I keď sa o inováciách v posledných rokoch veľa hovorí, obsadzuje Slovensko v tomto parametri dlhodobo najnižšie priečky v Európskej únii. „Spomedzi 28 krajín EÚ sa Slovenská republika z hľadiska inovačnej výkonnosti za rok 2017 umiestnila až na 23. mieste,“ uvádza ÚPVII v materiáli.

Rozvoju inovácií najviac bránia zlé podmienky pre vznik a rozvoj start-up firiem vrátane zlej dostupnosti rizikového kapitálu. Ďalším problémom je nízky podiel súkromných firiem na financovaní vedy a výskumu, či malá výkonnosť sektora vedy a výskumu v oblasti patentov, ochranných značiek a priemyselných vzorov.

V súčasnosti sa inovácie na Slovensku zameriavajú hlavne na oblasť informačných a komunikačných technológií, do ktorej bolo investovaných až 63,3 percenta z celkového objemu financií investovaných do startupov na Slovensku. Zaostávame v investíciách do kapitálovo náročnejších odvetví, akými sú napríklad biomedicína, robotika i proekologicky zamerané technológie. Investičná podpora z verejných zdrojov bude v nasledujúcej dekáde smerovať najmä na inovačné projekty s vysokou pridanou hodnotou.

Okrem investícií zo štátneho rozpočtu a motivovania súkromných spoločností na väčšiu podporu vedy a výskumu, počíta materiál aj s rozvojom regionálnych inovačných klastrov v priemysle a službách, vrátane centier digitálnych služieb, či nasmerovaním orientácie existujúcich fondov rizikového kapitálu na oblasti energetiky, životného prostredia, zdravia a potravín, fyzikálnych vied a inžinierstva, spoločenských a kultúrnych inovácií a elektronických infraštruktúr.

Pomôcť s transformáciou ekonomiky by malo aj lepšie prepojenie akademického, priemyselného, verejného sektora a občianskej spoločnosti, a tiež formulovania dlhodobej štátnej vednej a výskumnej politiky.
Na transformáciu hospodárstva sú potrebné kapitálové investície.

„Investície do tvorby fixného kapitálu sú však na Slovensku dlhodobo podpriemerné,“ pripomenul ÚPVII v materiáli. V rokoch 2008 až 2018 predstavovala priemerná výška investícií do fixného kapitálu 21 percent hrubého domáceho produktu, čo predstavuje približne 21 miliárd eur ročne. Štátny rozpočet SR sa na tomto podieľa približne desatinou.