Vychádzame z predpokladu, že vaša spoločnosť sa nevenuje poskytovaniu faktoringových resp. obdobných služieb. V zmysle §4 ods. 7 Zákona o DPH (ďalej len „ZDPH“) v znení účinnom do konca roku 2018 sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 ZDPH a podľa § 40 až 42 ZDPH. 

Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 ZDPH, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 ZDPH, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. 

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku. 

Vzhľadom na vyššie uvedené platí, že výnosy z postúpených pohľadávok sa nezahŕňajú do obratu a účely registrácie k DPH, keďže nejde o výnosy z dodávaných tovarov resp. služieb. Dôvodom je skutočnosť, že v súlade s §10 ods. 2 písm. b) ZDPH sa dodaním služby nerozumie postúpenie pohľadávky.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Čo započítať do obratu na registráciu DPH
Čo započítať do obratu na registráciu DPH
Čo započítať do obratu na registráciu DPH
Čo započítať do obratu na registráciu DPH