Pri vymáhaní pohľadávok súdnou cestou je dôležitý faktor času: platí, že čím rýchlejšie sa podá žaloba o zaplatenie dlžnej sumy na súd, tým vyššia je šanca na vymoženie pohľadávky. Ako advokát som zastupoval pred niekoľkými rokmi splátkovú spoločnosť a za jeden rok vymáhal cca 250 pohľadávok. 

Na základe týchto skúsenosti z praxe odhadujem percento vymožiteľnosti pohľadávok takto. Na predžalobnú upomienku advokáta zaplatilo záväzok približne 15 % – 20 % dlžníkov. Toto percento považujem za nízke, pôvodný predpoklad bol dvojnásobne vyšší. 

Na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku súdu alebo platobného rozkazu zaplatilo dlh ďalších 20 – 30 % dlžníkov. Po skončení súdneho konania sa podarilo vymôcť približne 50 % objemu pohľadávok. 

Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie bolo úspešne vymožených približne ďalších 20 – 30 % pohľadávok. Priemerná vymožiteľnosť pohľadávok oscilovala okolo 70 %. 

Je zaujímavé, že niektorí dlžníci zaplatili pohľadávku až v exekučnom konaní napriek tomu, že existovali indície, že majú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie pohľadávky v lehote splatnosti. Dlžníci v exekučnom konaní zaplatili nielen istinu pohľadávky, ale aj úroky z omeškania, súdny poplatok za podanie žaloby, trovy právneho zastúpenia advokáta v súdnom a exekučnom konaní, náhradu hotových výdavkov a exekučné trovy. Celkové náklady pre dlžníka sa v praxi niekedy vyšplhali na 200 % nominálnej hodnoty vymáhanej pohľadávky.

Čo je lepšie

V praxi je ťažké odpovedať na otázku, či je lepšie vymáhať pohľadávku súdnou cestou alebo predať pohľadávku inkasnej spoločnosti. Ak má veriteľ dostatok času, a disponibilné finančné prostriedky, je lepšie vymáhať pohľadávku súdnou cestou prostredníctvom právneho zástupcu. 

Ako všetko, aj vymáhanie pohľadávky má svoje pre a proti. Pozitívom je spravidla vyššie percento inkasa pohľadávky. Negatívom sú zdĺhavé súdne konania a dodatočné náklady. 

Veriteľ platí 6-percentný súdny poplatok z istiny pohľadávky, trovy právneho zastúpenia advokáta v súdnom a exekučnom konaní, súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučné trovy a odmenu exekútora. 

Advokát potom klientovi problematicky vysvetľuje ďalšie dodatočné náklady, ak je pohľadávka vo finále nevymožiteľná. Jeden klient mi povedal: „Pán doktor, ja som zaplatil štátu súdny poplatok, zaplatil som trovy právneho zastúpenia a exekučné trovy. Platil som 3x, ale vymožená suma je nula. Každý dostal zaplatené, len ja nie.“ Na túto otázku sa v praxi ťažko hľadá odpoveď. Všeobecná premlčacia lehota je v občiansko-právnych vzťahoch 3-ročná a v obchodno-záväzkových vzťahoch 4-ročná.

Keď je času málo

Ak veriteľa tlačí čas, potrebuje hotovosť a uspokojí sa s nižším inkasom, je vhodné predať pohľadávku inkasnej spoločnosti. Výhodou je rýchla vymožiteľnosť, nevýhodou je nižšie percento zaplatenej sumy. Inkasná spoločnosť ide do rizika: neexistuje stopercentná šanca na vymoženie pohľadávky. 

Po právnej stránke sa predaj pohľadávky realizuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávky podľa §§ 524 – 530 Občianskeho zákonníka. V zmluve vystupujú 2 zmluvné strany: postupca ako bývalý veriteľ a postupník ako nový vlastník pohľadávky. V zmluve sa určí percentuálna výška vypočítaná z istiny pohľadávky, za ktorú sa pohľadávka postupuje. 

Platná legislatíva vyžaduje, aby sa postúpenie pohľadávky oznámilo dlžníkovi. Postúpenie pohľadávky môže dlžníkovi notifikovať postupca, alebo preukázať postupník. 

Odporúčam, aby postúpenie pohľadávky oznámil dlžníkovi pôvodný veriteľ. Dôvod je, že v takom prípade nemá dlžník právo na predloženie zmluvy o postúpení pohľadávky, z ktorej by mohol zistiť sumu, za ktorú bola pohľadávka postúpená. Ak dlžník informáciu má, zlepšuje to jeho vyjednávaciu pozíciu vo vzťahu k novému veriteľovi, pričom bude mať tendenciu zaplatiť nižšie percento ako je sto percent istiny pohľadávky.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Balík pohľadávok. Predať alebo sa súdiť?
Balík pohľadávok. Predať alebo sa súdiť?
Balík pohľadávok. Predať alebo sa súdiť?
Balík pohľadávok. Predať alebo sa súdiť?