„Strategické aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zameriavame v divízii rozvoja podnikania nielen na podporu našich zákazníkov, ale aj na vlastné areály a budovy v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Martine, prípadne v ďalších mestách, s cieľom zefektívniť svoju spotrebu energie pri uplatnení OZE a tak ísť príkladom. Fotovoltika v súčasnosti predstavuje najdostupnejší a najrýchlejšie realizovateľný zdroj čistej obnoviteľnej energie,“ zdôraznil Rastislav Nemec, riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP.
 
Spoločnosť spustila aj pilotný projekt na využitie slnečnej energie ako čistého a obnoviteľného zdroja energie už pre prvých 20 slovenských škôl. Fotovoltické elektrárne od SPP umožnia školám znížiť ich súčasné náklady na elektrickú energiu. V tomto roku pripravuje SPP aj prvé inštalácie FVE u komerčných zákazníkov a u zákazníkov z verejného sektora, v niektorých prípadoch aj v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou ESCO Slovensko.
 
Oblasťou, v ktorej je SPP veľmi aktívny, je výroba elektriny z vetra, pretože ide o najčistejší zdroj energie. Spoločnosť počíta s využitím najtichších veterných turbín dostupných na trhu s technológiami typu DT bird, nvBird, vyvinutými pre veterné parky, ktoré predchádzajú kolíziám s vtáctvom, a to aj na úkor výroby elektriny. Dlhoročné skúsenosti s prevádzkou veterných parkov v ekonomicky a udržateľne vyspelých krajinách, akými sú Fínsko, Švédsko, Dánsko a susedné Rakúsko, ukazujú, že ich prevádzka je pre obyvateľov, zvieratá a rastliny vrátane poľnohospodárskych plodín zdravotne neškodná. „Výhodou OZE na báze vetra je, že na rozdiel od fotovoltických elektrární je možné po ich vybudovaní pozemky pod lopatkami turbíny naďalej hospodársky využívať a benefity, ktoré z týchto pozemkov takto plynú poľnohospodárom, ostávajú zachované. Vzhľadom na pretrvávajúce zložité a časovo náročné povoľovacie konania počítame s uvedením prvej veternej elektrárne SPP do prevádzky až v roku 2026,“ uviedol Rastislav Nemec. Cieľom SPP je do roku 2030 vybudovať zariadenia na výrobu elektriny z OZE s výkonom 200 až 250 MW.

Fotovoltická elektráreň v areáli SPP v Bratislave
Zdroj: SPP
Fotovoltická elektráreň v areáli SPP v Bratislave

Logickým pokračovaním v stratégii SPP z pohľadu rozvoja výroby a využívania OZE je aj aktívny vstup spoločnosti na trh výroby obnoviteľných plynov, konkrétne biometánu. Projekty energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ) sú vzorovými projektmi cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Unikátna technológia premení komunálny odpad, ktorý dnes končí na skládke, okrem iného na biometán a biokompost. Práve biometán môže pomôcť pri dekarbonizácii teplárenstva, priemyslu alebo dopravy. Do roku 2030 plánuje SPP vybudovať ďalšie zariadenia na CEBZ alebo výrobu biometánu pri BPS s ročnou produkciou až 240 GWh biometánu.
 
SPP je od roku 2020 aj výkupcom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Poskytuje služby viac ako dvetisíc malým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov a nimi vyrobenú elektrinu dodáva svojim zákazníkom.
 
Potenciál spoločnosť vidí aj v rozvoji nízkoemisnej dopravy založenej na alternatívnych riešeniach, akými sú stlačený zemný plyn CNG, skvapalnený zemný plyn LNG, respektíve ich obnoviteľné alternatívy bioCNG a bioLNG vyrobené z biometánu. SPP v tomto roku otvoril prvú LNG stanicu v Trnave, pričom v najbližšom období budú nasledovať ďalšie dve v Prešove a na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. SPP pokračuje aj v projektoch zameraných na podporu elektromobility a výhľadovo vodíka. Spoločnosť zároveň dala do prevádzky nabíjacie stanice na externých parkovacích miestach pri vlastných budovách v Bratislave, vo Zvolene a v Michalovciach, na ktoré si motoristi už našli cestu.