„Zaznamenali sme 94-percentnú úspešnosť pripojenia a zúčastnenia mladých ľudí,“ informoval minister o výsledkoch testovania, ktoré sa odohralo v stredu a vo štvrtok.

Maturita, ako ju nepoznáme

„Fungovalo to tak, že učiteľ sedí pred počítačom a na monitore vidí troch žiakov. Zadáva online test a otázky i dĺžka testu sú štruktúrované tak, že nie je možné si vyhľadať odpovede,“ priblížil.

Dodal, že rezort sa zaoberá aj tým, ako riešiť aj situáciu v prípade tých, ktorí nemajú pripojenie k internetu, rovnako tak ako zabezpečiť spôsob náhradného termínu, ak by predsa len zlyhala technika či online pripojenie.

„Budúci týždeň budeme prezentovať, ako sa presne budú realizovať prijímacie pohovory a maturity,“ dodal.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v stredu povolil konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia. Z opatrenia ÚVZ vyplýva, že konať sa môžu aj prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy.

Pri oznamovaní rozhodnutia ÚVZ B. Gröhling naznačil, že pri organizovaní maturít a prijímacích skúšok by mali mať školy „otvorenú myseľ“. „Rozmýšľame nad maturitou v rôznych podobách. Rátajme s tým, že budeme meniť obsah aj formu maturity. Myslím si, že Slovensko po prvýkrát zažije maturitu tak, ako ju nepoznáme,“ uviedol minister.

Online štátnice a obhajoby

Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce budú môcť vysoké školy uskutočniť aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Povoľuje to návrh novely zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Legislatívne úpravy, ktoré reagujú na mimoriadnu situáciu i opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi v súvislosti s pandémiou, umožňujú takisto považovať za verejnú časť štátnych a iných akademických skúšok či obhajoby kandidátskych prác aj prípady, pri ktorých vysoká škola zabezpečí verejný prenos.

Rovnakým spôsobom sa upravujú ustanovenia o verejnej prístupnosti pri zasadnutiach akademických senátov či školských samospráv. Návrh novely takisto reaguje na technicko-organizačné problémy súvisiace s možným predĺžením štúdia či pracovno-právneho vzťahu, ale aj kreovaním školských orgánov v tomto období.

Upravený zákon preto predlžuje funkčné obdobie orgánov vysokých škôl a školských samospráv až do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, v prípade, ak nie je možné technicky zabezpečiť voľbu nových členov týchto orgánov.

Návrh upravuje okruhy riešení i v oblasti regionálneho školstva, týkajúce sa napríklad zabezpečenia elektronickej verzie učebníc. Novela legitimizuje uskutočňovať dennú formu štúdia aj ako distančnú a tiež hodnotiť prospech žiakov piateho až deviateho ročníka v jednotlivých predmetoch i slovne.

Návrh novely dáva počas krízovej situácie školám možnosť použiť príspevok na záujmové vzdelávanie aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie. Prostriedky na školy v prírode a na kurz pohybových aktivít v prírode pre štvrtákov môžu školy využiť až do konca roka 2020. V oblasti výskumu a vývoja návrh operatívne rieši financovanie projektov a doby ich riešenia počas krízovej situácie.