• Pracovníčka je v spoločnosti nepretržite zamestnaná od júla 2004. Splnila podmienku odpracovania 60 dní v roku 2005. Je tehotná a od júna 2005 nastupuje na materskú dovolenku. Do novembra 2005 bude na materskej a potom na rodičovskej dovolenke. V akom rozsahu patrí tejto pracovníčke dovolenka v roku 2005?

Podľa § 101 Zákonníka práce platí, že zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého roka.

Na vznik nároku zamestnanca na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť sa teda vyžaduje splnenie dvoch podmienok. Existencia pracovného pomeru a reálny výkon práce zamestnancom. Na účely dovolenky sa za odpracovaný deň považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny, pričom časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítavajú.

Vo vašom prípade zamestnankyňa v roku 2005 už odpracovala potrebných 60 dní. Jej pracovný pomer k tomu istému zamestnávateľovi zároveň trvá nepretržite od roku 2004. Skutočnosť, že od júna 2005 nastúpi na materskú dovolenku nemá na ďalšie trvanie jej pracovného pomeru nijaký vplyv.

Jej pracovný pomer sa tým neprerušuje a trvá ďalej. Vaša pracovníčka tak splnila oba podmienky potrebné pre vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok 2005. Táto dovolenka jej pritom patrí v plnej výmere, pretože aj keď od júna 2005 nastúpi na materskú dovolenku, jej pracovný pomer trvá ďalej bez prerušenia.

V kontexte treba poukázať na § 109 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý sa týka krátenia dovolenky. Podľa tohto ustanovenia platí, že ak zamestnanec neodpracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky celý rok, pričom splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, kráti sa mu dovolenka za prvých 100 takto zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 22 dní rovnako o jednu dvanástinu.

Keďže krátenie dovolenky nastáva až od momentu čerpania rodičovskej dovolenky, vo vašom prípade sa dovolenka za rok 2005 nebude krátiť. Dôvod je ten, že vaša zamestnankyňa nastúpi na rodičovskú dovolenku až od decembra 2005 (materská dovolenka sa na tento účel nezapočítava), a teda v tomto roku nestihne uplynúť prvých 100 takto zmeškaných pracovných dní.

Inak, neviem či ste dobre vypočítali nástup na rodičovskú dovolenku, keďže vaša zamestnankyňa nastúpi na materskú dovolenku od júna, 28 týždňov (7 mesiacov) trvania materskej dovolenky uplynie až koncom decembra. Čiže na rodičovskú dovolenku v trvaní až do troch rokov veku dieťaťa by žena mala nastúpiť až v januári 2006. Ibaže, by si vaša pracovníčka vyčerpala o jeden mesiac menej materskej dovolenky, ako jej zo zákona prináleží.

Podľa § 112 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke.

Podľa § 113 ods. 2 Zákonníka práce zase platí, že ak si zamestnankyňa nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie rodičovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho roka, poskytne jej zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku až po skončení rodičovskej dovolenky. Podľa § 114 Zákonníka práce dovolenka sa prerušuje aj nástupom zamestnanca na materskú alebo rodičovskú dovolenku.

Z toho vyplýva, že dovolenku za rok 2005 si vaša tehotná zamestnankyňa môže vyčerpať buď pred nástupom na materskú dovolenku alebo jej ju zamestnávateľ poskytne až po skončení rodičovskej dovolenky. Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku patrí totiž zamestnancovi len vtedy, ak si ju nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.