Správu zaisteného majetku bude zabezpečovať nový úrad pod Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR. Do Trestného zákona sa pridali nové trestné činy ohýbania práva a prikrmovania.

Vyplýva to zo zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý v piatok nadobudol účinnosť. Ustanovenie týkajúce sa zriadenia nového úradu pre správu zaisteného majetku má byť účinné od 1. augusta 2021. V rámci legislatívy zákon upravuje aj ukladanie trestov v prípade spáchania trestného činu počas núdzového stavu.

V súvislosti s novým úradom pre správu zaisteného majetku sa rozšíria inštitúty slúžiace na zaistenie majetku určeného na páchanie trestných činov alebo toho, ktorý je výnosom z trestnej činnosti, okrem iného, aj zaistenie nehnuteľnosti.

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO)
Neprehliadnite

Programové vyhlásenie vlády: korupcia je vlajkovou loďou

Ohýbanie práva

Zavedie sa režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa má používať aj v rámci iných procesov, ako sú napríklad daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií či preukazovanie pôvodu majetku. Zákonom sa tiež vykonáva transpozícia a implementácia právne záväzných aktov Európskej únie.

Ďalšou novinkou je trestný čin ohýbania práva. Ten má za cieľ trestať vážne svojvoľné rozhodnutie zo strany sudcu alebo rozhodcu. Novým trestným činom bude aj trestný čin takzvaného prikrmovania, ktorý by mal trestať prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody.

Po novom sa upravuje aj trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a trestný čin nepriamej korupcie.

Z legislatívy tiež vyplýva, že trestné činy spáchané počas núdzového stavu, za ktoré hrozia vysoké tresty, sa budú špecifikovať. Upravil sa preto Trestný zákon. Prísnejší trestný postih spôsobený naplnením pojmu „za krízovej situácie“ sa bude aplikovať len u tých trestných činov, ktoré boli spáchané v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom alebo výnimočným stavom. Nemá tak dochádzať k ukladaniu trestov v zrejmom nepomere k závažnosti nesúvisiacich činov v rozpore s účelom zákona a účelom samotného trestu.

Igor Matovič
Neprehliadnite

Prázdne sľuby o zodpovednom hospodárení Slovenska

Dôraz na prejavy

Do Trestného poriadku sa tiež zaviedla výslovná právna úprava uvádzania pomeru hlasovania v rozsudkoch súdu, ako aj právo na vyjadrenie odlišného názoru v prípade rozsudkov súdu v trestných veciach. Do Trestného poriadku tiež pribudla úprava o zmene sudcu či senátu. Ak sa zmenil samosudca alebo sa zmenilo zloženie senátu a obžalovaný so zmenou nesúhlasil, hlavné pojednávanie sa má vykonať znova.

Trestný poriadok sa zmenil aj v úprave o zápisnici. Ak je to potrebné na posúdenie dôveryhodnosti výpovede, v zápisnici sa budú musieť po novom poznamenať aj okolnosti, ktoré výpoveď takejto osoby sprevádzali, najmä jeho nerečové prejavy pri výpovedi, zvýšené prejavy nervozity, prípadne prejavy vplyvu alkoholu či iných omamných látok alebo psychotropných látok.

Po novom sa spresňuje aj to, čo sa považuje za nenáležitú výhodu. Tou nebude prijatie plnenia služby alebo daru, ktoré bude zapísané v registri darov, ktorý bude viesť príslušná inštitúcia. Podrobnosti o spôsobe vedenia tohto registra, jeho náležitosti, spôsob zverejnenia bude podrobne riešiť vykonávací predpis MS SR.