Zámerom návrhu zákona je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave a v tej súvislosti aj zaviesť verejného dopravcu. Návrh počíta aj s rozšírením osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovením oprávnení dopravcu voči cestujúcim, ale aj s doplnením povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave.

Objednávateľom by malo byť ministerstvo. Úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme by mal podľa návrhu uhradiť objednávateľ verejnému dopravcovi podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dopravných službách. Vyššie územné celky, na území ktorých sa nachádza nácestná alebo cieľová zastávka, by mali na základe zmluvy poskytnúť príspevok vo výške spolu 45 percent z úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme.

Každý z týchto vyšších územných celkov by sa na príspevku mal podieľať v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej trase. Na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu sa pritom môžu podieľať aj obce alebo iné osoby, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách.

Na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave sa ustanovuje podmienka pre verejného dopravcu mať licenciu a byť finančne spôsobilým," konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe. Úpravou by mal prejsť aj pojem dopravná obslužnosť. Doplniť sa zároveň majú ustanovenia o pláne dopravnej obslužnosti a jeho obsahu a tiež o zmluve o dopravných službách.

Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním sa na vyplnenie priestoru a zapojenia osobnej lodnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy SR. Týmto krokom by sa mal podporiť posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému. MDV navrhuje účinnosť zákona na 1. januára 2020.