Únia miest Slovenska (ÚMS) odstupuje od memoranda o spolupráci, ktoré podpísala v januári s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združením samosprávnych krajov SK8. Dôvodom je nesúhlas únie s postupom prípravy nového programovacieho obdobia 2021 - 2027 a pri príprave Integrovaných územných stratégií ako podkladov pre efektívne využívanie eurofondov. 

„Musíme, bohužiaľ, konštatovať, že súčasný prístup sa vôbec neodlišuje od kritizovaných postupov z minulých období, ktorých dôsledkom bolo neefektívne čerpanie eurofondov. Centrálne vlády opakovane nevyužili systémový a strategický prístup," uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová s tým, že list s oznámením o odstúpení od memoranda bol MIRRI SR doručený vo štvrtok.

Zuzana Čaputová Dalibor Surkoš Slavomír Borovský Viktor Nižňanský
Neprehliadnite

Únia miest Slovenska navrhuje zrušiť súčasné VÚC alebo aspoň znížiť ich počet

Podľa únie boli strategické rozhodnutia nahradené namiesto systémového prístupu pod gesciou MIRRI SR zberom projektových zámerov zo všetkých oblastí a zo všetkých obcí bez jasného definovania pravidiel. Takýto prístup vyvoláva podľa ÚMS chaos a napätie, čoho dôkazom majú byť aj odlišné postupy a prístupy vyšších územných celkov pri definovaní strategických plánovacích regiónov a tvorbe Rád partnerstiev, ktoré majú byť zložené z relevantných partnerov územnej samosprávy, štátnej správy a ostatných socio-ekonomických partnerov.

ÚMS zásadne nesúhlasí s tým, aby bola Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 považovaná v súčasnej podobe za adekvátnu náhradu Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenska či PHR SR VÚC stotožňovaný s Integrovanou územnou stratégiou. O projektoch navrhovaných mestami by nemali rozhodovať zastupiteľstvá samosprávnych krajov, pričom k vyšším územným celkom by sa nemalo pristupovať tak, ako keby boli nadradené mestám a obciam. Experti MIRRI SR zapojení do prípravy strategických dokumentov by zároveň nemali zasahovať do kreovania dohôd medzi samosprávami či plánovania rozvoja územia.

Základná škola.
Neprehliadnite

Únia miest Slovenska je pripravená podporiť testovanie na základných školách

ÚMS preto žiada, aby MIRRI SR pristúpilo k osvedčenému postupu štátov, ktoré „boli a sú podstatne úspešnejšie pri čerpaní eurofondov ako Slovensko", a tým naplnilo deklarovanú zmenu prístupu. Požaduje tiež dopracovanie a doplnenie návrhu dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, predloženie nového zákona o regionálnom rozvoji či nového zákona o nenávratnom príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).