V prípade územných samospráv kontroloval NKÚ hospodárenie s 344 miliónmi, pričom až použitie 9 miliónov bolo problematické.

Zo správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2015 tiež vyplýva, že úrad vlani pokračoval v kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami pri projekte dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Protokol však bol spracovaný v režime utajenia.

Kontrolovaný subjekt na odstránenie zistených nedostatkov podľa NKÚ prijal príslušné opatrenia. O záveroch a zisteniach z kontroly boli informovaní prezident, predseda parlamentu, generálny prokurátor, minister hospodárstva, Finančné riaditeľstvo a Národná kriminálna agentúra.

Na základe medializovaných informácií i došlých podnetov NKÚ pristúpil k mimoriadnej kontrolnej akcii uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Kontrola sa začala v novembri 2015 a pokračuje aj v tomto roku.