Slovensko je omnoho pomalšie ako iné členské krajiny Európskej únie (EÚ) v dosahovaní pokroku smerom k rovnosti žien a mužov. Slovensko dosiahlo pokrok v oblasti rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom, štát má však rezervy v oblasti služieb starostlivosti o deti. Vyplýva to z návrhu súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti za minulý rok, ktorú vzala v stredu na vedomie vláda. Skóre sa v indexe rovnosti vlani zlepšilo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keď dosiahlo 54,1 bodu zo 100 bodov. Je však nižšie, ako má EÚ, a to pre všetky oblasti. Nerovnosti medzi ženami a mužmi sú najvýraznejšie v oblasti moci (26,8 bodu) a času (46,3 bodu), hoci práve v oblasti moci sa podarilo zlepšiť si skóre v porovnaní s indexom v roku 2017.

Slovensko, naopak, dosahuje najvyššie skóre v oblasti zdravia (85,8 bodu), čo je aj najbližšie k skóre EÚ. Od roku 2005 sa skóre Slovenska najviac zlepšilo v oblasti peňazí (+ 12,7 bodu) a vedomostí (+ 5,9 bodu). V oblasti moci došlo k zastaveniu pokroku (- 0,1 bodu), pričom skóre Slovenska v oblasti času sa zhoršilo (- 9 bodov). ,,Slovensko sa posúvalo smerom k rovnosti žien a mužov pomalším tempom, čím sa postupne zvyšoval rozdiel oproti skóre EÚ," konštatuje správa rezortu práce.

Euro bankovky
Neprehliadnite

Ficovu minimálnu mzdu zmenia. Ako bude vyzerať najmenšia výplata a koľko si zoberie štát?

Z hľadiska financií sa situácia mužov aj žien významne zlepšila. Napriek nárastu priemerného mesačného zárobku žien o 56 percent a mužov o 45 percent rozdiel medzi ženami a mužmi pretrváva. Ženy stále zarábajú o 21 percent menej ako muži. V prípade párov s deťmi zarábajú ženy o 27 percent menej ako muži. Slovensko ostáva v oblasti práce na treťom mieste od konca v rámci EÚ. Miera zamestnanosti (osôb vo veku 20 - 64 rokov) je 66 percent v prípade žien a 79 percent v prípade mužov. Problémom ostáva nerovnomerné sústredenie žien a mužov v rozličných sektoroch trhu práce. Približne 27 percent žien pracuje v oblasti vzdelávania, zdravia a sociálnej práce, pričom v prípade mužov je to necelých päť percent. V povolaniach v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky pracuje sedem percent žien a 39 percent mužov.

Správa sa venuje aj ďalším oblastiam. V kapitole Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom sa napríklad konštatuje pokrok využívania nástrojovej rodinnej politiky, konkrétne rodičovskej dovolenky, ktorá umožňuje obidvom rodičom sa podieľať na starostlivosti o dieťa a na jeho výchove po ukončení materskej. ,,Rodičovská dovolenka predstavuje jedno z dôležitých opatrení na podporu rodičov, ktorí zosúlaďujú opatrovateľské povinnosti a prácu, a zároveň uvedená nástrojová politika odstraňuje prípadné nerovnosti v miere participácie na trhu práce," konštatuje správa. Poukazuje však na rezervy, ktoré má štát vo vzťahu k službám starostlivosti o deti. Rastúci počet dvojpríjmových a jednorodičovských rodín prispieva k rastúcej potrebe služieb starostlivosti o deti. Približne 17 percent domácností na Slovensku uvádza nenaplnené potreby týkajúce sa týchto služieb. V prípade slobodných matiek je to dokonca 22 percent v porovnaní s pármi s deťmi (15 percent).

Bezdomovec
Neprehliadnite

Koronavírus udrel na peňaženky Slovákov. Každá piata rodina už nemá rezervu ani na mesiac

V prípade Slovenska predstavujú ženy 61 percent neformálnych poskytovateľov starostlivosti o deti. Súhrnne sa 58 percent žien a 49 percent mužov zapája do poskytovania starostlivosti o svoje deti alebo vnúčatá niekoľkokrát za týždeň. Rozdiely sú väčšie medzi ženami a mužmi, ktorí nepracujú (52 percent a 30 percent). ,,Slovensko nesplnilo ani jeden z dvoch tzv. barcelonských cieľov prijatých Európskou radou v roku 2002, teda mať aspoň 33 percent detí vo veku do troch rokov a 90 percent detí vo veku od troch rokov do veku školskej dochádzky v zariadeniach starostlivosti o deti. Nejaký druh formálnej starostlivosti sa využíva len v prípade necelého jedného percenta detí vo veku do troch rokov, čo je najnižšia úroveň v EÚ," konštatuje rezort práce. Formálna starostlivosť je poskytovaná 74 percent detí od troch rokov do dosiahnutia veku povinnej školskej dochádzky.