Poznámka: INEKO 3. decembra opravilo niektoré údaje v tabuľkách z dôvodu, že pri spracovaní údajov časti košických škôl chybne priradili údaje týkajúce sa mimoriadnych výsledkov. Zmeny boli zapracované do článku.

Najlepšie na východe

Po aktualizácii rebríčkov sa v rámci základných škôl najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej ulici v Košiciach, po nej nasleduje opäť košická Základná škola T. J. Moussona. Najlepšiu trojicu uzatvára Základná škola na Karloveskej ulici v Bratislave, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

Medzi strednými odbornými školami obstáli najlepšie Obchodná akadémia v Trnave, Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove a Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Pri gymnáziách sa na vedúcu pozíciu prepracovalo košické Gymnázium sídliace na Poštovej 9, ďalej Gymnázium Jura Hronca v Bratislave a Škola pre mimoriadne nadané deti Teplická 7, Bratislava.

Nové paramete

INEKO na svoj portál skoly.ineko.sk doplnilo dáta o mimoriadnych výsledkoch žiakov a pri stredných školách dáta o nezamestnanosti absolventov. Portál umožňuje sledovanie vývoja jednotlivých ukazovateľov v čase a porovnávanie výsledkov medzi školami.

Pri školách, ktoré majú dostatočnú vzorku absolventov, prideľuje inšitút číselné a slovné hodnotenie, ktoré odráža dosiahnuté výsledky v dlhšom časovom horizonte. V prípade základných škôl do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9, ktoré tvoria 80 percent hodnotenia, ale aj mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva. Tie tvoria zvyšných 20 percent.

Pri stredných odborných školách nahradzujú Testovanie 9 písomné maturity (40 percent). Mimoriadne výsledky majú váhu 10 percent, najvyššiu má regionálna uplatniteľnosť absolventov. Pri gymnáziách sleduje inštitút rovnaké ukazovatele, no dáva im inú váhu. Písomné maturity 60 percent, uplatnenie v praxi 25 percent a mimoriadne výsledky 15 percent.

Aktualizované výsledky

Pre získanie širšieho obrazu o školách INEKO zverejňuje, no nezahŕňa do hodnotenia, aktualizované výsledky Štátnej školskej inšpekcie, objem finančných zdrojov na žiaka či využívanie informačných a komunikačných technológií pri vyučovaní. Pri hodnotení inštitút berie do úvahy uplynulé štyri školské roky.

„Týmto doplnením údajov sme nadviazali na letnú aktualizáciu, kedy bola doplnená prvá časť údajov za rok 2015 – výsledky Testovania 9 a externej časti maturít. Vďaka doplneniu zvyšných údajov sa podarilo skompletizovať množinu údajov potrebných pre uzavretie hodnotenia výsledkov škôl za rok 2015,“ uvádza na blogu INEKO analytik Matej Tunega.

Najlepšie základné školy

Najlepšie základné školy

Základná škola, Krosnianska 4, Košice

Základná škola, T.J. Moussona 4, Michalovce

Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 32, Bratislava

Základná škola, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

Základná škola, Okružná 17, Michalovce

Základná škola, Karpatská 11, Svidník

Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

Základná škola, Hrnčiarska 1, Zvolen

Najlepšie stredné odborné školy

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín

Spojená škola-HA, Slanická Osada, Námestovo

Spojená škola SPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra

SPŠ odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník

Obchodná akadémia, Jesenského 6, Považská Bystrica

SPŠ, Fraňa Kráľa 20, Nitra

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad

Najlepšie gymnáziá

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava

Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava

Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava

Gymnázium P. J. Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, Košice

Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín

Upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, napríklad rozdiely v sociálnom zázemí. Nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy. Viac o metodike, podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám a kompletné výsledky možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu.