Národná diaľničná spoločnosť (NDS) porušila pri tendri na výstavbu úseku diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh zákon o verejnom obstarávaní. Preukázal to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri spätnej kontrole užšej súťaže. Kontrolóri úradu zistili dvanásť porušení zákona, z ktorých osem mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

ÚVO vykonal kontrolu tejto zákazky NDS na základe podnetu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Ide o rozostavanú stavbu západného diaľničného obchvatu Prešova za zmluvnú cenu viac ako 356 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Úrad ukončil kontrolu zákazky 14. októbra 2020 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Na snímke prádzna diaľnica D1 v okolí Piešťan počas opatrení na zamezdenie pohybu osôb na Veľkú noc.
Neprehliadnite

Navrhované varianty prepojenia D1 a R1 nie sú konečné

„Národná diaľničná spoločnosť opakovane porušila najmä princíp transparentnosti ako jeden zo základných princípov verejného obstarávania. Nedostatočným spôsobom vyhodnocovala splnenie podmienok účasti u víťazného uchádzača, v dôsledku čoho bol postup Národnej diaľničnej spoločnosti pri uzatváraní zmluvy o dielo ako výsledku súťaže zo strany kontrolného orgánu obťažne spätne preskúmateľný," priblížila pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Ako vyplýva z protokolu o výsledku kontroly, ktorý TASR poskytol úrad v anonymizovanej podobe, NDS postupovala v rozpore s princípom transparentnosti, keď sa v procese verejného obstarávania nezaoberala existenciou potenciálneho konfliktu záujmov, čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Diaľničiari ďalej napríklad nedostatočne odôvodnili primeranosť nimi určenej podmienky účasti, nevyhodnocovali splnenie podmienky účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní týkajúcej sa dosiahnutého obratu za činnosť v oblasti prípravy a realizácie cestnej infraštruktúry v súlade s jej znením stanoveným v oznámení a následne postupovali v rozpore so zákonom, keď nepožiadali záujemcu Združenie D1 Prešov o vysvetlenie alebo doplnenie ním predložených dokladov.

V√Ĺstavba √ļseku diańĺnice D1 PreŇ°ov z√°pad ‚Äď PreŇ°ov
Neprehliadnite

Budú sa stavať diaľnice len tam, kde ich potrebujeme?

Úsek D1 Prešov západ - Prešov juh v dĺžke takmer osem kilometrov je vo výstavbe od júna 2017, stavebné práce by mali byť ukončené v júni 2021. Investícia je financovaná zo zdrojov Kohézneho fondu Európskej únie a zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Zhotoviteľom stavby je slovensko-české Združenie D1 Prešov na čele so spoločnosťou Eurovia SK, Košice, ďalšími členmi sú Eurovia CS, Praha, Doprastav, Bratislava, Metrostav, Praha a Metrostav Slovakia, Bratislava.

NDS vyhlásila užšiu súťaž na výstavbu úseku D1 pri Prešove v júni 2015, ponuky predložili v závere toho istého roka štyria uchádzači, z nich jeden bol vylúčený. Združenie D1 Prešov predložilo najlacnejšiu ponuku vo výške 356,35 milióna eur bez DPH. Ponuky ďalších dvoch uchádzačov boli v objeme 364,7 milióna eur a 367,2 milióna eur bez DPH. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola 369,5 milióna eur bez DPH.