Vysoká škola DTI pôsobí ako súkromná vysoká škola od akademického roka 2006/2007 (predtým Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom). V súčasnosti sa vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ponúka atraktívne bakalárske, magisterské, doktorandské študijné programy zamerané na učiteľstvo, ekonómiu a manažment. „Medziodborovosť“ poskytovaného vzdelávania predstavuje konkurenčnú výhodu pre absolventov, ktorí sa na trhu práce ľahšie uplatňujú. Vysoká škola DTI ponúka aj rigorózne pokračovanie (PaedDr.) a štúdium v prestížnych profesijných programoch MBA, DBA a LL.M.  V študijnom odbore odborová didaktika získala Vysoká škola DTI právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Študenti získajú kvalitné vzdelanie v prepojení s praxou a vďaka svojmu zameraniu a odbornej príprave nachádzajú široké pracovné uplatnenie.

Rigorózne pokračovanie štúdia (PaedDr. štúdium)

Vysoká škola DTI uskutočňuje rigorózne konanie v odbore 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.).

Program MBA, DBA

Profesijné vzdelávanie v rámci programu Master of Business Administration a Doctor of Business Administration. Štúdium sa zameriava na oblasť manažmentu a ekonómie. Absolventi získajú prestížny titul MBA/ DBA.

Program LL.M

Profesijné vzdelávanie v oblasti práva. Absolvent získa medzinárodne uznávaný titul LL.M.

Erasmus Charta

Umožňuje študentom školy realizovať časť svojho štúdia na partnerských vysokých školách v Európskej únii a pracovníkom školy zúčastňovať sa na akademických mobilitách.

VŠ DTI ponúka

 • štrnásťročné skúsenosti - akreditované študijné programy prepojené s praxou a v súlade s najnovšími poznatkami vedy a výskumu,
 • kvalitné vysokoškolské štúdium v dennej alebo externej forme prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou, čím sú vytvorené dobré podmienky aj pre tých, ktorí sú zamestnaní a preferujú samostatnosť v štúdiu,
 • individuálny prístup k študentom,
 • motivačné a sociálne štipendiá,
 • výučbu v moderne vybavených odborných učebniach,
 • využitie výpočtovej techniky pre podporu štúdia a komunikáciu s pedagógmi,
 • služby akademickej knižnice školy,
 • pedagogickú a odbornú prax na vybraných stredných školách alebo vo firmách v rôznych regiónoch Slovenska (v závislosti od študijného programu),
 • aktivity celoživotného vzdelávania: kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium, Detskú univerzitu.

Vysoká škola DTI

Zdroj: Vysoká škola DTI

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Manažment
 • Manažment služieb v automobilovom priemysle
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Didaktika technických profesijných predmetov

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Riadny termín: do 31.3.2020

Náhradný termín: do 30.6.2020

Dodatočný termín: do 31.8.2020

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE

bez poplatku

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

zaslaním vyplneného formulára prihlášky (na stiahnutie na webovej stránke www.dti.sk) a povinných príloh na adresu školy

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (absolventi stredných škôl budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole)

KONTAKT

Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 42 442 41 23, e-mail: studijne@dti.sk
www.dti.sk