Minister školstva Peter Plavčan v minulosti hovoril v tejto súvislosti o reforme desaťročia alebo o najväčšej reforme školstva aká tu kedy bola. Dokument vychádza z už deklarovaných cieľov v programe Učiace sa Slovensko z minulého roka. Dnes zverejnené znenie označilo ministerstvo školstva za autorský dokument expertov na vzdelávanie.

Ambiciózny projekt pracuje s dlhodobo známymi problémami, ktoré vláda dlhodobo nerieši – nízke platové ohodnotenie kvalitných alebo začínajúcich učiteľov, nezáujem detí o zastaraný spôsob výučby, neefektívne memorovanie učiva a frontálny spôsob vyučovania, či chudobne technicky vybavené školy.

Reforma školstva po druhé. Verejnosť môže posielať ministrovi pripomienky

Zdroj: Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Národný program obsahuje ciele a zámery, ktoré by mali zaostávajúce školstvo zmeniť na modernú školu 21. storočia. Obsahuje opatrenia, ktoré by mali výrazne zlepšiť podobu výchovy a vzdelávania na všetkých úrovniach od materských škôl po univerzity. Ciele reformy pripravil expertný tím v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Juraj Vantuch, Emil Višňovský, Libor Vozár a Ivan Juráš v spolupráci s úradníkmi ministerstva školstva. Na prípravných prácach participovala predtým, než sa stala poslankyňou NR SR aj Zuzana Zimenová.

Otázne financovanie

Program naďalej nemá oporu vo financovaní zo štátnej kasy. Súčasný minister školstva Peter Kažimír je známy dlhodobo odmietavým postojom ku zvyšovaniu výdavkov na školstvo a výraznejší prílev zdrojov podmieňuje najprv optimalizáciou školskej siete a štrukturálnymi zmenami, ktoré zabezpečia, že peniaze prinesú pozitívny efekt.

Po schválení reformného programu rezort zostaví dvojročné akčné plány. Prvý sa bude týkať obdobia rokov 2018 a 2019 a prvé konkrétne opatrenia by mali byť do praxe implementované od septembra roka 2018. Medzi navrhnutými sú aj nasledujúce opatrenia, ktoré chce rezort postupne pretaviť do konkrétnej legislatívnej podoby.

Kompletný dokument nájdete na webe ministerstva školstva

Pripomienky k dokumentu je počas nasledujúcich 6 týždňov možné podať na tejto stránke.

Výber cieľov a opatrení Národného programu výchovy a vzdelávania do roku 2027

Materské školy

 • Garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre každé dieťa.
 • Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5 rokov.

Stredné školy

 • Spestriť ponuku stredoškolských programov s obsahom, ktorý bude na pomedzí gymnázia a odbornej školy.
 • Gymnáziá vyhradiť len pre 10 – 15 % najlepších absolventov ZŠ, ktorí splnili prísnejšie nároky pri prijímacích skúškach.
 • Nebrániť umelými zásahmi k prístupu uchádzačov na gymnáziá.
 • Upraviť postupne počet žiakov v osemročných gymnáziách tak, aby v žiadnom regióne či meste výrazne neprekračoval 5 – 10 percent.
 • Upraviť maturitnú skúšku tak, aby plnila rozdielnu funkciu na gymnáziách a na SOŠ a na oboch typoch škôl používať rozličnú náročnosť externých testov.

Modernejšie vzdelávanie

 • Prispôsobiť vzdelávanie potrebám dieťaťa, jeho talentu a schopnostiam. 
 • Vytvoriť podmienky na zavedenie slovného hodnotenia.
 • Zaradiť do vzdelávania pestrejšie aktivity, napríklad laboratórne práce, práce v dielňach, v školskej záhrade, umelecké aktivity ako fotografické krúžky.
 • Zaradiť do vzdelávania viac pohybových aktivít.
 • Zakomponovať do vzdelávacích programov rozvíjanie mäkkých zručností.
 • Vytvárať v rámci vyučovaní situácie, v ktorých sa žiaci učia jeden od druhého.
 • Využívať samoštúdium žiakov počas pobytu v škole ako formu učenia sa či blokové vyučovanie.
 • Zvýšiť podiel vyučovania, ktoré prebieha mimo budovy školy.

Slobodnejšie vzdelávanie

 • Poskytnúť školám možnosť čiastočne variovať preberané učivo aj na úrovni jednotlivých tried či učiteľov.
 • Pripustiť prispôsobenie učiva aj na úrovni jednotlivých tried či učiteľov
 • Umožniť školám, aby mohli podľa vlastného uváženia variovať dĺžku vyučovacích hodín.
 • Zvýšiť flexibilitu organizácie vyučovania nahradením časovej jednotky školský rok semestrom ako na vysokých školách.

Učebnice

 • Uvoľniť trh s učebnicami a ponechať výber učebníc, učebných materiálov a učebných pomôcok na školy.

Materiálne zabezpečenie škôl

 • Poskytovať školám financie z ministerstva na postupné dobudovanie štandardu materiálno-technického vybavenia.
 • Zvýšiť objem finančných prostriedkov určených na prevádzkový normatív.

Inštitucionálne zabezpečenie

 • Vytvoriť nadrezortný orgán – Ústavu pre dohľad nad službami deťom zodpovedajúci parlamentu s hlavnou úlohou kontrolovať a podporovať neustále zlepšovanie štátnych služieb deťom a ich rodinám a verejnej politiky v týchto oblastiach.

Celonárodné testovanie

 • Zachovať celonárodné testovanie piatakov a deviatakov ZŠ s tým, aby išlo o overovacie a nie o rozlišovacie testovanie.
 • Rozšíriť povinnosť zúčastniť sa na Testovaní 9 aj na žiakov 8-ročných gymnázií.
 • Nepokračovať v zavádzaní Testovania 5 ako jednotnej povinnej prijímacej skúšky na osemročné gymnáziá a Testovania 9 ako skúšky na stredné školy.

Učitelia

 • Pripraviť plán zvyšovania platov pedagógov do konca roku 2017.
 • V roku 2022 sa čo najviac priblížiť a v roku 2027 dosiahnuť priemer OECD, t. j. 80 % priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním na Slovensku.
 • Dosiahnuť zvýšenie nástupných platov učiteľov na 88 % priemerného platu vo vekovej skupine 25 – 34 ročných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním do roku 2022.
 • Pripraviť a zaviesť nový motivačný systém odmeňovania učiteľov, ktorý zohľadní hodnotenie činnosti učiteľa.