Napriek tomu doteraz prešlo energetickou obnovou iba 25% verejných budov na Slovensku, a situácia nie je ideálna ani v súkromnom sektore.

Dôvody sú zrejmé - z pohľadu financií ide o  náročné projekty, na ktoré v rozpočtoch chýbajú prostriedky. Vďaka Garantovanej energetickej službe je však možné projekty energetickej obnovy z nemalej časti financovať veľmi efektívne – z garantovaných budúcich úspor a bez dopadu na verejný dlh.

Garantované úspory na energiách

Garantovaná energetická služba (GES) alebo z angličtiny EPC (Energy Performance Contracting) je výhodná forma realizácie projektov na zlepšenie energetickej úspornosti vo verejnom aj súkromnom sektore. Zjednodušene povedané – poskytovateľ energetických služieb (ESCO) navrhne a zrealizuje energeticky úsporné opatrenia, vďaka ktorým dokáže vlastníkovi budovy garantovať úspory na energiách v budúcnosti. A práve z týchto úspor je projekt GES splácaný. Počas trvania zmluvy vlastník budovy nemusí zvyšovať svoje výdavky, a všetky ďalšie úspory po ukončení zmluvy môže reinvestovať do svojej prevádzky alebo vykázať ako zisk.

Ak by sa obnovila každá z približne 15.000 verejných budov na Slovensku, ročne by sme dokázali ušetriť minimálne 60 miliónov EUR. V priemysle je tento potenciál dokonca 340 miliónov, čo okrem úspor predstavuje aj výrazné zníženie dopadov na životné prostredie.

Ak nič neušetríte, nič neplatíte

Financovanie prostredníctvom Garantovanej energetickej služby je ideálnou voľbou pre modernizáciu budov a zariadení z viacerých dôvodov. Je v záujme ESCO spoločnosti, aby projekt realizovala v najvyššej možnej kvalite, pretože tak zabezpečí vlastníkovi úspory na financovanie svojho projektu. Výsledkom modernizácie je zároveň zlepšenie komfortu a ochrany zdravia užívateľov budov, zvýšenie hodnoty majetku, ochrana životného prostredia a v neposlednom rade zlepšenie dobrého mena vlastníka voči zákazníkom a verejnosti. Na Slovensku realizáciu projektov GES podporuje Asociácia poskytovateľov energetických služieb APES-SK. Marcel Lauko, predseda Správnej rady asociácie hovorí: „GES  je cesta, ako použiť budúce úspory energie na realizáciu energeticky efektívnych opatrení dnes. Výška úspory je navyše zmluvne garantovaná, ak klient nič neušetrí, nič nezaplatí.“  

Nemocnica v Bardejove šetrí desiatky tisíc eur

Jednou z aktivít APES-SK na podporu projektov GES je organizácia ocenenia EFEKTIA v oblasti energetickej úspornosti. Jedným z ocenených projektov v roku 2018 sa stala Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba v Bardejove, ktorá svojím príbehom môže inšpirovať aj ostatných. V roku 2016 začalo vedenie nemocnice zvažovať modernizáciu svojej práčovne a oslovila ich možnosť využiť model garantovanej energetickej služby. Posúdenie technického stavu nezávislým odborným poradcom GES potvrdilo, že k najväčšiemu plytvaniu energie dochádzalo práve v nemocničnej práčovni, ktorej stav bol z technicko-ekonomického hľadiska nevyhovujúci. Možnosti ďalších úspor na základe posudku predstavovala oblasť modernizácie a sfunkčnenia merania a regulácie. Súčasťou navrhnutých opatrení bolo aj využitie obnoviteľného zdroja energie – fotovoltickej elektrárne v areáli nemocnice.

Projekt s celkovou investíciou 527,8 tis. € bol uvedený do prevádzky v máji 2018, pričom celá investícia je plne financovaná zo strany poskytovateľa GES, bez akejkoľvek dotácie. Investícia bude splácaná počas trvania zmluvy, t.j. 10 rokov z garantovaných úspor energie vo výške 48.420 € ročne a z dodatočných úspor vo výške 15.744€ ročne.

Zlepšite energetickú efektívnosť bez investícií a rizika. Obnova verejných budov z budúcich úspor

Zdroj: Nemocnica v Bardejove

EFEKTIA oceňuje a inšpiruje

Projekt zrealizovaný v NsP Sv. Jakuba v Bardejove je aj vďaka oceneniu EFEKTIA inšpiráciou na dosiahnutie energetickej efektívnosti bez finančných investícií, dotácií a s perspektívou vytvárania budúcich rezerv z energetických úspor. V tomto roku prebieha už tretí ročník súťaže EFEKTIA, ktorý vyhodnotí najlepšie projekty energetickej úspornosti vo verejnom aj súkromnom sektore.  O ocenenie sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od januára 2017 do septembra 2019 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť.

Do aktuálneho ročníka súťaže sa projekty môžu prihlasovať do 20.10.2019. „Projekty prihlásené do súťaže EFEKTIA predstavujú inšpiratívne príklady pre ďalších, vlastníkov budov a zariadení, ktorí majú záujem na znížení záťaže životného prostredia a zlepšení vlastnej konkurencieschopnosti. Napríklad len 11 prihlásených projektov v rámci verejného sektora z minulého ročníka dosiahlo kumulatívnu úsporu 1000 MWh za rok. A potenciál výrazne ušetriť na energiách má väčšina samospráv aj  súkromných podnikov,“ uzatvára M. Lauko.

Slovensko má prvenstvo v EÚ

Slovensko je prvá krajina v rámci Európskej únie, ktorá má pripravenú legislatívu podľa nových pravidiel Eurostat-u. Vďaka tomu je možné začať s prípravou nových projektov garantovanej energetickej služby (GES) bez dopadu na verejný dlh a tým optimalizovať financovanie rekonštrukcií verejných budov.
Za týmto úspechom stojí dlhoročná intenzívna spolupráca medzi ministerstvami a aktívna angažovanosť APES-SK a ďalších slovenských organizácií. Radikálnemu zlomu predchádzalo zverejnenie štatistického usmernenia Eurostat k vykazovaniu GES projektov v národných účtoch v septembri 2017, ktoré umožnilo realizáciu modernizácie budov a zariadení verejného sektora bez jeho zadlžovania. Nasledovalo vypracovanie a uverejnenie Príručky pre štatistické vykazovanie GES projektov v máji 2018. Na základe rozhodnutia vlády z júla 2018 sa začalo s prípravou legislatívnych zmien umožňujúcich verejným subjektom vstupovať do projektov GES, vzorovej zmluvy a metodického usmernenia. Legislatívne zmeny boli v NR SR prijaté koncom roka 2018 a v zákone uverejnené v januári 2019. Slovensko sa tak môže v blízkej budúcnosti dočkať jednej z najväčších obnov verejných budov a zariadení vôbec.