Pri výkone exekúcie súdny exekútor určuje spôsob jej vykonania, s výnimkou predaja nehnuteľnosti a zriadenia exekučného záložného práva, ktoré možno vykonať výlučne na základe predchádzajúceho súhlasu veriteľa. Exekúcia na obchodný podiel v obchodnej spoločnosti sa podľa Slovenskej komory exekútorov nezvykne realizovať úplne bežne. Súdni exekútori k nemu pristúpia väčšinou až v prípade, ak nebol zistený iný majetok, z ktorého by bolo možné uspokojiť vymáhaný dlh alebo sa dlžník vyhýba komunikácii so súdnym exekútorom, nepreberá zásielky nezaujíma sa o splátkový kalendár.

„Ak súdny exekútor postihuje obchodný podiel v obchodnej spoločnosti, upovedomí veriteľa (oprávneného), dlžníka (povinného) a obchodnú spoločnosť o začatí exekúcie postihnutím obchodného podielu. Prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie už nevyplatila vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku dlžníkovi a zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod obchodného podielu, ak je taký súhlas potrebný. Následne vydá exekučný príkaz, ktorý doručí veriteľovi, dlžníkovi a obchodnej spoločnosti do vlastných rúk,“ popisuje postup exekúcie komora exekútorov.

Pri výkone tohto spôsobu exekúcie súdny exekútor nepostihne majetok spoločnosti, pretože nie je dlžníkom v danom exekučnom konaní. Likvidácia spoločnosti by nasledovala len v prípade, ak by dlžník bol jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti. 

Čo sa týka zmeny konateľa, dôvodom by mohla byť skutočnosť, že práve dlžník je konateľom spoločnosti a ak osobitný predpis neurčuje inak, zánikom účasti povinného v obchodnej spoločnosti by mohol byť ohrozený chod spoločnosti.