Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky z pomocnej schémy Prvej pomoci za február z opatrení 1, 3A a 3B elektronicky prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk. Príspevok je po novom vo výške 100 percent celkovej ceny práce. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Eva Rovenská.

Európska komisia (EK) schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý nám umožňuje zvýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100 percent celkovej ceny práce," odôvodnila Rovenská s tým, že keďže išlo o rozsiahlu zmenu schémy štátnej pomoci, EK ju v spolupráci s Protimonopolným úradom posudzovala od polovice februára. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1 100 eur.

Ako pripomenula, pomocná schéma sa zároveň predĺžila do 30. júna. „Aby sme zrýchlili a zjednodušili administratívu, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok," dodala Rovenská.

Nieko¾ko stoviek najmä mladých ¾udí  navštívilo 21. októbra 2009 Nitrianske kariérne dni. Okrem informácií o vo¾ných pracovných miestach prezentovali svoju èinnos aj stredné a vysoké školy sídliace v Nitre. Mesto predstavilo projekt Solidarita s obèanom, ktorého cie¾om je pomáha ¾uïom zmieròova dôsledky hospodárskej krízy. Organizátorom podujatia boli Mesto Nitra, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj. FOTO TASR - Henrich Mišoviè
Neprehliadnite

Zamestnávatelia očakávajú na druhý štvrťrok priaznivé náborové prostredie, ukazuje prieskum

Zároveň spresnila, že o príspevok vo výške 100 percent celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. decembru 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach, naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 percent celkovej ceny práce, tak ako doteraz," dodala hovorkyňa.

O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. februáru 2021.

Michal Kaliňák zo ZMOS
Neprehliadnite

ZMOS kritizuje nezahrnutie zamestnávateľov vo verejnom sektore do Prvej pomoci

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky Prvej pomoci za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021," pripomenula Rovenská a dodala, že všetky aktuálne informácie možno nájsť na webovej stránke pomahameludom.sk. Na udržanie pracovných miest sa zatiaľ vyplatilo okolo 1,19 miliardy eur a podporilo sa celkovo 3,45 milióna mesačných príjmov zamestnancov vrátane SZČO.

S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijíma rezort práce na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov. Od 1. marca posilnilo tímy úradov už 74 ľudí, najviac sa posilňuje úrad práce v Bratislave, a to o 14 pracovníkov.