Mnoho podnikateľov ostane odkázaných na podporné opatrenia štátu, ktoré sú však limitované. Pri nových rekordných cenách za energie, ktoré prekonali historické hodnoty by aj vytvorená rezerva bola iba dočasným riešením. Snaha o premietnutie zvýšených nákladov do cien produktov a služieb nie je vždy korunovaná úspechom.

Cestou k ekonomickej stabilizácii je výrazné zníženie závislosti na dodávateľoch energie a teda zníženie vlastných energetických potrieb. O energetike, o predpokladanom vývoji trhu, ako aj o mýtoch nenávratných investícií do environmentálne a ekonomicky vhodných riešení sme sa porozprávali s Naďou Hartmann, generálnou riaditeľkou skupiny ESCO Slovensko a s Tomášom Ševčíkom, generálnym riaditeľom Spoločnosti e-Dome.

Aký je dôvod tak výrazného nárastu cien energií? Dal sa takýto vývoj predpokladať?

NH: Dôvodov tak výrazného zvýšenia cien energií na slovenskom trhu je viacero. Celosvetovo na vývoj cien energií vplýva extrémne vysoká ceny plynu ako aj cena emisných povoleniek. Obe komodity sú pri výrobe elektriny potrebné, preto aj vývoj cien elektrickej energie musí kopírovať tento trend. Navyše, pre dlhé vykurovacie obdobie v minulom roku sú rezervy minimálne, preto je plyn potrebné nakupovať aj napriek vysokej cene.

K tomu sa na slovenskom trhu zohrala svoju úlohu aj dlhodobá a nie práve šťastná forma dotácií, ktorá bola určená na udržanie cien za energie pre domácnosti, ako na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Zelená energia a jej najväčší podiel v energetickom hospodárstve samozrejme potrebuje čo najširšiu možnú podporu, no platí, že správne nastavenie pravidiel je kľúčové. Pri nesprávnom nastavení môže byť takáto investícia dokonca kontraproduktívna.

: Postupný rast cien sa dal predpokladať, no tak skokový rozdiel bol prekvapením. Dovolím si nadviazať na Nadine vysvetlenie, na dôvody zdražovania. Ceny vždy musia korešpondovať s realitou trhu, to sa u nás nedialo, preto je zmena výraznejšia a pre niektoré subjekty, no aj domácnosti môže byť dokonca likvidačná.

Zdražovanie energií je však globálny problém. Ak si iba pozrieme situáciu v Európe, protesty proti zdražovaniu vo Francúzku, ohlásené zdražovanie v Španielsku či Grécku, Talianky minister hospodárstva dokonca avizoval 40 percentný nárast maloobchodných cien elektrickej energie v nadchádzajúcom štvrťroku a v Nemecku boli ceny energií jednou z predvolebných tém, je zrejmé, že energetické potreby v kombinácií so snahou výraznejšieho využívania energie z obnoviteľných zdrojov musia vyústiť do rastu cien.

Aká by teda mala byť priorita podnikateľov v tejto situácii?

NH: Dôležité pre podnikateľov je čo najvyššia miera nezávislosti. Dnešné technologické riešenia môžu výrazne obmedziť ich závislosť na dodávateľoch energií. Vo výnimočných prípadoch môžu byť dokonca celkom nezávislí. V rámci skupiny ESCO Slovensko im vieme ponúknuť komplexné riešenie, ktoré im pomôže s modernizáciou ich technologického vybavenia a to v rámci celého procesu počínajúceho návrhom a končiaceho správou či prípadným servisom.

: Určite súhlasím. Energetická nezávislosť prispieva k znižovaniu dopadov rastu cien energií, ktoré sú a budú dlhodobou realitou. Z toho vyplýva aj vyššia stabilita výrobných či prevádzkových nákladov. Častý a jednoduchým riešením v rámci našich projektov bývajú napríklad fotovoltické panely na nevyužitých strechách objektov. Zvýšia energetickú nezávislosť objektov a zároveň prispejú k zvýšeniu podielu využívanej zelenej energie.

Znižovanie prevádzkových nákladov má svoju cenu a najväčším problémom pri jej realizácii býva práve finančná záťaž. Nie je to v dnešnej situácii riziko?

: Každá zmena alebo modernizácia niečo stojí. Rozumiem zvýšenej ostražitosti podnikateľov v prípade investícii v tomto náročnom období, no pri stále rastúcich cenách energií a pri stále prísnejšej legislatíve upravujúce emisné normy, je ekonomická prevádzka a teda aj moderná prevádzka podmienkou konkurencieschopnosti. Najmä subjekty, ktoré sú v rámci technického stavu zariadení nútené modernizovať by nemali uvažovať nad čiastkovými riešeniami, ale investovať do komplexnej obnovy.

Naša spoločnosť e-Dome ponúka prostredníctvom produktu Garantovanej energetickej služby (GES) možnosť realizovať úsporné opatrenia bez vlastných investícií a so zárukou. Splátka za modernizáciu je pokrytá z dosiahnutých energetických úspor, ktoré garantujeme. Keďže poskytovateľ GES služby zodpovedá za výšku dosahovaných úspor, je jeho záujmom, aby navrhované riešenia prinášali čo najvyššie úspory a energetickú efektívnosť. Aj táto služba nám výrazne pomohla v zvýšení dostupnosti a následnej realizácii energeticky úsporných projektov, ako aj k veľkému množstvu ušetrených MWh elektrickej energie ročne.

Podnikatelia môžu podniknúť kroky k zvýšeniu vlastnej energetickej efektívnosti, aká je však v tejto situácii úloha štátu?

NH: Prehnané zásahy štátu vo všeobecnosti deformujú trh v akomkoľvek segmente. Zainteresované inštitúcie však majú nástroje ako motivovať podnikateľov k riešeniam zameraným na zvýšenie efektívnosti. Kľúčová je motivácia. Príkladom môže byť aj samotná podpora v doprave, kde sú majitelia elektromobilov či automobilov na iný pohon odmenení zníženými poplatkami pri obstarávaní ako aj následným daňovým zaťažením pri prevádzke.

Situáciu negatívne ovplyvnila aj umelá stabilita cien energií, ktorá nekorešpondovala s celosvetovým vývojom. Podnikatelia tak necítili potrebu riešiť energetickú efektívnosť svojich prevádzok.

: T pohľadu štátu je dôležité nastavenie celej podpornej, alebo motivačnej schémy. Nestačí mať cieľ a úvodné výzvy pre podnikateľov, je potrebné pripraviť komplexný súbor pravidiel, ktorý poskytne podnikateľom jasný návod, ako postupovať a presné pravidlá, kto a ako sa môže do aktuálnej výzvy zapojiť.

Čo podľa Vás najviac brzdí širší rozvoj OZE a ako sa dá situácia zmeniť?

NH: V prvom rade je potrebné priznať si, že dnes nie je možné uspokojiť energetické potreby našej spoločnosti iba z energie z obnoviteľných zdrojov.

S vyšším podielom zelenej energie rastie nestabilita dodávky. Tento problém bude riešiteľný vyšším podielom uskladnenia energie z obnoviteľných zdrojov, teda batériovými systémami, no tu opäť narážame na otázky rentability a environmentálneho dopadu pri ťažbe potrebných materiálov. Vývoj v tejto oblasti napreduje veľmi rýchlo, preto je možné predpokladať, že životnosť ako aj efektivita batérií bude rásť, rovnako ako schopnosť recyklovať vysoký podiel potrebných surovín z už použitých a neefektívnych batérií.

Alternatívou budú aj vodíkové riešenia, no tie sú momentálne pre energetický sektor mimoriadne neefektívne pre vysoké straty energie v procese jej uskladnenia. Verím, že aj v tejto oblasti je to dočasný problém a vďaka vedeckému napredovaniu budú vodíkové a batériové riešenia súčasťou našich energetických sústav.

Ako dôležitý spoločenský problém považujem vnímanie zelenej energie ako tej drahej. Rovnako ako v ktorejkoľvek inej oblasti sú technologické inovácie drahé. Stačí si spomenúť na prvé počítače či mobilné telefóny. Mnohé zelené energetické technológie sú však dnes už bežnými výrobkami z masovej produkcie na trhu so silnou konkurenciou, čo sa samozrejme odráža aj na obstarávacej cene. Návratnosť vstupných investícií sa výrazne skrátila a najmä, stala sa rentabilnou.

Pre koho je ponuka zelených riešení určená a je na to slovenský trh pripravený?

NH: Zvyšovanie efektivity energetického hospodárstva je zaujímavá pre všetkých. Naša skupina vie pripraviť riešenia pre rôznych klientov. V našom portfóliu realizovaných projektov nájdete administratívne či obytné budovy, nákupné centrá, nemocnice, priemyselné a logistické areály, ale aj mestské časti.

Slovenský trh je pripravený na modernizáciu s vyšším podielom energetickej nezávislosti. Je však potrebná edukácia a motivácia, aby zelené riešenia neboli iba alternatívou, ale aby sa stali prirodzenou prvou voľbou pri obnove energetických systémov.

Aká je v procese návrhu, budovania a správy zariadení rola skupiny ESCO Slovensko a čo zastrešuje spoločnosti e-DOME?

NH: ESCO Slovensko zastrešuje všetky spoločnosti v skupine ESCO ako ich zväčša jediný spoločník , či akcionár vrátane všetkých ich kompetencií. Primárnym cieľom ESCO skupiny je rozvoj trhu s energetickými službami a podpora dcérskych spoločností takmer v každej oblasti ich činností.

: Naša spoločnosť je jednou zo šiestich spoločností ESCO skupiny. Špecializujeme sa na zvyšovanie energetickej efektivity. Z našich služieb spomeniem Energetický manažment a monitoring, ktorého cieľom je zistenie stavu energetickej hospodárnosti objektov a identifikácia slabých miest. Nadväzujúcou službou je Energetický audit, ktorý sa zameriava na systematické hodnotenie technického stavu zariadení ako aj na návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie, teda na návrh vhodného riešenia na základe individuálnych potrieb klienta. Dôležitou súčasťou našej ponuky je už spomínaná Garantovaná energetická služba.

Aké boli najväčšie výzvy v rámci realizácie minulých projektov a čo vás v blízkej budúcnosti čaká?

: Z pohľadu realizovaných projektov bola isto veľkou výzvou rekonštrukcia tepelného hospodárstva a práčovne v nemocnici Nové Zámky. Jednalo sa o najväčší projekt tohto druhu v rámci SR, realizovaný za plného chodu nemocnice počas COVID obdobia. Veľmi podobným projektom je rekonštrukcia kotolne a práčovne v nemocnici Vyšné Hágy. Projekt je v štádiu realizácie a jeho úspešné ukončenie predpokladáme v prvej polovici roku 2022.

Čo sa týka výziev, ktoré nás čakajú v najbližších mesiacoch a rokoch, musíme isto spomenúť dekarbonizáciu. Je to téma, ktorá sa objavuje čoraz častejšie a jej význam sa zvyšuje. Ruka v ruke s dekarbonizáciou ide aj rozvoj technológií, akými sú aj FVE s batériovými riešeniami. Takéto riešenia majú veľký potenciál a v budúcnosti budú predstavovať významnú časť energetických riešení.

Medzi očakávané výzvy, nie však technického charakteru, by som rád ešte zaradil blížiaci sa Plán obnovy a odolnosti SR (POO), ktorý predstavuje obrovskú príležitosť pre našu krajinu. Pri správnom nastavení parametrov v kombinácií s garantovanou energetickou službou môžeme realizovať oveľa viac projektov ako je plánovaných a zároveň zabezpečiť postupné napĺňanie dekarbonizačných cieľov.

Ilustračné foto
Zdroj: ESCO Slovensko
Ilustračné foto