Čo presne daňová licencia znamená?

Predstavme si určitú formu „minimálnej dane“, ktorá bude pre daňovníka splatná rovnako ako daň z príjmu, teda za každé  zdaňovacie obdobie v riadnej lehote na podanie daňového priznania. Ak daňová povinnosť neprekročí stanovenú výšku daňovej licencie, tak daňovník odvádza iba výšku samotnej licencie. V prípade, že daň z príjmu prekročí výšku daňovej licencie, tak túto daňovú povinnosť riadne daňovník odvedie. Pokiaľ rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní predstavuje kladnú hodnotu, bude možné započítať túto čiastku na daň najviac v 3 po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Započítať bude možné iba tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Daňová licencia by teda mala byť nástrojom smerujúcim k výberu financií od spiacich a menej aktívnych spoločností, ktorých hospodárske výsledky sú minimálne alebo dokonca stratové.

Výška daňovej licencie resp. „minimálnej dane“ bola legislatívou určená nasledovne:

  • 480 EUR pre tie subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
  • 960 EUR pre subjekty ktoré sú platiteľmi DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
  • 2880 EUR pre tie subjekty, ktorých obrat presiahol hodnotu nad 500.000 EUR.

Tí podnikatelia, ktorí v priemere zamestnávajú zamestnancov so zdravotným postihnutím v pomere 20 % k celkovému priemernému počtu zamestnancov (vychádzame z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky) sa daňová licencia znižuje na polovicu.

Výnimky, na ktoré sa daňová licencia nevzťahuje:

  • Daňovú licenciu neplatí ten daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem prípadu kedy je daňovník právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Príklad: Ak firma X s.r.o. vznikne v auguste 2014, nebude musieť platiť daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie 2014 splatnú k 31.3.2015.

  • Subjekty, ktoré vstúpili do likvidácie alebo bol na nich vyhlásený konkurz.

Príklad: Spoločnosť X s.r.o. je v statuse  likvidácie odo dňa 1.10.2014. Takáto spoločnosť nemusí platiť daňovú licenciu za obdobie 2014, splatnú k 31.3.2015. Rovnaký postup platí pri spoločnostiach, na ktoré bol vyhlásený konkurz, prípadne bol návrh na konkurz spoločnosti z dôvodu nedostatku majetku zamietnutý a takáto firma bola zrušená.

  • Subjekty, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
  • Verejné obchodné spoločnosti, „NBS“ či „FNM SR“,
  • Subjekty, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.

Príklad: Záujmové združenia, občianske združenia, profesijné komory, politické strany či politické hnutia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vysoké školy či rozpočtové a príspevkové organizácie, a podobne.

Čo nám ukázala prax

Daňové licencie spustili na Slovensku lavínu otázok spojených s povinnosťou platenia aj pre obchodné spoločnosti, ktoré nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť. Táto legislatívna novinka zavedená po vzore západných štátov je akcelerátorom likvidácií, predajov či iných obdobných spôsobov ako sa daňovým licenciám vyhnúť.

Za obdobie od 1.1.2014 – 3.9.2014 evidovali registrové súdy 845 návrhov na zrušenie spoločnosti formou likvidácie.  Za rovnaké obdobie v roku 2013 evidovali registrové súdy len 359 návrhov na zrušenie spoločnosti formou likvidácie ( zdroj: finstat.sk ).

Faktom ostáva nadmerné množstvo „spiacich“ spoločností, ktorých množstvo by sa zavedením daňových licencií zredukovalo a štát by byrokraticky odbremenili. Podnikateľom by sa tak mohlo dostať viac služieb a starostlivosti. Ostáva teda dúfať, že zákonodarcovia zaviedli daňové licencie práve z tohto dôvodu.

Ako vám vieme pomôcť

Ak disponujete spoločnosťou, ktorá je povinná odviesť daňovú licenciu za obdobie 2014 a nevykonávate s ňou žiadnu ekonomickú aktivitu, siahnite po jednej z možností ako takúto spoločnosť zrušiť alebo odpredať. Legislatíva ponúka niekoľko efektívnych spôsobov ako tomuto problému možno predísť.

Dokážeme vám zabezpečiť zrušenie spoločnosti likvidáciou, zrušenie spoločnosti vyhlásením konkurzu, zlúčenie spoločnosti a sprostredkovanie predaja obchodného podielu - odkúpenie s.r.o. 

Fontionnel&Co – zakladanie a predaj spoločnosti, zmeny v obchodnom registri, zrušenie spoločnosti, vedenie účtovníctva.

Daňová licencia v roku 2015. Na koho sa nevzťahuje a ako sa jej vyhnúť?