Z centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP) dostal môj dávnejšie zosnulý otec faktúru na zaplatenie poplatku za bezcenné akcie. O existencii uvedených akcii nemal otec ani nik z rodiny žiadne informácie. Zdá sa nám nezmyselné otvárať dedičské konanie kvôli bezcenným papierom. Stanovisko CDCP je samozrejme opačné. Poprosím o právne stanovisko, čí môže CDCP od náš dedičov vymáhať poplatok za vedenie účtu?

V prípade, ak má vlastník akcie bez hodnoty z 1. vlny kupónovej privatizácie, vedie zo zákona jeho účet majiteľa cenných papierov Centrálny depozitár Slovenskej republiky (ďalej aj len „CDCP SR, a.s.“). Nakoľko vedenie takéhoto účtu s bezcenným akciami je neekonomické – CDCP SR, a.s. požaduje za vedenie účtu vo veľkej väčšine prípadov 9,60 eura – je možnosť previesť takéto cenné papiere na Fond národného majetku. Takýto prevod je možné urobiť na pracoviskách RM-S Marketu, prípadne na niektorých pobočkách Slovenskej pošty. Pre viac informácii ohľadom prevod odporúčam internetovú stránku akciebezhodnoty.sk

Vo Vašom prípade je celá vec o to komplikovanejšia, že pravdepodobne bezcenné akcie sú písané na Vášho zosnulého otca, pričom dedičské konanie už bolo ukončené bez toho aby sa prejednal majetok – akcie poručiteľa.

Ako prvý krok Vám odporúčam zistiť, či akcie písané na poručiteľa majú nejakú trhovú hodnotu.

V prípade, že akcie majú trhovú hodnotu, je vo Vašom záujme znovu otvoriť dedičské konanie a vykonať dedičské konanie o tomto majetku. Upozorňujem, že po otvorení dedičského konania budú poručitelia znášať pohľadávky spojené s vedením účtu majiteľa cenných papierov ako aj náklady dedičského konania.

V prípade ak akcie poručiteľa nemajú trhovú hodnotu znamená to, že po vydaní osvedčenia o dedičstve sa objavil dlh poručiteľa. Zákon uvádza, že ak sa objaví len dlh súd konanie o dedičstve nevykoná. Upozorňujem, že v prípade ak sa ale objaví nejaký iný majetok po poručiteľovi a otvorí sa dedičské konanie, je možné aj prejednanie pohľadávok vyplývajúcich z vedenia poručiteľovho účtu majiteľa cenných papierov..

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Milan David

(Bez)cenné papiere po zosnulom
(Bez)cenné papiere po zosnulom
(Bez)cenné papiere po zosnulom
(Bez)cenné papiere po zosnulom