Pod spomalenie rastu sa podpísal najmä priemysel a pokles vývozu. Naopak, rast podporoval domáci dopyt. Dynamika rastu v stálych cenách klesla o 2,5 percentuálneho bodu v porovnaní s 2. štvrťrokom 2018. Rast HDP na úrovni pod dvoma percentami bol naposledy zaznamenaný v 3. štvrťroku 2013.

Po očistení o sezónne vplyvy sa oproti 1. štvrťroku 2019 reálne zvýšil o 0,5 percenta. V bežných cenách sa objem HDP medziročne zvýšil o 4,7 percenta na 23,7 miliardy eur. Celkovo v prvom polroku tohto roka dosiahol nominálny objem vytvoreného HDP 45,5 miliardy eur.

V bežných cenách sa zvýšil medziročne o 5,7 percenta. V stálych cenách vzrástol o 2,8 percenta, čo bolo o 1,3 percentuálneho bodu menej ako v 1. polroku minulého roka. Z vyprodukovaného HDP tvorila pridaná hodnota v 2. štvrťroku tohto roka objem 21,3 miliardy eur a medziročne vzrástla o 2,3 percenta. "Spomedzi desiatich sledovaných zoskupení ekonomických činností takmer všetky zaznamenali rast, z toho väčšina však na nižšej úrovni, ako to bolo pred rokom," uviedol Štatistický úrad.

Pridaná hodnota medziročne poklesla v odvetví priemyslu o 0,3 percenta. "Ide dlhodobo o jednu z najvýznamnejších zložiek HDP z hľadiska podielu. Pritom od začiatku minulého roka medziročné indexy priemyslu dosahovali rast od 0,6 percenta po hodnotu 4,9 percenta," vyčíslil Štatistický úrad.

Najsilnejšia zložka HDP

Ďalšia podielovo významná zložka HDP veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel v 2. štvrťroku vzrástla v stálych cenách o 1,5 percenta, pričom v rovnakom období vlaňajška bol rast na úrovni 4,5 percenta.

Celkový medziročný vývoj na úrovni dvoch percent podporilo odvetvie verejná správa, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, ktoré vyprodukovalo vyššiu pridanú hodnotu o 6,5 percenta. Pred rokom to bolo 4,6 percenta.

"Je to tretia podielovo najsilnejšia zložka HDP," uviedol Štatistický úrad. Mieru rastu podporila aj vyššia dynamika rastu v odvetviach s menším podielom v rámci štruktúry HDP, ide najmä o finančné a poisťovacie činnosti s medziročným rastom v mesiacoch apríl až jún o 7,8 percenta, činnosti v oblasti nehnuteľností o 5,6 percenta, informačné a komunikačné činnosti o 4,3 percenta, pôdohospodárstvo o 3,5 percenta a stavebníctvo o 1,6 percenta. Výber čistých daní z produktov klesol o 0,1 percenta.

Rast ťahal domáci dopyt

V 2. štvrťroku tohto roka bol rast hospodárstva výsledkom domáceho dopytu. Na jeho zvýšení sa podieľala tvorba hrubého kapitálu rastom 11,9 percenta. Tvorba hrubého fixného kapitálu však zaznamenala pokles 3,8 percenta.

Rástli aj všetky výdavky na konečnú spotrebu, v úhrne sa medziročne zvýšili o 2,5 percenta. Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam bola vyššia o 5,7 percenta, verejnej správy o 4,2 percenta a domácností o 1,9 percenta. Saldo zahraničného obchodu výrobkov a služieb bolo aktívne, avšak zahraničný dopyt vykázal pokles 1,9 percenta, čo bolo naposledy v 4. štvrťroku 2014. Dovoz výrobkov a služieb bol medziročne vyšší o 0,8 percenta.

Z vytvoreného HDP dôchodkovou metódou tvorili hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 11,2 miliardy eur. V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka vzrástol ich objem o 0,9 percenta. Odmeny zamestnancov sa zvýšili o 10 percent. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 2,6 percenta na 2,7 miliardy eur. Hodnota subvencií bola vyššia o 9,1 percenta a dosiahla 182 miliónov eur.