Súdna rada SR by mala preverovať nielen majetkový prírastok sudcov, ale aj jeho statočnosť a pôvod. Vyplýva to z reformy súdnictva, ktorú 30. septembra schválila vláda SR. Ešte o nej musí rokovať Národná rada SR. V praxi by to malo znamenať, že ak na základe vyhodnotenia majetkového priznania komisia Súdnej rady SR zistí u sudcu prírastok majetku prevyšujúci jeho príjmy aspoň o 5 000 eur, bude povinný na základe výzvy komisie preukázať ich pôvod. Platiť to má aj v prípade, keď komisia nadobudne dôvodné pochybnosti o statočnosti a pôvode jeho majetku. Okrem toho by mal objasniť majetkové pomery a pôvod zdrojov svojho dieťaťa či manželky, taktiež pôvod darov i zdedeného majetku.

V prípade pochybností bude môcť komisia Súdnej rady SR vypočuť sudcu a jemu blízke osoby. „Komisia súdnej rady môže po ústnom vypočutí sudcu požiadať kanceláriu súdnej rady o zabezpečenie informácií o existencii účtov a o pohyboch na účtoch vedených na sudcu v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk," doplnil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe.

Sudca Michal Truban
Neprehliadnite

Sudca Truban bude vysvetľovať. Bývalý šéf špecializovaného súdu bude čeliť disciplinárke

Ak sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť a pôvod majetkového prírastku, nasledovať by nemala automaticky strata sudcovskej spôsobilosti, ale návrh predsedu Súdnej rady SR Najvyššiemu správnemu súdu. Ten by mal byť v tomto prípade disciplinárnym súdom. „Návrh na začatie disciplinárneho konania podá predseda súdnej rady na základe stanoviska súdnej rady o nespôsobilosti sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku," dopĺňa MS SR.

Predkladateľ právnej úpravy zároveň deklaruje, že samotná nespôsobilosť sudcu hodnoverne preukázať statočnosť a pôvod majetku i jeho prírastok, je v rozpore s riadnym výkonom funkcie sudcu. Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu.