Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok upozornil, že skutočnosť, že právomoc vymenúvať a odvolávať predsedu národného regulačného orgánu prešla na Slovensku z prezidenta republiky na vládu, nepredstavuje porušenie smernice EÚ o trhu s elektrinou.

Súd upozornil, že SR môže rovnako, s výhradou zaručenia nezávislosti regulačného orgánu, stanoviť účasť zástupcov svojich ministerstiev v určitých konaniach pred týmto orgánom s cieľom zabezpečiť ochranu verejného záujmu.

Bývalý prezident SR Andrej Kiska podal v októbri 2017 Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nesúladu určitých ustanovení vnútroštátneho práva týkajúcich sa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) so slovenskou ústavou v spojení s právom Únie.

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek počas tlačovej konferencie k cenám energií na rok 2020, 5. decembra 2019 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

5 top udalostí dňa: Jahnátkov koniec na čele ÚRSO a odmietnutie memoranda slovenských Maďarov

ÚRSO je národným regulačným orgánom aj v zmysle smernice EÚ o trhu s elektrinou. Podľa súčasnej prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá pokračovala v konaní začatom jej predchodcom, slovenský zákonodarca zasiahol dvojakým spôsobom do smernicou zaručenej nezávislosti regulačného orgánu.

Prvým zásahom je podľa nej prenesenie oprávnenia vymenúvať a odvolávať predsedu tohto orgánu z občanmi voleného prezidenta republiky na vládu. Druhý zásah vyplýva z rozšírenia okruhu účastníkov konania o cenovej regulácii pred uvedeným orgánom o zástupcov vnútroštátnych ministerstiev, ktorí majú v rámci tohto konania obhajovať verejný záujem.

Ústavný súd SR sa obrátil na Súdny dvor EÚ, či smernica, ktorej cieľom je posilnenie nezávislosti regulačného orgánu, bráni dotknutým vnútroštátnym ustanoveniam. Súdny dvor vo svojom rozsudku upozornil, že smernica vyžaduje, aby členské štáty prostredníctvom požiadaviek týkajúcich sa personálu národného regulačného orgánu a osôb zodpovedných za jeho riadenie zabezpečili, že tento orgán bude vykonávať svoje regulačné povinnosti bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu.

Neprehliadnite

Analytik: Domácnosti aj malí podnikatelia doplácajú na politiku ÚRSO

Avšak smernica EÚ nešpecifikuje orgán alebo orgány členských štátov, ktoré by mali mať právomoc vymenúvať a odvolávať členov predstavenstva alebo najvyššie vedenie národného regulačného orgánu, a osobitne jeho predsedu.

Z tohto dôvodu a vzhľadom na širokú mieru voľnej úvahy, ktorou disponujú členské štáty, pokiaľ ide o voľbu spôsobov a prostriedkov určených na zabezpečenie prebratia smerníc prijatých Úniou, uvedená smernica nezakazuje, aby vláda členského štátu mohla vymenúvať a odvolávať predsedu národného regulačného orgánu, pokiaľ je zaručená nezávislosť tohto orgánu.

Pokiaľ ide o údajný zásah do nezávislosti národného regulačného orgánu zo strany slovenskej vlády, Súdny dvor EÚ zdôraznil, že tento orgán musí prijímať svoje rozhodnutia samostatne, výlučne na základe verejného záujmu, v úsilí zabezpečiť súlad s cieľmi sledovanými smernicou a bez toho, aby podliehal vonkajším pokynom od iných verejných alebo súkromných orgánov.

SR Bratislava Elektrina BAX
Neprehliadnite

Náklady na elektrinu a plyn porastú. ÚRSO určil koncové ceny

Súd spresnil, že smernica nezakazuje účasť zástupcov vnútroštátnych ministerstiev v určitých konaniach o cenovej regulácii, ktoré sa konkrétne týkajú prístupu k prenosovej a distribučnej sústave elektriny, ako aj prenosu a distribúcie elektriny.

Z toho vyplýva, že členské štáty môžu prijať pravidlá umožňujúce takúto účasť, ak bude aj naďalej zaručená rozhodovacia nezávislosť národného regulačného orgánu, čo v prejednávanej veci prislúcha overiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky.

Platí však, že pravidlá účasti zástupcov ministerstiev nemôžu vyžadovať, aby rozhodnutia regulačného orgánu pred ich vykonaním podliehali ich predchádzajúcemu prijatiu alebo schváleniu zo strany zástupcov ministerstiev.