Vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí schválila návrhy noviel zákonov o spotrebných daniach z liehu, vína a piva, ktoré predložilo ministerstvo financií. Ich cieľom je priblížiť slovenské zákony legislatíve Európskej únie.

Ministri nerokovali o novele zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, podľa ktorej by sa cigarety od budúceho roka mali zdaňovať novým spôsobom. Ich daňové zaťaženie na úrovni 36 % malo mať dopad na škatuľku cigariet vo výške 4 až 5 Sk.

V prípade spotrebnej dane z vína by sa mala zosúladiť sadzba spotrebnej dane z medziproduktov so sadzbou dane na šumivé víno, pričom by sa mali zdaňovať rovnakou čiastkou 2400 Sk na hektoliter. Tiché víno by sa zdaňovať nemalo a za šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu sa bude odvádzať 1 700 Sk za hl. Novela by mala upraviť aj postup pri zdanení v tuzemsku vyrábaných medziproduktov, pri výrobe ktorých sa použil lieh zdanený spotrebnou daňou z liehu.

Úpravy spotrebnej dane z piva by mali zvýšiť cenu jedného litra 10° piva približne o 1 až 1,10 Sk, čo predstavuje najviac 50-halierový dopad na pollitrovú fľašu piva. Cena piva s vyšším obsahom alkoholu by sa mala o rovnakú sumu znížiť. Príjmy štátneho rozpočtu by sa tak mali zvýšiť o 70 až 80 mil. Sk. V prípade spotrebnej dane z liehu navrhuje ministerstvo financií úpravy najmä v oslobodení liehu od dane. Novely zákonov o spotrebných daniach by mali nadobudnúť účinnosť od januára 2003.

Ministri v stredu s pripomienkami schválili novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorej cieľom je prispôsobiť právnu úpravu DPH sekundárnej legislatíve Európskej únie. Návrh zákona obsahuje novú úpravu uplatňovania odpočtov dane a navrhuje aj vypustenie podmienky zaplatenia dane na vstupe pri odpočítaní dane.

Podmienka zaplatenia dane je totiž neštandardnou podmienkou na uplatnenie odpočtu dane, pre ktorú je Slovensko kritizované v hodnotiacich správach Európskej komisie. Novelu zákona o DPH predložil na rokovanie vlády minister financií František Hajnovič.

Zdaniteľným plnením by od budúceho roka malo byť aj použitie tovarov, stavieb, nehnuteľností a služieb na osobnú spotrebu platiteľa dane. Okrem toho sa za zdaniteľné plnenie bude považovať aj nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Platiteľ dane, ktorý nadobudne nepeňažný vklad, tak bude môcť odpočítať DPH pri nadobudnutých veciach a právach.

V nadväznosti na nový zákon o poštových službách sa novelou upravuje aj ustanovenie, podľa ktorého sú oslobodené od dane poštové služby vykonávané štátnym poštovým podnikom. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od januára 2003.