Slovenský ochranný zväz autorský sa stal jedným z primárnych cieľov dezinformačnej kampane združenia IT asociácie Slovenska (ITAS). Článok Mariána Biela pod názvom „Keď sa dojí smart televízor a SOZA zlíže smotanu“ zo dňa 8.7.2015 dezinformuje verejnosť o problematike náhrady odmeny ako aj o postavení SOZA v tejto oblasti, skresľuje skutočnosť a šíri zavádzajúce informácie o tom, že v dôsledku prijatého nového autorského zákona zdražie na ťarchu spotrebiteľov elektronika.

Keď sa dojí smart televízor a SOZA zlíže smotanu.

Reakcia SOZA:

Názov článku vyvoláva dojem, že náhradu odmeny získava výlučne SOZA, avšak tento „odvod" získavajú všetky organizácie kolektívnej správy, ako zákonní reprezentanti nositeľov práv, spoločne – SLOVGRAM, LITA, SOZA, OZIS, SAPA, AGICOA.

Použitie expresívneho výrazu „dojí" v názve článku v rozpore s realitou vyvoláva dojem, že ide o akúsi nekorektnú, špekulatívnu praktiku.

Náhrada odmeny je medzinárodne etablovaná kompenzačná forma odmeny pre umelcov, vyplývajúca z európskeho práva, premietnutého na území Slovenskej republiky v podobe aktuálneho i novo schváleného autorského zákona. Ide o zákonne stanovený odvod, ktorý uhrádza výrobca alebo dovozca nosičov a prístrojov schopných rozmnožovať predmety autorskoprávnej ochrany. Tento mechanizmus platí de facto v celej EÚ a je zakotvený v autorských zákonoch Nemecka, Holandska, Francúzska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Litvy a ďalších krajín.

Vo vzťahu k smart televízorom sa výška náhrady odmeny, oproti súčasnému autorskému zákonu, nemení. Tento fakt potvrdzuje aj stanovisko MK SR, ktoré komunikuje tú istú skutočnosť – „náhrada odmeny za smart TV schopný rozmnožovať zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam sa nijako voči súčasnosti nemení.“

V článku M. Biela je ďalej uvedené:

Jeho súčasťou (nového autorského zákona) sú aj nové alebo navýšené poplatky ako náhrada autorských odmien za vyhotovenie kópie.

Reakcia SOZA:

Uvedené tvrdenie je nepravdivé. Schválený autorský zákon nezavádza nové alebo navýšené poplatky. Ustanovenie § 36 ods. 3 v spojení s § 42 a prílohou č. 2 stanovuje pre povinné subjekty v oblasti náhrady odmeny rovnakú povinnosť ako aktuálne platný a účinný autorský zákon v ustanovení § 24 ods. 6 písm. b), no s tým rozdielom, že za vybrané komodity sa bude hradiť násobne nižšia náhrada odmeny ako je tomu v súčasnosti. Napríklad za mobilný telefón to je aktuálne 3% z dovoznej alebo z predajnej ceny, pričom podľa novo schváleného autorského zákona to má byť 0,7%, za tablet to je aktuálne 3% z dovoznej alebo z predajnej ceny, pričom podľa novo schváleného autorského zákona to má byť 0,6%.

Z týchto skutočností je zrejmé, že organizácie kolektívnej správy ako zástupcovia nositeľov práv zásadne ustúpili od svojich pôvodných požiadaviek práve v mene dosiahnutia konsenzu pri výške náhrady odmeny pri kľúčových zariadeniach, ktorými sa kopíruje pre osobnú potrebu rádovo najviac (mobilné telefóny, tablety a pod.).

Rovnako je potrebné konštatovať, že náhrady odmeny sa za tieto komodity v súčasnosti aj reálne vyberajú a rozdeľujú nositeľom práv. Existujú bohužiaľ však aj obchodné spoločnosti, ktoré platnú právnu úpravu nerešpektujú, tým na seba viažu právne následky vyplývajúce z takéhoto konania a porušovanie a nerešpektovanie zákona sa snažia zakryť predstieranou snahou o ochranu spotrebiteľa“. V skutočnosti ide však o skupinový záujem ochrániť svoje multimiliónové zisky pred zákonne stanovenými odvodmi.

V článku je ďalej uvedené: Aj doteraz boli v platnosti drobné poplatky za zariadenia, ktoré umožňovali vytváranie kópií autorských diel. Boli na úrovni iných európskych krajín (hoci niektoré ako Veľká Británia, Írsko alebo Luxembursko ich nemajú vôbec).

Reakcia SOZA:

Nie je pravdou, že uvedené „drobné poplatky“ dosahujú úroveň iných európskych krajín, sadzby náhrad odmien v Slovenskej republike ani zďaleka úroveň iných európskych krajín nedosahujú.

Fakty z dostupných oficiálnych európskych zdrojov (de Thuiskopie, Svetová organizácia na ochranu duševného vlastníctva WIPO) dokazujú, že v Slovenskej republike sa za neobmedzené právo každého občana SR rozmnožovať chránené diela hradí náhrada odmeny v priemere vo výške 8 centov na občana ročne, zatiaľ čo v Českej republike 32 centov (400% SR priemeru), v Grécku 15 centov, v Maďarsku 1,79 eura. V Holandsku sa vyberá náhrada odmeny v priemere vo výške 1,84 eura na obyvateľa, v Belgicku 2,19 eura, v Nemecku 2,5 eura, vo Francúzsku 3,15 eura atď.

V článku je ďalej uvedené: Zjavne to ale bolo málo a preto organizácie kolektívnej správy dokázali motivovať MK SR k návrhu nových poplatkov. Na porovnanie, ešte vlani sa za Smart TV s USB (a funkciou nahrávania s pripojením externého média) neplatili žiadne poplatky.

Reakcia SOZA:

Uvedené tvrdenie je v rozpore s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike, nie je pravdou, že za Smart TV s USB (a funkciou nahrávania s pripojením externého média) by sa nemala platiť náhrada odmeny už za súčasného právneho stavu.

Aj za Smart TV s USB (a funkciou nahrávania s pripojením externého média) majú zákonom určené osoby povinnosť v zmysle aktuálne platného a účinného autorského zákona platiť náhradu odmeny, a to vo výške 3% z dovoznej alebo z predajnej ceny.

Termín poplatok je zavádzajúci, nakoľko nie je v súlade s terminológiou platného autorského zákona.

Novo schválený autorský zákon stanovuje z hľadiska náhrady odmeny v princípe to isté čo aktuálne účinný autorský zákon, s tým rozdielom, že dôjde k zníženiu náhrady odmeny za viaceré vybrané komodity (napr. mobilné telefóny, tablety, kamery). Proces tvorby nového autorského zákona prebiehal viac ako dva roky na pôde Ministerstva kultúry SR. Na tomto procese sa oficiálne pravidelne zúčastňovali desiatky subjektov, ako aj reprezentanti ITAS, prezident ITAS Mário Lelovský, tajomník ITAS Gustáv Budinský, právny zástupca ITAS Jiří Budinský. Výsledkom dlhotrvajúcich rokovaní bola písomne zachytená dohoda medzi predstaviteľmi ITASu ako aj kolektívnymi správcami (SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS), ktorá sa premietla do parlamentom schváleného znenia autorského zákona vrátane časti o náhrady odmeny. Zástupcovia ITAS sa na pôde Ministerstva kultúry SR jasne a pred všetkými členmi pracovnej skupiny zaviazali, že budú vyrokovanú dohodu akceptovať a po jej uzatvorení sa zdržia aktivít, ktoré by viedli k tlaku na ďalšie znižovanie sadzieb.

Inými slovami - tí istí ľudia, ktorí na ministerstve kultúry akceptovali závery rokovaní dnes účelovo šíria poplašné správy o zdražovaní elektroniky a vytvárajú na verejnosti dojem ohrozenia novým autorským zákonom, s ktorého znením sami súhlasili.

Znenie zákona v zmysle zachovanie 3% sadzby za smart TV zo súčasne platného autorského zákona bolo dohodnuté medzi ITAS a OKS (čiže aj SOZA) a schválené na pôde MK SR predkladateľom návrhu zákona, následne Hospodárskou a sociálnou radou SR, vládou SR a Národnou radou SR.

Autor článku nebol prítomný na žiadnom z rokovaní rekodifikačnej komisie k novému autorskému zákonu, preto je otázne ako mohol dospieť k uvedeným záverom, ktoré verejnosti prezentuje ako hotové fakty v tom zmysle, že organizácie kolektívnej správy „dokázali motivovať“ ministerstvo práv, pričom sa tieto ani len čiastočne nezakladajú na pravde.

V článku je ďalej uvedené: Rovnako bol nulový poplatok za mobilné telefóny a pri tabletoch a počítačoch to bolo 0,5 percenta z ceny pevného disku.

Reakcia SOZA:

Tvrdenie o nulovom poplatku (náhrade odmeny) za mobilné telefóny nie je pravdivé a je v rozpore s platnou legislatívou.

Výška náhrady odmeny za mobilné telefóny v zmysle aktuálneho autorského zákona predstavuje 3% z jeho predajnej alebo dovoznej ceny (ustanovenie § 24 ods. 6 písm. b) autorského zákona), ale podľa novoschváleného autorského zákona to bude len 0,7% z jeho predajnej alebo dovoznej ceny (príloha č. 2 ods. 1 písm. c) novo schváleného autorského zákona).

Ministerstvo kultúry SR rovnako už v roku 2012 vydalo oficiálne stanovisko, že „v zmysle súčasnej (618/2003) slovenskej legislatívy je potrebné vykladať ustanovenia § 24 ods. 6 písm. b) Autorského zákona tak, že za prístroj na vyhotovenie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov treba považovať každý prístroj, resp. technické zariadenie, ktoré disponuje funkcionalitou umožňujúcou vyhotovenie rozmnoženiny zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu. Pod § 24 ods. 6 písm. b) AZ preto možno zaradiť aj mobilný telefón. Výška náhrady odmeny bude následne v zmysle uvedeného ustanovenia určená ako 3% z predajnej alebo dovoznej ceny takéhoto prístroja“.

V článku je ďalej uvedené: Podľa odhadov ITAS tak ešte vlani z približne 200-tisíc smart televízorov predaných na Slovensku, 1,2 milióna mobilných telefónov s nulovým poplatkom, štvrť milióna tabletov a 300-tisíc osobných počítačov s poplatkom pol percenta z ceny pevného disku mali organizácie kolektívnej správy dostať 165 000 eur.

Reakcia SOZA:

Uvedené tvrdenie je nepravdivé, členovia ITAS roky neplatia náhradu odmeny za mobilné telefóny, tablety, Smart TV a iné zariadenia autorom, vydavateľom, výkonným umelcom, výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, čo je v rozpore s platnou legislatívou.

V článku je ďalej uvedené: Mimochodom, 94,95 percenta z tejto sumy by bol podiel združenia SOZA, LITA by dostala zvyšných 5 percent. Ide len o odhad, pričom v tomto výpočte nie sú zahrnuté tisíce ďalších zariadení, napríklad herné konzoly (3 %) alebo kamery a fotoaparáty (1 %).

Reakcia SOZA:

Nie je zrejmé, ako sa autor článku dostal k uvedeným číslam, nakoľko neuvádza žiadny výpočet, hodnoty, ani dokumenty, z ktorých vychádzal pri ich určovaní. Tieto čísla však nevyjadrujú doterajšiu prax, ani reálny stav v Slovenskej republike.

Tvrdenia o podieloch SOZA A LITA sú nepravdivé a vo svojej podstate manipulatívne, autor článku predostiera verejnosti akési údaje o podieloch SOZA bez akéhokoľvek overiteľného zdroja.

Na výberoch náhrady odmeny sa nepodieľajú len organizácie kolektívnej správy SOZA a LITA, podieľajú sa na nich všetky organizácie kolektívnej správy spoločne, ako zákonní reprezentanti nositeľov práv – SLOVGRAM, LITA, SOZA, OZIS, SAPA, AGICOA.


Rovnako je nepravdivé tvrdenie, že „v tomto výpočte nie sú zahrnuté tisíce zariadení“. Z aplikačnej praxe za posledné roky jednoznačne vyplýva, že výbery náhrad odmien sú v princípe realizované za 12 typov prístrojov a zariadení schopných vyhotovovať zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam pre osobnú potrebu fyzickej osoby.

V článku je ďalej uvedené: Pri týchto číslach vyskakujú viaceré zvláštnosti. V prvom rade, rozdelenie poplatkov percentuálne podľa celkovej ceny nie je ani vonkoncom férové. Kópia nahranej telenovely bude mať rovnaké parametre (kvalitu) pri televízore za 400 eur a aj pri kúsku za 4 000 eur. Majiteľ prvého za túto funkciu priplatí 12 eur, ten druhý už slušných 120 eur. Navyše v dobe, keď stále viac obsahu je v rôznych online archívoch alebo vo forme platených streamovacích služieb a teda mnohí ľudia funkciu nahrávania obsahu na svoje smart zariadenie reálne vôbec nevyužívajú.

Reakcia SOZA:

Percentuálna sadzba náhrady odmeny je medzinárodne zakotvený mechanizmus platný už viac ako pätnásť rokov prakticky v celej Európe.

Aký je teda rozdiel medzi full HD televízorom a SMART full HD televízorom ? V zahraničí je tento rozdiel označovaný ako „content management“ – práca s obsahom. A v tom je ten podstatný rozdiel. Možnosť pracovať s autorskoprávne chráneným obsahom zvyšuje priamoúmerne cenu týchto zariadení. Práve preto, že je možné na internete pozrieť si videá, vypočuť hudbu, nahrať živé vysielanie filmu a pozrieť si ho neskôr atď., autori hudby, autori textu a ďalší nositelia práv svojimi výtvormi priamo zvyšujú predajnosť aj predajnú cenu týchto zariadení. Medzinárodne a dlhoročne zavedené a rešpektované pravidlo solidarity teda platí vo forme percentuálneho modelu. Ak profituje výrobca alebo dovozca na zariadení, aj vďaka autorskoprávne chránenému obsahu, je správne a solidárne, aby aj nositeľ práv získal za takúto možnosť používania jeho práce a práv väčšiu náhradu odmeny. V tomto duchu dlhoročne rozhodujú európske súdy.

Tvrdenie o údajnom nevyužívaní nahrávania a rozmnožovania predmetov ochrany je nepodložené a tendenčné. Skutočnosť, že toto tvrdenie neplatí potvrdzuje aj realita a správanie sa samotných výrobcov týchto prístrojov. Z akého dôvodu by zabudovávali do svojich výrobkov nevyužívané funkcie, predražujúce daný produkt? Prečo naopak vyvíjajú stále sofistikovanejšie možnosti rýchlejšieho nahrávania, rýchlejšieho rozmnožovania na väčšie a väčšie úložiská?

V článku je ďalej uvedené: Brandža predajcov si postup rezortu kultúry a združení vysvetľuje tak, že práve rozširovanie streamovania onedlho zníži opodstatnenosť organizácií kolektívnej správy a tie si preto „nadrábajú“ takýmito novými poplatkami.

Reakcia SOZA:

Uvedené tvrdenie je tendenčným konštruktom, dovozcovia a výrobcovia, ako povinné osoby hradiť náhrady odmeny, nemajú žiadne relevantné dáta pre takéto tvrdenie. Streaming hudobných diel a z neho vyplývajúce autorské odmeny pre nositeľov práv predstavujú menej ako 1 % celkovej činnosti a príjmov SOZA, o iných organizáciách kolektívnej správy nehovoriac.

Je potrebné opäť pripomenúť, že nový autorský zákon nezavádza žiadne nové poplatky, ani náhrady odmien. Naopak, náhrada odmeny sa pri niektorých komoditách znižuje (ako bolo uvedené vyššie), pričom tento stav je výsledkom ústupkov organizácií kolektívnej správy za účelom dosiahnutia konsenzu o novom znení autorského zákona, ktorý bol prezentovaný pri prácach na novom autorskom zákone v prítomnosti zástupcov ITAS, ako aj Ministerstva kultúry SR.

V článku je ďalej uvedené: Služby ako Spotify alebo Netflix vedia s chirurgickou presnosťou zistiť, ktorý film alebo pieseň sa ako často pozeral/počúvala a z paušálnych poplatkov svojich zákazníkov veľmi transparentne vyriešia poplatky majiteľom práv priamo, bez medzičlánku.

Reakcia SOZA:

Organizácie kolektívnej správy na celom svete dodávajú obsah (content) a najmä práva k nemu do všetkých globálnych aj lokálnych hudobných a filmových služieb. Práve SOZA je primárnym partnerom všetkých služieb, ktoré operujú aj na Slovensku – itunes, spotify, deezer, rdio, musicjet a ďalšie. Ak by organizácie kolektívnych správy nejestvovali, a teda by neexistoval „medzičlánok“, tak by tieto služby nemohli vôbec fungovať, nakoľko by sa museli dohodnúť na licenčných podmienkach namiesto s pár stovkami subjektov s niekoľkými desiatkami miliónov fyzických a právnických osôb ako nositeľmi práv.

V článku je ďalej uvedené: Poplatok vypočítaný percentuálne z celkovej ceny televízora či inej čiernej techniky tak má rovnakú logiku, ako keby sa cena diaľničnej známky pre osobné autá vypočítala z objemu motora alebo počtu sedadiel. Aj preto IT asociácia Slovenska navrhovala (keď už niečo) fixný paušálny poplatok, napríklad 1 euro za jeden televízor.

Reakcia SOZA:

Na príklade diaľničnej známky OKS často vysvetľujú princíp získania a fungovania licencie (získania súhlasu s použitím diela). Získanie súhlasu na základe licenčnej zmluvy je možné prirovnať k zakúpeniu diaľničnej známky, pretože v týchto prípadoch je cena hradená vopred za súhlas - možnosť využitia služby - a vodič/pasažier hradí odmenu za možnosť využitia služieb pred prvou jazdou na diaľnici/nastúpením do autobusu, nie za jazdu samotnú. Analogicky si tento mechanizmus môžeme ďalej predstaviť aj na softvéri. Každý z nás si zakúpením „originálneho“ softvéri kupuje právo takýto program nainštalovať a používať. Túto odmenu teda zaplatí za to, že ho môže používať, nie za to, či a koľko krát tento software vôbec spustil. Rovnaký princíp platí všeobecne aj v licenčnom práve.

Mechanizmus náhrad odmien je neadresný systémový solidárno-satisfakčný prvok. S licenčným právom však nemá nič spoločné, a teda ani s analógiou o diaľničnej známke. Pre chápanie fungovania tohto modelu je potrebné na základe disponovania s odbornými vedomosťami pochopiť odkiaľ sa náhrada odmeny vzala. Ide o štátom zavedenú a využitú kompenzáciu za implementáciu výnimky z INFOSOC európskej smernice č. 2001/29/EC pre generálnu populáciu štátu – právo vyhotovovať rozmnoženiny zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z legálnych zdrojov pre osobnú potrebu každého občana bez nutností získavať akýkoľvek súhlas na také konanie.

Je opäť potrebné zdôrazniť, že sadzba 3%, platná už v súčasnom autorskom zákone, bola dohodnutá a potvrdená aj zástupcami ITAS v písomnej podobe, ktorá bola následne schválená v NR SR 105 hlasmi, nik nebol proti. Dodatočné snahy ITAS o znižovanie sadzby na 1 euro za kus sú v rozpore s dohodami, ktoré predstavitelia ITAS sami uzavreli.

V článku je ďalej uvedené: Alebo sa poplatok premietne do koncovej ceny televízora. Lenže pragmatický kupujúci si ľahko zistí, že nejaký menší e-shop predáva tento model lacnejšie. A kúpi si ho tam. Často môže ísť o modely dovezené napríklad z Poľska, kde tieto poplatky nemajú.

Reakcia SOZA:

Systém náhrad odmien funguje aj v Poľsku, tvrdenie z článku je nepravdivé. Náhrady odmeny fungujú vo všetkých susedných štátoch, u nášho južného suseda, v Maďarsku, sa vyberá najviac náhrad odmien v celej Európe v objeme desiatok miliónov EUR ročne, zatiaľ čo v SR sa náhrady odmien pre všetky organizácie kolektívnej správy počítajú len na státisíce ročne, v priemere pár centov na obyvateľa.

Prenášanie medzinárodných štandardov do prostredia Slovenskej republiky nesúvisí

s cenami elektroniky na Slovensku. Stačí sa pozrieť na ceny mobilných telefónov a tabletov, ktoré sú u nás často krát vyššie ako v zahraničí aj napriek neporovnateľne nižším sadzbám a výberom v oblasti náhrady odmeny. Problémom je, že na základe uplatňovania týchto medzinárodných noriem v Slovenskej republike sú výrobcovia a dovozcovia prístrojov schopných rozmnožovať autorskoprávne chránené diela povinní uhrádzať zákonne stanovený odvod (náhradu odmeny), ktorý siaha na ich obrovské zisky.