Vláda však navrhla pristúpiť k viacerým zmenám v pôvodnom návrhu na základe pripomienok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) a Ministerstva financií SR, ktoré majú byť do novely zahrnuté. Táto novela zákona by mala byť na septembrovej schôdzi parlamentu prerokovaná v druhom čítaní.

MPRV ako predkladateľ nového znenia zákona na rokovaní vlády uviedlo, že v pôvodnom návrhu strany Most-Híd vidí problém najmä v kontrole množstva vyprodukovaného alkoholu.

„Poslanecký návrh umožňuje súkromným výrobcom destilátu vyrobiť najviac 25 litrov alkoholu na osobu za kalendárny rok. Považujeme za problematické skontrolovať, či legálny súkromný výrobca destilátu nevyrobil v skutočnosti väčšie množstvo destilátu. V dôsledku toho by vzniklo riziko zvýšeného nárastu čierneho trhu s podomácky vyrobenými destilátmi,“ uviedol v predkladacej správe agrorezort.

Prísne podmienky

Podobným situáciám sa chce MPRV vyhnúť tak, že sa dôkladne nastavia podmienky súkromnej výroby destilátu. Zároveň sa dôsledne vymedzia kompetencie orgánov kontroly tak, aby sa predišlo nelegálnemu šíreniu vyrobeného destilátu medzi fyzickými osobami alebo do reštauračných prevádzok a pohostinstiev.

„Možným riešením je napr. zapečatenie destilačného zariadenia colnými orgánmi a jeho odpečatenie v prípade ohlásenej výroby destilátu. Túto časť návrhu predkladateľ považuje za zásadnú a jej dopracovaním podmieňuje svoje celkové stanovisko k predloženému návrhu,“ upozornilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Podľa pôvodného návrhu poslancov Most-Híd má súkromný výrobca destilátu oznamovaciu povinnosť o nadobudnutí destilačného zariadenia.

„Je potrebné nastaviť dostatočný kontrolný a účinný donucovací nástroj voči plneniu ustanovenej oznamovacej povinnosti tak, aby sa nezvýšilo riziko nelegálnej a neodbornej výroby liehu a jeho distribúcie. Súkromná výroba destilátu je definovaná v poslaneckom návrhu len ako činnosť bez ohľadu na to, či daná fyzická osoba oznámi alebo neoznámi nadobudnutie destilačného zariadenia ministerstvu - tento aspekt je nutné v návrhu doplniť do podmienok prevádzkovania súkromnej výroby destilátu,“ pokračovalo MPRV.

Pre nedpodnikateľov

Agrorezort na základe zistení skonštatoval, že poslanecký návrh v predloženom znení je potrebné doplniť a pozmeniť, pričom je potrebné zohľadniť pripomienky MPRV ako i pripomienky ministerstva financií, ktoré malo výhrady najmä voči druhej časti zákona - o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

„Účelom týchto pripomienok je zabezpečiť jasné a jednoznačné vymedzenie podmienok, za ktorých možno súkromnú výrobu destilátu realizovať, ako i vytvoriť funkčné nástroje kontroly a vymožiteľnosti takejto úpravy. Za predpokladu, že uvedené pripomienky budú v návrhu zohľadnené a zapracované, predkladateľ odporučil vláde SR vysloviť súhlas s predloženým návrhom,“ dodalo MPRV.

Účelom poslaneckého návrhu strany Most-Híd je umožniť fyzickým osobám - nepodnikateľom súkromnú výrobu destilátu z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu podľa zákonom ustanovených podmienok.

Poslanecký návrh definuje súkromnú výrobu destilátu, súkromného výrobcu destilátu, ustanovuje podmienky súkromnej výroby destilátu (minimálny vek 18 rokov, vlastníctvo destilačného zariadenia spĺňajúceho ustanovené podmienky, zákaz použitia vyrobených destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, maximálny objem vyrobených destilátu za jeden kalendárny rok), oznamovaciu povinnosť o držbe destilačného zariadenia a daňovú povinnosť.