Životné minimum 

198,09 eura/mesiac - životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby (od 1. 7. 2013)

Minimálna mzda

352 eur - minimálna mesačná mzda od januára

2,023 eura - minimálny hodinový zárobok v budúcom roku

Odmena za nočnú prácu

0,4046 eura - zamestnancovi za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Keďže od januára je suma hodinovej minimálnej mzdy 2,023 eura, zamestnávateľ musí takémuto pracovníkovi vyplatiť najmenej 0,4046 eura za každú hodinu nočnej práce.

Nezdaniteľná časť na daňovníka 2014

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eura (100-násobok životného minima).

3 803,33 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2014 (19,2 x životné minimum pre rok 2014,19,2 x 198,09 eura)

316,94 eura - mesačná nezdaniteľná suma pre zamestnanca

Nezdaniteľná suma v daňovom priznaní v marci 2014

Výška nezdaniteľnej časti základu dane závisí aj od výšky základu dane. Ak základ dane za rok 2013 nepresiahne 100-násobok životného minima, teda 19 458 eur (100 x 194,58 eura), daňovník má v daňovom priznaní v marci 2014 nárok na celú sumu.

V daňovom priznaní v marci 2014 si  uplatní ešte starú sumu 3 735,94 eura (mesačne 311,32 eura).

Ak základ dane daňovníka za rok 2013 presiahne 19 458 eur, nezdaniteľná časť sa kráti.

Vypočíta sa ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane, teda 44,2 x 194,58 eura = 8 600,436 eura  a  1/4 základu dane daňovníka dosiahnutého z aktívnych príjmov. Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela), sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

180 eur  - od januára 2014 sa zavádza nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2014. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 % dani).

Príspevky na II. pilier  

943,20 eura - v roku 2013 si môže sporiteľ uplatniť túto sumu na dobrovoľné príspevky v II. pilieri

V daňovom priznaní v marci 2014 si bude môcť sporiteľ znížiť základ dane o novú nezdaniteľnú časť - sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odviedol od 1. januára do 31. decembra 2013. Príspevky mohol platiť dôchodkovej spoločnosti pravidelne alebo aj jednorazovo, napríklad pred koncom tohto roka.

Takto si môže sporiteľ znižovať základ dane do roku 2016. Najviac si môže uplatniť ročne dve percentá z čiastkového základu dane (nie z hrubého príjmu). Základ dane zamestnanca je rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch z podnikania je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Táto nezdaniteľná suma nesmie presiahnuť dve percentá zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Daňové priznanie v marci 2014

1 867,97 eura – dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2013 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2013 suma 3 735,94 eura

Daňový bonus za rok 2013

2 026, 20 eura - na daňový bonus má nárok ten, kto dosiahne  za rok 2013 príjmy vyššie ako 2 026,20 eura

Podľa zákona o dani z príjmov má počas roka zamestnanec nárok na mesačný daňový bonus len vtedy, ak jeho príjem v tom mesiaci je aspoň polovica mesačnej minimálnej mzdy. Minimálna mzda v roku 2013 je 337,70 eura.

Do konca roku 2013 musel mesačne zarobiť najmenej 168,85 eura a od januára 2014 to už bude 176 eur, keďže minimálna mzda je od januára 2014 suma 352 eur.

21,03 eura - bonus za obdobie január až jún 2013 na jedno dieťa mesačne

21,41 eura - bonus za obdobie júl až december 2013

254,64  eura - suma ročného daňového bonusu za rok 2013

Daňový bonus v roku 2014

Ak spĺňate podmienky, môžete si v roku 2014 v období od januára do júna uplatniť na jedno dieťa daňový bonus vo výške 21,41 eura mesačne.

Výška daňového bonusu sa upravuje každý rok k 1. 7. a tak sumy platné od júla 2014 do konca roku 2014 budú známe až v priebehu roku 2014.

Prídavok na dieťa od januára 2014

23,52 eura mesačne na jedno dieťa

Daň z príjmu

19 % daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je 35 022,31 eura

25 % daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je 35 022,31 eura

Výška paušálnych výdavkov

40 %, maximálne 420 eur mesačne, 5 040 eur ročne - ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6

Stravné ako výdavok

4 eurá - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín

6 eur - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín

9,30 eura- výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

0,050 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

0,183 eura/km -sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie

Priemerná mzda* 

805 eur

*mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012

Sociálne poistenie

133,42 eura - minimálne odvody od januára pre SZČO

4 830 eur - od 1. júla 2014 vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2013 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2014 (12 x 402,50 eur = 4 830 eur)

402,50 eura - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie

4 025 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je už jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia).

Zdravotné odvody

56,35 eura - minimálne odvody pre SZČO od januára, najmenej 14 % z minimálneho základu 402,50 eura

Zdravotné odvody z dividend

– výška preddavku na poistné je najviac vo výške určenej sadzbou poistného 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

68 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti do 18 rokov

159 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody z dohôd o brigádnickej práci študenti nad 18 rokov

Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou.