V zmysle platnej právnej úpravy v SR má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Pri hlasovaní o správe bytového domu na schôdzi vlastníkov  má každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor.

Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok. Vyplýva to z §14 ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Splnomocnenie

Váš správca ktorý zrejme opiera svoju požiadavku o citovaný paragraf. Zároveň podľa tohto ustanovenia platí, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala.

Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.

Avšak podľa § 20 Zákona o rodine je každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať za neho bežné plnenia. Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne.

Hlasovanie o bežných veciach

Za bežné veci sa dajú považovať také veci, ktoré sú pri hospodárení s určitou vecou bežné a obvyklé, ktoré sa pravidelne opakujú a podobne. Za bežné veci, medzi ktoré je možné zaradiť správu majetku; nie ale jeho zaťaženie či speňaženie, môže teda konanie jedného z manželov zaväzovať aj toho druhého pokiaľ nie je výslovne stanovené inak.

Zjednodušene sa dá uviesť, že potreba splnomocnenia pri hlasovaní o správe bytu a nebytového priestoru sa dá vo vašom prípade odvodiť od potrebnej väčšiny na schvaľovanie jednotlivých návrhov. Podľa nášho názoru splnomocnenie nebude potrebné pri bežných hlasovaniach, na prijatie ktorých stačí jednoduchá väčšina prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Hlasovanie o zásadných veciach

 Avšak v prípade ak ide o hlasovanie o zmluve o úvere alebo jej dodatkoch, vstavbe alebo nadstavbe bytového domu alebo iných zákonom stanovených dôvodoch, keď je potrebná na schválenie návrhu dvojtretinová väčšina všetkých hlasov, je možné prijať záver, že nejde o bežné veci.

V takom prípade môže byť písomné plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom podmienkou v zmysle § 14 ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Upozorňujeme zároveň, že v zmysle § 40 ods. 5 OZ sa úradné osvedčenie podpisu nevyžaduje v prípade podpisu zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako hlasujú manželia na schôdzi vlastníkov
Ako hlasujú manželia na schôdzi vlastníkov
Ako hlasujú manželia na schôdzi vlastníkov
Ako hlasujú manželia na schôdzi vlastníkov