Do reforiem vo sfére vedy, výskumu a inovácií má z európskeho nástroja na obnovu ekonomiky natiecť celkovo 700 miliónov eur. Ministerstvo financií SR dalo návrh Plánu obnovy a odolnosti SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Prvý komponent sa zameriava na časť efektívnejšieho riadenia a posilnenia financovania vedy, výskumu a inovácií. Na túto časť by mali smerovať financie v odhadovanej výške 600 miliónov eur. Cieľom je prostredníctvom reforiem a posilnenia financovania zlepšiť výskumný a vývojový výkon a inovačný potenciál SR, a tak posilniť jej konkurencieschopnosť.

,,Prioritou celého komponentu je posilnenie a profesionalizácia nadrezortnej koordinácie politiky výskumu a inovácií a vyriešiť súčasnú roztrieštenosť a nekoncepčnosť jej riadenia. Tým sa zvýši účinok a efektivita všetkých investícií do výskumu a inovácií, či už zo zdrojov národného rozpočtu, Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj z plánu obnovy," uvádza sa v predloženom materiáli.

Dlhodobým cieľom je vybudovanie modernej a konkurencieschopnej ekonomiky, ktorá zabezpečí dlhodobú ekonomickú a sociálnu udržateľnosť SR. Ukazovateľom úspešnosti tohto posunu je zvýšenie miery investícií na výskum a vývoj a posun v rebríčku European innovation scoreboard na úroveň priemeru EÚ do roku 2030, a to aj s výrazným zapojením súkromného sektora. Špecifickým cieľom je rozdeľovanie všetkých verejných výdavkov na výskum, vývoj a inovácie, ktoré sa rozdeľujú súťažne, v súlade s princípmi hodnoty za peniaze.

Na snímke vľavo minister hospodárstva SR, prvý podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík a druhý sprava minister školstva SR Branislav Gröhling počas prehliadky laboratória diagnostiky elektronických prvkov v rámci návštevy Fakulty elektrotechniky a informatiky STU po revitalizácii (zateplenia budovy a výmena okien) počas otvorenia nového akademického roka v Bratislave 21. septembra 2020. FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Zabije Sulík s Gröhlingom slovenskú vedu? Oni to popierajú, no akademická obec bije na poplach

,,Druhým špecifickým cieľom je stimulácia súkromnej participácie na výskume, vývoji a inováciách, meraná cez zvýšenie súkromných výdavkov na výskum a vývoj na 0,72 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) (2024) pri celkových výdavkoch 1,2 percenta HDP, čo je v súlade s priemerným pomerom súkromných a verejných výdavkov v EÚ 3 : 2," píše sa vo zverejnenom materiáli. Medzi reformy v tomto komponente patrí reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií a reforma organizácie a financovania verejných výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied.

Druhý komponent v oblasti vedy, výskumu a inovácií sa zameriava na lákanie a udržanie talentov. Cieľom bude vytvoriť účinné politiky na podporu študijnej a pracovnej mobility, aktívne motivovať vysokokvalifikovaných expertov zo zahraničia vrátane navrátilcov zo Slovenska, študentov či podnikateľov k príchodu na Slovensko. ,,V horizonte piatich rokov je cieľom zvýšiť podiel vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia na celkovom počte pracujúcich v SR z 0,5 percenta na jedno percento (zhruba 25-tisíc ľudí v roku 2026) a vyrovnať saldo odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov na slovenské vysoké školy," uvádza sa v predloženom materiáli.

V tejto oblasti by sa mali uskutočniť dve reformy, ide o reformu migračnej politiky, ktorej cieľom bude zjednodušenie získavania povolenia na pobyt pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. Druhá reforma sa bude zameriavať na zjednodušenie režimu uznávania dokladov o vzdelávaní a odborných kvalifikácií na vykonávanie regulovaného povolania. Na túto oblasť je plánovaná alokácia vo výške 100 miliónov eur.