Za smernicu, na ktorej znení sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami členských štátov (Rada EÚ), sa vyslovilo 490 členov EP, 82  hlasovalo proti a 48 sa zdržalo hlasovania. Ide o právny dokument, ktorý definuje minimálne požiadavky záväzné pre všetky krajiny EÚ.

Nová právna úprava, reagujúc na spoločenské zmeny, by mala umožniť otcom intenzívnejšie sa zapojiť do rodinného života a matkám skorší návrat do práce. Smernica by tiež mala prispieť k zrovnoprávneniu žien na pracovisku.

Akú legislatíva majú členské štát prijať:

  1. Právo na minimálne 10 pracovných dní otcovskej dovolenky v období po narodení dieťaťa (platená minimálne na úrovni nemocenskej dávky) a pokiaľ to vnútroštátna legislatíva danej krajiny umožňuje, aj pre rovnocenných druhých rodičov;
  2. Právo na dva mesiace neprenosnej platenej rodičovskej dovolenky, ktoré by malo rodinám vytvoriť vhodné podmienky na vyváženejšie rozdelenie starostlivosti o dieťa;
  3. Právo na primeranú výšku príspevku počas minimálneho neprenosného obdobia rodičovskej dovolenky, ktorá by mala brať do úvahy stratu príjmu domácnosti a umožniť jej lepšie platenému členovi, ktorým je nezriedka muž, jej reálne využitie;
  4. Právo na päť dní opatrovateľskej dovolenky ročne pre zamestnancov poskytujúcich osobnú opateru rodinnému príslušníkovi alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá ju potrebuje z vážneho zdravotného alebo s vekom súvisiaceho dôvodu.

Schválený text zdôrazňuje, že ide o minimálnu harmonizáciu, čiže členské štáty so štedrejšími systémami rodičovskej dovolenky nemusia znižovať svoje štandardy.

Pracujúci rodičia a opatrovatelia by mali mať právo požiadať zamestnávateľa o úpravu rozvrhnutia svojho pracovného času a pokiaľ je to možné aj s využitím inštitútov práce na diaľku či flexibilného pracovného času.

Pre koho je dobrá rovnosť

Zamestnávatelia by pri posudzovaní žiadostí o flexibilnú organizáciu práce mali podľa EP zohľadňovať okrem vlastných zdrojov a prevádzkových kapacít aj potreby rodičov detí so zdravotným postihnutím alebo dlhodobou chorobou, či potreby osamelých rodičov.

Spravodajca pre túto smernicu, maltský poslanec David Casa upozornil, že ide o právnu úpravu, ktorá investuje do väčšej rovnosti žien a mužov a lepšieho rozdelenia zodpovednosti.

„Ženy trpia nedostatkom rovnosti, ktorá vedie k rozdielom v platoch a dôchodkoch. Teraz budú mať podporu pre vstup na trh práce a dosiahnutie svojho plného potenciálu a otcovia budú zohrávať väčšiu úlohu pri výchove svojich detí,“ opísal situáciu.

Dodal, že nová smernica prináša výhody aj členom rodiny, ktorí sa starajú o staršiu generáciu a „je dobrá pre mužov, ženy, rodiny a ekonomiku“.

Smernica vstúpi do platnosti dvadsať dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne tri roky na transponovanie jej ustanovení do svojich vnútroštátnych predpisov.