Návrh na vymenovanie J. Bugalu za podpredsedu ÚVO predložil na rokovanie vlády predseda úradu Miroslav Hlivák po druhý raz po tom, ako 22. augusta požiadal o stiahnutie tohto bodu z programu rokovania kabinetu. Deklaroval, že ide o jeho iniciatívu, svoje rozhodnutie však v tom čase zdôvodniť nechcel.

Predseda ÚVO v stredu na margo opätovného návrhu Bugalu do funkcie podpredsedu uviedol, že požiadal kandidáta o vysvetlenie pochybností, ktoré vznikli v súvislosti s jeho osobou. „Dal prehlásenie, ktoré sa viazalo k pochybnostiam, boli tri. Jedno, myslím si, že vysvetlil, týkalo sa spojitosti s nejakým jeho klientom. A druhé dve, treba povedať otvorene, týkajú sa možných otázok, ako poskytoval právne služby ako advokát vo svojej súkromnej advokátskej praxi. Nemajú žiaden súvis s výkonom verejnej funkcie,“ skonštatoval M. Hlivák.

Výber J. Bugalu vzišiel z niekoľkomesačných rokovaní predsedu ÚVO s kandidátmi. Kľúčové pre neho bolo, aby sa uchádzač stotožnil s filozofiou vedenia ÚVO, ktorú na úrade presadzuje.

Funkcia podpredsedu ÚVO je spojená aj s členstvom v Rade ÚVO ako odvolacieho orgánu. V tejto súvislosti bude podľa M. Hliváka nový podpredseda verejne deklarovať, ako hlasoval, zdôvodňovať svoje rozhodnutia a uplatňovať konflikt záujmov. Pri dvoch verejných záväzkoch, ktoré J. Bugala dal, sa podľa M. Hliváka dohodli, že budú súčasťou písomnej zmluvy, ak bude do funkcie ustanovený.

M. Hlivák tiež zdôraznil, že ak sa preukáže a ak súd rozhodne, že J. Bugala neposkytoval právne služby v súlade so zákonom, z funkcie podpredsedu odstúpi.

J. Bugala vo vyhlásení k rozhodnutiu uchádzať sa o post podpredsedu konštatoval, že verejnosti dáva možnosť budúcej transparentnej kontroly a odpočtu jeho výkonu verejnej funkcie v prípade zvolenia.

J. Bugala vo vyhlásení zároveň uviedol, že počas výkonu funkcie preruší výkon funkcie advokáta. „Prehlasujem, že v prípade zvolenia sa vzdám všetkých majetkových účastí a funkcií v obchodných spoločnostiach, v ktorých pôsobím. V súlade so zákonom budem postupovať aj pri zverejňovaní majetku, ktorý som počas pôsobenia v súkromnej sfére nadobudol,“ deklaroval ďalej J. Bugala vo vyhlásení s tým, že vo funkcii podpredsedu ÚVO by sa chcel venovať najmä agende profesionalizácie verejného obstarávania na Slovensku.