Projekty informatizácie, financované z eurofondového Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa znova rozbiehajú. Aspoň tak to opisuje šéf sekcie informatizácie Miloš Molnár z ministerstva financií, ktoré itečkové eurofondy administruje. „Drvivá väčšina projektov, ktoré boli [po nástupe novej vlády] pozastavené, je v procese realizácie,“ uviedol v utorok (19. apríla) na podujatí, ktoré organizoval Inštitút hospodárskej politiky.

Výsledkom auditov IT projektov, ktoré prebiehali v uplynulých mesiacoch, sú dodatky k zmluvám o nenávratných finančných prostriedkoch a kontraktoch s dodávateľmi či úpravy harmonogramov v realizácii, ktoré zohľadňujú osemmesačnú prestávku. Do novej fázy administrácie IT eurofondov vstúpilo ministerstvo financií s novým šéfom sekcie - M. Molnár pred desiatimi týždňami nahradil vo funkcii Miroslava Kukučku.

Problémovejšie - hoci pokračujúce - sú najmä dva veľké projekty. Tender na Elektronizáciu služieb Sociálnej poisťovne (33,2 mil. €) zrušil Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade Elektronických služieb spoločných modulov a prístupových komponentov zasa rezort financií odstúpil od zmluvy s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby, ktorá tento projekt realizuje. Na jeho reštart je nutné opakovať výzvu.

Pozastavené ostávajú projekty elektronizácie služieb VÚC a krajských miest s naplánovanými rozpočtami 33 a 22 miliónov eur. Podľa M. Molnára v nich vládne audity našli dôkazy o neefektívnosti - viacnásobne vynaložené náklady na rovnaký predmet.

Dva projekty z OPIS-u sú definitívne zrušené: Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR a Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR. „Nebudú sa reinkarnovať, aj keď nevylučujem, že sa niektoré ich časti objavia v iných projektoch,“ dodáva M. Molnár.

Časť peňazí z OPIS-u by sa mohla vyčerpať aj formou menších dopytových projektov. Ministerstvo financií podľa M. Molnára uvažuje o schéme, cez ktorú by sa k eurofondom mohli dostať nielen organizácie verejnej správy, ale napríklad i neziskovky: „Uvítame všetky návrhy na služby, ktoré by sa mali elektronizovať.“

Nad eurofondmi pre informatizáciu stále visí otáznik, či sa do konca tohto roka stihne vyčerpať tá časť rozpočtu, ktorú podľa bruselských pravidiel vyčerpať treba - inak o ne Slovensko príde. V súčasnosti sú vyčerpané len necelé štyri percentá z celkového OPIS-ového balíka vo výške 1,1 miliardy eur. 

Splnomocnenec vlády pre informačnú spoločnosť Roland Sill vraví, že kľúčový problém slabého čerpania IT eurofondov je obrovská administratívna agenda okolo projektov. Eurofondová byrokracia je podľa neho slovenský vynález, neprichádza z Bruselu: „Platí, že čím nižší orgán v hierarchii manažovania eurofondov, tým väčšia tendencia vnášať do systému nové byrokratické prvky.“

Za účelom zníženia administratívnej záťaže sa podľa R. Silla pripravuje veľká reforma manažovania eurofondov. Jej cieľom má byť zjednodušenie celého systému - mali by odpadnúť požiadavky, ktoré idú nad zákonný rámec. Má tiež vzniknúť odvolací orgán pre nespokojných prijímateľov eurofondov. Do praxe má takisto vstúpiť pravidlo, umožňujúce preplácanie paušálnych výdavkov. A napokon, uvažuje sa o zavedení motivačného systému, zohľadňujúce dosiahnuté čerpanie prostriedkov.

Bežiace projekty OPIS (apríl 2011)

Názov projektu

Realizátor

Rozpočet (tis. €)

Vyčerpané (tis. €)

Poznámka

Elektronická identifikačná karta

Ministerstvo vnútra SR

46 500

0

-

Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla

Ministerstvo vnútra SR

25 972

13 761

harmonogram projektu sa predĺžil do konca roka 2011

IS Registra fyzických osôb

Ministerstvo vnútra SR

21 182

4 110

-

Elektronické služby národnej evidencie vozidiel

Ministerstvo vnútra SR

30 440

0

čerpanie sa predpokladá v júni 2011

Elektronické služby centrálnej ohlasovne

Ministerstvo vnútra SR

14 100

0

-

Elektronizácia služieb matriky

Ministerstvo vnútra SR

9 294

0

nové výberové konanie v príprave

Informačný systém Registra adries

Ministerstvo vnútra SR

8 298

0

treba upraviť koncepciu projektu, až potom môže odštartovať

IS Identifikátora fyzických osôb

Ministerstvo vnútra SR

12 614

0

tender na dodávateľ zrušil ÚVO, nový zatiaľ vyhlásený nebol, je potrebné rozhodnúť o alternatíve konceptu identifikátora FO

Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka

Ministerstvo financií SR

16 924

0

podaná žiadosť o platbu na 2 240 tis. eur

Elektronické služby na úseku výkonu správy štátnej sociálnej dávky, sociálnej pomoc a pomoci v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

33 194

0

žiadosť o platbu na 6 583 tis. eur

Elektronické služby zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva SR

39 939

2 312

žiadosť o zálohovú platbu na 7 988 tis. eur

Elektronické služby NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad SR

3 517

498

poskytnutá zálohová platba vo výške 675-tis. eur

Elektronické služby verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie

3 485

0

žiadosť o zálohovú platbu 680-tis. eur

Elektronické služby ŠÚ SR

Štatistický úrad SR

22 600

0

žiadosť o platbu 4 400 tis. eur

Elektronické služby katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

33 651

12 333

poskytnutá zálohová platba 4 338 tis. eur

Elektronické sluţby katastra nehnuteľností ZB GIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

9 426

1 310

žiadosť o platbu 1 298 tis. eur

Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa

33 194

0

zrušené verejné obstarávania na hlavné aktivity, žiadosť o zmenu projektu

Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

47 447

0

odstúpenie od zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, nutné opakovanie výzvy

PRAMEŇ: Ministerstvo financií SR

Foto na titulke - TREND/Maňo Štrauch