Ministerstvo výstavby v tzv. nástenkovom tendri za 3,6 miliardy korún porušilo zákon o verejnom obstarávaní. Na dnešnej tlačovej besede venovanej výsledkom kontroly to povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Béla Angyal. Súťaž na poskytovanie služieb pri čerpaní eurofondov vyhralo konzorcium firiem blízkych predsedovi Slovenskej národnej strany Jánovi Slotovi. Ministrom výstavby je Slotov nominant Marian Janušek.

Ministerstvo výstavby podľa predsedu ÚVO v tendri neurčilo predpokladanú cenu zákazky, čo bolo potrebné pre zvolenie postupu obstarávania. Zmluva s vybraným uchádzačom na základe kontroly ÚVO bola uzatvorená v rozpore so súťažnými podkladmi. Ostatné zo šiestich zistených nedostatkov mali podľa Angyala administratívny charakter.

"Procesné a vecné nedostatky z výkonu kontroly poukázali na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní. Príčiny ich vzniku je možné vidieť v nedôslednom uplatňovaní postupov verejného obstarávania," stojí na konci protokolu o výsledku kontroly. Úrad odporúča ministerstvu výstavby, aby pri zadávaní podprahových zákaziek na základe vlastných pravidiel dôsledne uplatňovalo princípy verejného obstarávania, najmä rovnaké zaobchádzanie, nediskrimináciu uchádzačov alebo záujemcov a transparentnosť. Ministerstvo by malo zároveň dodržiavať jednotnú a určitú terminológiu vo všetkých vypracovaných dokumentoch, ktoré sú podkladom pre verejné obstarávanie.

B. Angyal by mal ešte vo štvrtok informovať o výsledku kontroly premiéra Roberta Fica aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý uskutočnil vlastnú kontrolu tendra v rezorte výstavby. Fico sa viackrát vyjadril, že ak kontrola tendra zistí porušenie zákona, ministra výstavby odvolá z funkcie. Janušek po podpísaní zápisnice k protokolu o výsledku kontroly ÚVO v stredu tvrdil, že ministerstvo výstavby v tendri zákon neporušilo.

Ministerstvo výstavby musí podľa ÚVO prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich úradu, odboru kontroly, vrátane termínov ich splnenia do 11. mája tohto roku. Januškov rezort má zároveň určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a predložiť úradu do 1. júna tohto roku písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti. Má pritom uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky.

Podľa M. Janušeka zákon o verejnom obstarávaní porušený nebol. "Úrad nezistil žiadne porušenie zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti so spôsobom zverejnenia zákazky na úradnej informačnej tabuli ministerstva výstavby," povedal na včerajšej tlačovej besede po tom, čo zástupcovia úradu a ministerstva výstavby prerokovali protokol o výsledku kontroly a podpísali zápisnicu. Nedostatky zistené úradom pre verejné obstarávanie spočívali podľa Janušeka v tom, že ministerstvo nepreukázalo doručenie zápisnice uchádzačovi z otvárania ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk v písomnej podobe.

"V zozname zmlúv pre preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača nebol v jednom prípade uvedený telefonický a e-mailový kontakt. Cena neobsahovala hotové výdavky a náklady, ktorú sú vynaložené v súvislosti s poskytovaním služieb pre kontrolovaný subjekt," poznamenal Janušek o zistených nedostatkoch nástenkového tendra. Minister je pripravený všetky zistenia úradu a odporúčania na vykonanie nápravy čo najskôr splniť. Ministra výstavby mrzí, že rezort bol pri niektorých krokoch v tendri nedôsledný.

Foto na titulke - www.build.gov.sk