Slovensko má ďalší, v poradí ôsmy zápis v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zapísaná bola lokalita hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), ktorej súčasťou sú aj dve národné kultúrne pamiatky na území SR.

V tajnom hlasovaní o tom v piatok rozhodol Výbor Svetového dedičstva UNESCO v čínskom meste Fu-čou.

Zápis sa týka prvej, západnej časti Dunajského Limesu od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku a zahŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj. Nomináciu predložilo Slovensko spoločne s Nemeckom a Rakúskom.

Dve národné kultúrne pamiatky

Na území Slovenska sú súčasťou novej lokality svetového dedičstva UNESCO dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave -Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.

Vedúca odboru pamiatok a pamiatkových území Pamiatkového úradu SR Ľubica Pinčíková priblížila, že kastel Gerulata ležal na území Panónie v línii Carnuntum – Ad Flexum na pravom brehu Dunaja a tvoril neoddeliteľnú súčasť hraničného opevnenia bývalej Rímskej ríše.

Rímsky tábor v Iži bol predsunutou pevnosťou na ľavom brehu Dunaja, jedinou svojho druhu na tomto úseku hranice, a tvoril predmostie legionárskej pevnosti Brigetio.

Oba sú dokladom dlhodobej, zhruba 400-ročnej rímskej prítomnosti na území dnešného Slovenska.

„Zápis je nielen ocenením výnimočnej hodnoty týchto pamiatok, ale zároveň aj stimulom pre skvalitnenie ich ochrany a zachovania, a rovnako aj príležitosťou pre udržateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov založený na kultúrnom dedičstve,“ uviedla Pinčíková.

Zdôraznila, že zápis je výsledkom viac ako 14 rokov spolupráce partnerských inštitúcií zo všetkých zainteresovaných krajín. Na slovenskej strane toto úsilie koordinoval Pamiatkový úrad, s dlhodobou podporou Múzea mesta Bratislava, Podunajského múzea v Komárne, Archeologického ústavu SAV, Hlavného mesta SR Bratislavy, mestskej časti Bratislava-Rusovce a obce Iža, priblížila Pinčíková.

Zápis skomplikoval fakt, že od pôvodnej nominácie, ktorú vo februári 2018 predložilo Slovensko spolu s Rakúskom, Nemeckom a Maďarskom, jednostranne odstúpili na začiatku júna Maďari.

Rakúsko, Nemecko a Slovensko v snahe prerokovať projekt na zasadnutí výboru predložili na zápis zrevidovaný projekt. Legitímnosť zmenenej podoby však vyvolala diskusiu a napokon muselo rozhodnúť tajné hlasovanie.

Pinčíková avizovala, že predmetom nominácie na zápis do Zoznamu svetového dedičstva má byť v najbližších rokoch aj východná časť Dunajského Limesu a rozšírenie lokality o rímske pamiatky v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku.

Dunajský Limes je súčasťou širšieho celku hranice Rímskej ríše, ktorý je najrozsiahlejšou kultúrnou lokalitou UNESCO v Európe a v súčasnosti sa tiahne od Antoninovho valu na Britských ostrovoch až po Ižu na slovensko-maďarskej hranici.

Gerulata si zápis zaslúži

Historická hodnota Limes Romanus vrátane Gerulaty v bratislavských Rusovciach, ako pozostatku Rímskej ríše a jej významu pre ľudstvo, si nesporne zaslúži zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, uviedla Zuzana Palicová, poverená riadením Múzea mesta Bratislavy (MMB), ktoré od roku 1987 Gerulatu spravuje.

Palicová upozornila, že okrem samotného rímskeho vojenského tábora – kastelu Gerulata v areáli Antickej Gerulaty MMB vo vlastníctve hlavného mesta, sú súčasťou zápisu do zoznamu UNESCO aj časti Gerulaty, nachádzajúce sa na pozemkoch mestskej časti Rusovce.

„Ide o Dom s hypocaustom a Irkutskú ulicu, kde sa pôvodne nachádzal vicus (civilná osada), doložené je aj pohrebisko,“ objasnila.

Antická Gerulata bola objavená v 60-tych rokoch 20. storočia. Za Národnú kultúrnu pamiatku ju vyhlásili v marci 1963. Nález bol aj dôvodom na pamiatkovú ochranu Rusoviec.

MMB v súčasnosti pripravuje novú expozíciu, ktorej cieľom je modernou a atraktívnou formou prezentovať históriu Gerulaty.

„Ak to finančná a pandemická situácia dovolí, chceme organizovať aj podujatia pre verejnosť tak, aby sme sprostredkovali dejiny a príbeh lokality, ale aj širší kontext, ktorého je súčasťou – lužné lesy a rieku Dunaj,“ dodala Palicová.

Osem slovenských lokalít

Aktuálne schválený zápis predstavuje už ôsmu slovenskú lokalitu v Zozname svetového dedičstva.

Doteraz sa do zoznamu z územia SR dostalo päť kultúrnych a dve prírodné lokality.

Z kultúrnych sú to:

- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia;

- Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia;

- Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (všetky tri lokality boli zapísané v roku 1993);

- Historické jadro mesta Bardejov (zápis v roku 2000)

- Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (zápis v roku 2008).

Medzi prírodnými lokalitami sú zapísané:

- Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu – spoločná lokalita s Maďarskom (zápis v roku 1995, rozšírenie v roku 2000) 

- Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – spoločná lokalita s Nemeckom, Ukrajinou, Rakúskom, Albánskom, Belgickom, Bulharskom, Chorvátskom, Talianskom, Rumunskom, Slovinskom a Španielskom (zápis v roku 2007, rozšírenie v rokoch 2011, 2017 a 2021).

 

Mariánské Lázně
Neprehliadnite

Na zoznam UNESCO pribudli Karlove Vary, Mariánske a Františkovy Lázně plus osem ďalších miest