €, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň. Pre daňovníka to znamená, že nárok na odpočítateľnú položku sa kráti podľa nasledujúceho vzorca 8 193,796  – (základ dane : 4). Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa bude rovnať nule.

II. na manželku/manžela:

Pri uplatňovaní tejto odpočítateľnej položky sa zohľadňuje príjem daňovníka, ktorý si nárokuje túto odpočítateľnú položku, ale aj výška príjmu partnera. Rozhodujúca je výška ročného príjmu daňovníka (do alebo nad) 32 775,18 €:

a) ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 32 775,18 €, potom druhá nezdaniteľná suma je:

 • 3 559,30 € ak manžel/-ka nemal žiadny vlastný príjem
 • ak manžel/-ka mal vlastné príjmy, suma sa počíta ako 3 559,30 € – vlastný príjem manžela/ky, pričom ak je výsledok záporný, je nezdaniteľná suma rovná nule

b) ak základ dane daňovníka je vyšší ako 32 775,18 €, potom druhá nezdaniteľná suma sa počíta nasledovne:

 • ak manžel/-ka nemal žiadny vlastný príjem: 11 753,092 € –   (základ dane daňovníka : 4)
 • ak partner zarábal, tak 11 753,092   €– (základ dane daňovníka : 4) – príjmy manžela/ky

2) Daňový bonus

Uplatniť si ho môže len daňovník, ktorý vyživuje dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti (dočasný prechodný pobyt nárok na bonus nenarúša). Tento druh príjmu je oslobodený od dane a môže si ho uplatniť iba jeden rodič na každé dieťa. Daňový bonus znižuje vypočítanú daň fyzickej osobe, prípadne v priebehu roka jej mesačný preddavok na daň.

Spolu za celý rok 2011 si možno na jedno dieťa odrátať z dane 243,18 €, to je 20,02 € mesačne (január – jún) a 20,51 € (júl – december).

Nárok vzniká pri minimálnom zdaniteľnom príjme 1 902,00 € (6-násobok minimálnej mzdy). Nárok má aj podnikateľ, ak jeho príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu dosiahli aspoň 1 902 € a vykázal základ dane, teda neskončil v strate.

3) Zamestnanecká prémia

Medzi príjmy oslobodené od dane sa ráta aj suma, ktorá bola priznaná zamestnancovi, tzv. zamestnanecká prémia. Ide o príjem, ktorý mohol poberať iba zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti a príjmami, z ktorých sa daň vyberala zrážkou.

Výška týchto príjmov musela vlani dosiahnuť aspoň 6-násobok minimálnej mzdy, t. j. 1 902 € (6 x 317 €) a poberať ich musel najmenej šesť mesiacov. Na vyplatenie prémie treba splniť viacero podmienok (§ 32a), nesplnenie čo i len jednej podmienky ruší nárok na prémiu. Maximálna výška prémie na rok 2011 je 50,34 €.

Nárok na zamestnaneckú prémiu si uplatňuje zamestnanec každoročne na konci roka, napríklad pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania (typ A). Zamestnaneckú prémiu vypláca správca dane.

Prémia sa počíta podľa dvoch vzorcov v závislosti od príjmu zamestnanca. Prvý vzorec sa použije, ak príjmy zamestnanca počas roka 2011 dosiahli spolu 1 902 až 3 804 €. Vtedy je prémia 50,34 € za rok.

Druhý vzorec sa použije, ak príjmy zamestnanca vlani presiahli 3 804 € (12 x 317 € – minimálna mzda na rok 2011), ale zároveň boli nižšie ako 4 110 €, čo predstavuje hrubú mesačnú mzdu 342,5 €. Prémia je vtedy 0 až 50,33 eura za celý rok.

4) Paušálne výdavky

Daňovník, ktorý nebol vlani platiteľom DPH alebo bol platiteľom len časť roka, môže sa ešte pred vyplnením daňového priznania rozhodnúť, ako bude uvádzať daňovo uznateľné výdavky. Môže si vybrať, že bude vykazovať skutočné výdavky alebo paušálne odpísanie výdavkov. Zákonom stanoveným percentom z príjmov možno za rok 2011 odpísať výdavky paušálne už len vo výške 40 percent.

5) Všeobecné údaje

Zdaňovacie obdobie: vždy kalendárny rok, od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Sadzba dane z príjmov: 19 %

Životné minimum: 189,83  € platné k 1. 1. 2011 (na jednu plnoletú fyzickú osobu), pri nezdaniteľných sumách za rok 2011 sa však vychádza z výšky životného minima platných na rok 2010 (185,38 €)

Minimálna mzda: 317 € mesačne k 1. 1. 2011 (327,20 € od 1. 1. 2012)

Minimálna výška príjmov:

 • Daňové priznanie podáva každý občan, ktorého zdaniteľné príjmy v zdaňovacom období presiahli 1 779,65 € (je to 50 % z nezdaniteľnej sumy), do tejto sumy sa nerátajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 35 zákona). Nemusia si ho podať zamestnanci, ktorí v roku 2011 mali príjmy len zo závislej činnosti a požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov.
 • Daňovník, ktorý sumu 1 779,65 € nepresiahol a neuplatňoval si daňový bonus, daňové priznanie nemusí podať. Ale ak je to pre neho výhodné, môže ho podať dobrovoľne.
 • Ak príjmy daňovníka danú sumu nepresiahli, no za vlaňajšok vykazuje stratu, priznanie si podať musí. Prípadne mal vlani príjmy aj zo zahraničia.

Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, ak:

 • jeho zdaniteľné príjmy (s výnimkou štátnych dávok a podpôr) presiahli 1 779,65 €
 • nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, ale nebolo možné zraziť z neho preddavok na daň
 • nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr k 15. februáru 2012
 • požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale včas nedodal potrebné doklady, napr. od viacerých zamestnávateľov
 • zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu
 • ho na podanie priznania vyzve daňový úrad

Čo sú zdaniteľné príjmy:

 • príjem, ktorý je predmetom dane z príjmu a nie je oslobodený od dane,
 • príjem zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého či členského pomeru alebo obdobného pomeru, kde je daňovník povinný dodržiavať pokyny a príkazy zamestnávateľa, resp. platiteľa príjmu,
 • príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov, konateľov eseročiek, komandistov (aj keď nie sú povinní pri výkone práce dodržiavať príkazy inej osoby,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy, právnických osôb alebo spoločenstiev,
 • príjmy z prostriedkov zo sociálneho fondu (napr. príspevok na dopravu zamestnancovi),
 • prijaté ceny a výhry od zamestnávateľa nad 165,97 €,
 • používanie služobného auta zamestnávateľa aj na súkromné účely zamestnanca.

Príjmy oslobodené od dane a vylúčené z predmetu dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú:

 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a tým je splnená daňová povinnosť,
 • daňový bonus (§ 33),
 • zamestnanecká prémia,
 • štátne sociálne dávky (dôchodky, nemocenská atď.),
 • plnenia z poistenia osôb a majetku, náhrady škôd,
 • štipendiá poskytované pri príprave na budúce povolanie
 • príjmy z prenájmu a príležitostných činností, ak nepresiahnu 500 €, príjmy nad túto sumu sa zahŕňajú do základu dane,
 • príjmy z prevodu opcií, cenných papierov, podielu na eseročke, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva, ak aj po odrátaní uznateľných výdavkov nepresiahnu 500 €, do tejto sumy sa rátajú aj príležitostné príjmy a prenájom,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti len po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia,
 • príjem zo závislej činnosti na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou od zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, ak výkon činnosti nepresiahne 183 dní v ktoromkoľvek období 12 za sebou nasledujúcich mesiacov,
 • príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny v deň predaja,
 • hodnota stravy, ktorú poskytne zamestnávateľ v nepeňažnej forme (strava zdarma, lacnejší obedový lístok či gastrolístok),
 • hodnota nealkoholických nápojov pre zamestnancov na pracovisku v naturálnom plnení,
 • výhry alebo ceny v súťažiach do 165,97  €  (z verejnej súťaže obmedzenej podmienkami, reklamnej a športovej súťaže, žrebovania),
 • úvery a pôžičky (výnimka: výhodné zamestnanecké pôžičky),
 • náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty,
 • hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane udržiavania,
 • náhrada za používanie vlastného náradia
 • a ďalšie.

Minimálna daň: ak výška dane nepresiahne 16,60 €, tak sa daň nevyrubí a neplatí (s výnimkou, ak si daňovník uplatňoval daňový bonus)

Správne tlačivo: pre priznanie dane z príjmov dosiahnutých v roku 2011 sa použijú nové tlačivá, ktoré majú vľavo dole uvedený rok 2011 (MF/123456/2011-XXX)

Podanie priznania a úhrada dane: daňové priznanie treba podať najneskôr 2. apríla 2012 (31. marec pripadá na sobotu, takže posledným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň) a do tohto termínu aj vyrátanú daň zaplatiť.

6) Odklad podania daňového priznania

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace
 • najviac o 6 mesiacov, ak sú súčasťou daňového priznania aj príjmy zo zahraničia
 • fyzické aj právnické osoby môžu o odklad riadneho termínu požiadať zaslaním písomného oznámenia daňovému úradu do 2. apríla 2012, v oznámení uvedú mesiac, do konca ktorého priznanie podajú.

eTREND radí: Ako vyplniť daňové priznanie 2012
eTREND radí: Ako vyplniť daňové priznanie 2012
eTREND radí: Ako vyplniť daňové priznanie 2012
eTREND radí: Ako vyplniť daňové priznanie 2012

Foto na titulke - Milan Illík