„Tieto nové pravidlá posilnia práva všetkých cestujúcich, vrátane tých s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,“ uviedla fínska ministerka dopravy a komunikácií Sanna Marinová.

„Zabezpečí aj lepšiu informovanosť v prípade meškania a zrušenia spoja. Zároveň budú železničné spoločnosti motivovať k tomu, aby poskytovali viac služieb a na lepšej úrovni, čo zvýši popularitu týchto dopravných prostriedkov šetrných k životnému prostrediu,“ dodala.

Súčasťou pravidiel je aj doložka o vyššej moci. „Železničné spoločnosti nebudú musieť platiť odškodnenie za meškanie alebo zrušenie spoja za okolností, ktorým nemohli zabrániť, akými sú extrémne poveternostné podmienky, veľké prírodné katastrofy alebo osoby na trati. Táto výnimka sa nebude vzťahovať na štrajk zamestnancov železníc,“ uvádza tlačová správa.

Nové pravidlá podporujú používanie takzvaných priamych dopravných dokladov, ktoré sa vzťahujú na následné železničné služby prevádzkované jednou alebo viacerými spoločnosťami. Pokiaľ ide o transeurópske dopravné siete, únijní ministri sa dohodli na urýchlení postupov udeľovania povolení, aby členské štáty mohli flexibilnejšie nakladať s postupmi pre udelenie povolenia.

Návrh smernice bude zahŕňať projekty, ktoré sú súčasťou vopred určených cezhraničných prepojení a chýbajúcich prepojení základnej siete TEN-T.

Sieť TEN-T má dve vrstvy: globálna sieť, ktorá zabezpečuje prepojenie všetkých regiónov EÚ, a hlavná sieť, ktorá sa skladá z prvkov komplexnej siete, ktoré majú pre EÚ najvyšší strategický význam. Základná sieť by mala byť dokončená do roku 2030 a globálna sieť do roku 2050.