Spojené štáty americké odkúpia od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pre potreby svojej misie na Slovensku 1555 metrov štvorcových (m2) pozemkov v centre Bratislavy. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby pre ŽSR, ktorý v stredu schválila vláda.

„Generálny riaditeľ ŽSR rozhodol o nepotrebnosti majetku uvedeného v tabuľke č. 1 pre ďalšiu činnosť ŽSR a súhlasil s prevodom tohto majetku formou priameho predaja v prospech Spojených štátov amerických ako suverénneho štátu prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí USA," uviedlo ministerstvo hospodárstva v predkladacej správe k materiálu. Hodnota pozemkov v blízkosti nového Slovenského národného divadla je podľa znaleckého posudku 442 072 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Kúpna cena má byť 1,206 milióna eur bez DPH.

Prevod majetku sa uskutoční priamym prevodom, nakoľko podľa materiálu ide o „prípad hodný osobitného zreteľa s prínosom pre štát z hľadiska efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti". Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR udelilo Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických súhlas s nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré majú slúžiť na účely diplomatickej misie Spojených štátov amerických v dotknutej lokalite verbálnou nótou z 3. septembra 2020. Majetkovoprávne vyrovnanie voči Dopravnému podniku Bratislava, ktorý má na pozemkoch stavby, zabezpečí Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke železničná stanica Moldava nad Bodvou počas podujatia Železníc Slovenskej republiky - elektrifikácia úsekov želežníc v Moldave nad Bodvou 28. októbra 2021. FOTO TASR – František Iván
Neprehliadnite

Železnice môžu odpredať 0,7 hektára pozemkov. ŽSR vyhlásili pozemky za nepotrebné