Spoločnosť Nafta Bratislava predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie projekt Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch sond Malženice. Jeho cieľom je, ako uvádza enviroportál rezortu životného prostredia, overenie ťažiteľného množstva zásob horľavého zemného plynu v rámci prieskumného územia Trnava.

Začiatok realizácie v roku 2023

Na tento účel majú byť zriadené tri prieskumné vrty a testovacia jednotka pri obci Malženice v smere na Trnavu, obec Špačince a Žlkovce na otestovanie produkčných vlastností ložísk horľavého zemného plynu a následné spracovanie a schválenie výpočtu zásob horľavého zemného plynu. Vrty majú byť vzdialené od najbližšej obytnej zástavby Malženíc približne 250, 950 a 1 400 metrov.

Spoločnosť uvádza začiatok realizácie v roku 2023 a predpokladaný začiatok prevádzky v roku 2024. Ukončenie po racionálnom vydobytí zásob zemného plynu, t. j. s predpokladom v horizonte okolo 20 rokov od začiatku ťažby.

V dotknutom území je už od roku 1960, ako sa uvádza v projekte, vykonávaný ložiskový geologický prieskum a dobývanie horľavého zemného plynu prostredníctvom prieskumných a ťažobných vrtov v dobývacom priestore Trakovice a Zberného plynového strediska Trakovice. V stredisku bolo k januáru 2022 vyťažených takmer 129 miliónov kubických metrov horľavého zemného plynu.

Vhodné geologické štruktúry

V širšom okolí boli pri Špačinciach realizované vrty na uhľovodíky, kde boli zistené akumulácie zemného plynu.

Nové 3D seizmické meranie a jeho interpretácia s využitím výsledkov predchádzajúcich prieskumov z oblasti Špačince ukázali, že v oblasti katastra Malženíc existujú vhodné geologické štruktúry, ktoré predstavujú dobrý potenciál na objavenie ekonomicky ťažiteľných akumulácií horľavého zemného plynu.

Navrhované vrty by mali overiť existenciu predpokladaných akumulácii plynu vo výške okolo 500 miliónov kubických metrov, postačujúcich na lokálne využitie v danej oblasti.

Nebude dochádzať k úniku

Projekt je navrhovaný na realizáciu v dvoch etapách. Počas nich sa uvažuje o ťažbe a úprave maximálne do 500-tisíc kubických metrov zemného plynu denne. Celkový dočasný záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje približne 167-tisíc štvorcových metrov, z toho 123-tisíc štvorcových metrov na vybudovanie podzemných líniových inžinierskych sietí a 44-tisíc štvorcových metrov na realizáciu vrtov.

Samotná ťažba a úprava horľavého zemného plynu predstavuje uzavretú technológiu, preto pri bežnej prevádzke nebude dochádzať k úniku do okolitého prostredia.

Navrhovateľ okrem iného uvádza, že činnosť bude mať na zdravie obyvateľstva akceptovateľný vplyv. Medzi negatíva možno zaradiť vyvolanú zmenu dopravnej situácie, príspevok k znečisteniu ovzdušia, ako aj dosah na pohodu života u obyvateľov, napríklad v dôsledku možných obáv z bezpečnosti ťažby a spracovania zemného plynu.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke opustená čerpacia stanica pohonných hmôt v blízkosti ukrajinského mesta Čop.
Neprehliadnite

Veľké obmedzenie spotreby je šokom pre Európu. Pozrite sa, ako riešili kolaps iné krajiny